Nieuws

BBQ en tuinfeesten: wetgeving en tips om overlast te voorkomen Donderdag 24 mei 2018
Het zomerseizoen nadert met rasse schreden. Voor veel mensen is de drie maanden durende zomer het fijnste seizoen van het jaar. Het veelal zonnige weer brengt vele mensen op het idee om heerlijk in de tuin of op het balkon te gaan barbecueën, of een tuinfeest te geven. Er kan dan overlast van de bbq of geluidsoverlast van het tuinfeest ontstaan.
Bekijk artikel
Overwerk en uitbetaling Dinsdag 20 december 2016
De decembermaand is traditiegetrouw een drukke maand, ook voor werkgevers. De werkgever ontkomt er dan soms niet aan om incidenteel een extra beroep op werknemers te doen.
Bekijk artikel
Korting op WW mag niet leiden tot lagere WIA-uitkering Dinsdag 20 december 2016
Bij een WW-uitkering hoort een aantal verplichtingen, waaronder de sollicitatieplicht en de plicht om een aanbod voor passend werk te accepteren. Wanneer deze verplichtingen niet (in voldoende mate) worden nagekomen moet het UWV de WW-uitkering blijvend of tijdelijk verlagen. Dit wordt een maatregel genoemd. Wanneer een WW-gerechtigde - na toepassing van een maatregel - zich ziek meldt en vervolgens na twee jaar ziekte een WIA-uitkering* krijgt toegekend, kan de maatregel uit de WW ook tot een lagere WIA-uitkering leiden. Echter, de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op dit gebied) heeft in juni bepaald dat het UWV in dergelijke situaties de hoogte van de WIA-uitkering moet berekenen op basis van de WW-uitkering zónder toepassing van de maatregel.
Bekijk artikel
Gluren bij de buren Woensdag 30 november 2016
De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij is inmiddels voor een ieder natuurlijk een bekend gegeven. Een fenomeen dat daarmee sterk verband houdt, is het in toenemende mate door burgers plaatsen van bewakingscamera’s (webcams) in en rondom de woning. Reuze handig toch, via de computer of een app op de smartphone je eigen huis in de gaten houden?
Bekijk artikel
De gevolgen van tijdelijke sluiting voor horecaondernemers Vrijdag 25 november 2016
Horecabedrijven kunnen om verschillende redenen sluiten. De sluiting kan tijdelijk, maar ook permanent zijn. Veel voorkomende oorzaken van een sluiting zijn: de vondst van drugs of wapens, maar ook het niet naleven van vergunningsvoorschriften. Ook ongeregeldheden, zoals gevechten in of buiten de horecagelegenheid is een oorzaak voor sluiting. De gevolgen van de tijdelijke of permanente sluiting zijn voor de horecaondernemer groot.
Bekijk artikel
Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid vergoed door UWV Vrijdag 18 november 2016
Asscher stelt voor om de transitievergoeding kosten, die een werkgever maakt bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, te laten vergoeden door het UWV
Bekijk artikel
Aanpassing transitievergoeding door bedrijfseconomische omstandigheden Vrijdag 18 november 2016
Een transitievergoeding is de ontslagvergoeding waar een werknemer recht op heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. Bijvoorbeeld bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarbij kunt u denken aan werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverhuizing en een slechte financiële situatie van het bedrijf.
Bekijk artikel
De winter nadert: heb ik bij onwerkbaar weer recht op loon of WW? Woensdag 16 november 2016
In het geval van een strenge winter kunnen de weersomstandigheden zodanig zijn dat werknemers niet kunnen werken. Het kan dan niet zo zijn dat de werknemer als gevolg daarvan zonder inkomsten zit. In principe behoort de werkgever het loon gewoon door te betalen, aangezien vorst en andere weersomstandigheden tot het normale bedrijfsrisico horen.
Bekijk artikel
Is een bestuurder van een zelfrijdende auto nog wel aansprakelijk? Woensdag 16 november 2016
Onlangs vond het EVU-symposium plaats. EVU is de Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en ongevallenanalyse. Het thema was het autonoom rijden en de daaraan gekoppelde intelligente systemen. Wat zijn de juridische gevolgen van zelfrijdende auto’s met hun slimme systemen?
Bekijk artikel
Het hippisch recht: bestaat dat echt? Donderdag 10 november 2016
Binnen de paardensport wordt veelal aangenomen dat zoiets als het hippisch recht bestaat. Wat veel mensen echter niet weten, is dat het hippisch recht geen op zichzelf staand rechtsgebied is. Het hippisch recht maakt gebruik van de algemene regels van ons burgerlijk recht. Hierdoor worden paardenzaken vaak behandeld door civiele juristen zonder kennis van de wondere wereld van de paardensport. Er zijn inmiddels wel hippische juristen, ondanks dat het geen apart rechtsgebied is.
Bekijk artikel
"Maar die ambtenaar zei dat het omgevingsvergunningvrij was!" Woensdag 2 november 2016
Burgers hebben vaak voor het een en ander toestemming nodig van de overheid. Nu is de overheid sinds jaar en dag druk bezig met het dereguleren en wegnemen van (onnodige) regels, die louter een belemmering vormen voor activiteiten van haar burgers. Hierdoor ontstaat ook verwarring bijvoorbeeld in de regelgeving voor het bouwen en ondernemen van activiteiten.
Bekijk artikel
Plastische chirurgie in basispakket van zorgverzekering Dinsdag 1 november 2016
De vergoeding voor plastisch chirurgische behandelingen in het basispakket van de zorgverzekering (hierna ‘basispakket’) is op dit moment beperkt. Dit komt met name doordat in het verleden cosmetische en religieuze/culturele ingrepen als medisch noodzakelijk zijn gedeclareerd. Het gevolg van deze beperking is dat behandelingen van personen bij wie plastische chirurgie medisch noodzakelijk is, niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dit is een ongewenste situatie en om die reden wordt vanaf 1 januari 2017 het basispakket voor plastische chirurgie uitgebreid.
Bekijk artikel
Huurprijsvermindering bij leegstand winkelcentrum? Donderdag 20 oktober 2016
Indien een huurder te maken heeft met verminderd huurgenot van zijn winkelpand dan kan hij bij de verhuurder vragen om vermindering van de huurprijs. Lukt dat niet, dan kan de huurder een claim indienen bij de rechter. Dit is alleen anders als partijen dat contractueel hebben uitgesloten. In de rechtspraak kwam medio dit jaar aan de orde of leegstand van een winkelcentrum een reden is voor een lagere huurprijs.
Bekijk artikel
Het AOW-gat in het onderwijs Dinsdag 11 oktober 2016
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vonden er in het arbeidsrecht aanpassingen plaats die op allerlei manieren doorwerken in de relatie werknemer-werkgever. Ook voor een groot deel van de werknemers in het onderwijs leidde dit tot aanpassingen in de relatie tussen leerkrachten en ondersteunend personeel enerzijds en onderwijsinstellingen anderzijds. In diverse collectieve regelingen (cao primair onderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) zijn de nieuwe regels van WWZ inmiddels toegepast.
Bekijk artikel
Huisje, (boompje), beestje: mag een VvE huisdieren verbieden? Dinsdag 11 oktober 2016
Het ministerie van Economische Zaken publiceerde voor de derde keer het rapport ‘Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector’. Uit dit rapport blijkt dat 59% van de huisdieren deel uitmaakt van Nederlandse huishoudens. Dit hoge percentage is op zich niet zo vreemd, want een huisdier geeft gezelschap en affectie. Helaas kunnen huisdieren ook voor overlast zorgen. Uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat vijf procent van de burenruzies bijvoorbeeld ontstaat door overlast van huisdieren.
Bekijk artikel
Negatief bindend studieadvies: een race tegen de klok… Dinsdag 4 oktober 2016
Jaarlijks krijgt SRK Rechtsbijstand in augustus en september verzoeken om rechtshulp van hbo- en universitaire studenten, die in de problemen zijn gekomen vanwege een negatief bindend studieadvies. Ook al zijn zij in de loop van het studiejaar gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan studiepunten, het officiële bericht dat men niet meer wordt toegelaten tot dezelfde opleiding, komt toch hard aan.
Bekijk artikel
Geslaagd of toch niet? Donderdag 29 september 2016
Met spanning zit een student te wachten. Ben ik geslaagd? Tot nu toe heeft zij haar opleiding goed doorlopen. Zij verwacht ook geen problemen, maar het blijft spannend. Gelukkig ontvangt zij goed nieuws: zij is geslaagd en kan haar diploma over een week ophalen. De feestvreugde kan beginnen en daarna kan zij starten met haar volgende opleiding. De vreugde is helaas van korte duur. Een paar dagen daarna ontvangt zij bericht van de examencommissie. Haar hbo-examen is vanwege een steekproef opnieuw beoordeeld. Dit maal met een onvoldoende. Zij is toch niet geslaagd. Nadat de eerste boosheid is gezakt rijst de vraag bij haar: mag dit wel?
Bekijk artikel
Aansprakelijkheid bij sport en spel Donderdag 22 september 2016
Deelname aan een sport brengt bepaalde risico’s voor de sporters met zich mee. De kans dat een ongeluk ontstaat tijdens sport is nu eenmaal groot. In sport en spel wordt schade die is opgelopen binnen een normale spelsituatie strenger beoordeeld dan wanneer er geen sprake is van een sport– of spelsituatie.
Bekijk artikel
Overlast Airbnb verhuur door buurman: kan VvE wat doen? Dinsdag 20 september 2016
Airbnb-verhuur. Het klinkt leuk. Bovendien is het lucratief. In de praktijk zorgt de komst van toeristen voor behoorlijk wat overlast voor omwonenden. Dit niet in de laatste plaats omdat toeristen veelal de centra van de grote steden opzoeken, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Hierbij belanden de toeristen in doorgaans charmante doch gehorige appartementencomplexen. Kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) optreden tegenover dergelijke overlast?
Bekijk artikel
Het bindend studieadvies: is daar wat tegen te doen? Donderdag 15 september 2016
Ieder jaar wordt een groep studenten geconfronteerd met een negatief bindend studieadvies. Hoge scholen en universiteiten kunnen studenten van hun opleiding verwijderen als de voortgang van hun studie niet naar de wens van de onderwijsinstelling is. De gevolgen voor deze studenten zijn groot. Zij kunnen dan niet verder studeren bij de opleiding van hun keuze, verliezen veelal een jaar tijd en studiefinanciering. Daarnaast valt het toekomstbeeld dat zij voor ogen hadden vaak in duigen.
Bekijk artikel
Een cursus tussentijds opzeggen, kan dat? Dinsdag 13 september 2016
U volgt een cursus bij een opleidingsinstituut en wilt met de cursus stoppen. In de algemene voorwaarden is vaak bepaald dat u bij het opzeggen van de overeenkomst het volledige cursusgeld moet betalen. Is dat wel juist?
Bekijk artikel
Honden moeten weg uit huurwoning Donderdag 8 september 2016
De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft onlangs in kort geding beslist dat een huurder haar honden uit de woonruimte moet verwijderen en verwijderd moet houden. Wanneer de huurder dit niet binnen veertien dagen na betekening van het vonnis zou doen, zou zij een dwangsom zijn verschuldigd van maar liefst € 1.000,00 per dag met een maximum van € 100.000,00.
Bekijk artikel
Net geen twee jaar in dienst, maar toch een transitievergoeding Dinsdag 6 september 2016
Om bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst recht te hebben op een transitievergoeding, dient de werknemer onder meer minstens twee jaar (24 maanden) in dienst te zijn geweest. Heeft de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar geduurd, dan heeft de werknemer dus geen recht op een transitievergoeding. Desondanks kende de kantonrechter in Breda onlangs een transitievergoeding toe aan een werknemer, die minder dan twee jaar in dienst was geweest bij zijn werkgever.
Bekijk artikel
Borging van specialiteiten op afdeling contracten; het SOZ team Donderdag 1 september 2016
De afdeling contracten is onderverdeeld in drie teams, waarbij elk team zijn eigen specialisme heeft. Waar het ene team zich voornamelijk richt op het algemene contractenrecht, staat een ander team klanten bij op het gebied van beleggingszaken. Een derde team richt zich op financiële zaken en dan hebben we nog een team dat is gespecialiseerd op het gebied van strafzaken, onderwijszaken en zorgzaken; het SOZ team. De brede expertise van dit team zorgt ervoor dat klanten met veel zaken bij ons terecht kunnen. Om klanten zo goed mogelijk bij te staan, volgt hieronder een overzicht met welke geschillen klanten bij het SOZ team terecht kunnen.
Bekijk artikel
Vluchtpech? Wij helpen u op weg! Woensdag 24 augustus 2016
Koffers gepakt. Zomer voorbij. Tijd om weer naar huis te gaan! Na een fijne vakantie gaat u met een goed gevoel naar het vliegveld. Totdat u op het vliegveld aankomt en u erachter komt dat uw vlucht een paar uur is vertraagd… Dat goede gevoel slaat direct om in onrust. Wat nu?
Bekijk artikel
Luchtvaartclaims Donderdag 4 augustus 2016
Het vakantieseizoen is begonnen. Dat betekent dat veel mensen naar zonnige oorden vliegen. Niet iedere vlucht verloopt helaas volgens planning. De afgelopen maanden zijn bijvoorbeeld veel vluchten geannuleerd of vertraagd door stakingen van de Franse luchtverkeersleiding en de staking van piloten van EasyJet. Bij instapweigering, annulering van een vlucht of langdurige vertraging komt een passagier mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Enige tijd geleden werd in diverse kranten aangegeven dat gedupeerde passagiers echter geen actie ondernemen. Reden genoeg om weer eens stil te staan bij de regelgeving hieromtrent.
Bekijk artikel
Werknemer heeft ondanks cocaïnegebruik recht op een transitievergoeding Maandag 1 augustus 2016
Nadat de kantonrechter Rotterdam in eerste aanleg de arbeidsovereenkomst wegens cocaïnegebruik van de werknemer had ontbonden zonder toekenning van een transitievergoeding, kwam het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep tot het oordeel dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar had gehandeld en dus wel recht heeft op een transitievergoeding.
Bekijk artikel
Hoogste rechter oordeelt dat verhoging AOW-leeftijd onredelijk kan zijn Dinsdag 26 juli 2016
In 2012 heeft de regering besloten om vanaf 1 januari 2013 de AOW-leeftijd (het moment waarop het AOW-pensioen in kan gaan) stapsgewijs te verhogen. Vervolgens heeft de regering dit in 2015 nog verder aangescherpt, door te bepalen dat de verhoging van de AOW-leeftijd versneld plaats moet vinden. Meerdere mensen die met verhoging van de AOW-leeftijd zijn/worden geconfronteerd, hebben daar juridische stappen tegen ondernomen. Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op dit gebied) in meerdere zaken over dit onderwerp uitspraak gedaan.
Bekijk artikel
Veel USB-laders deugen niet Donderdag 14 juli 2016
Dit voorjaar heeft de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) 41 USB-laders onderzocht. Hieruit is gebleken dat er 12 (29%) gebreken vertonen. 10 daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.
Bekijk artikel
Huren en buren: de huurder in het burenrecht. Deel 3: Bomen met de buren Donderdag 7 juli 2016
In de trilogie ‘huren en buren’* zijn al twee belangrijke onderwerpen aan bod gekomen: de regels rondom erfafscheidingen en de overlast die dieren en dan met name huisdieren kunnen veroorzaken. In dit deel ga ik in op een aantal regels over de beplanting in de tuin. Wat mag wel en wat mag niet? Welke uitzonderingen kunnen van toepassing zijn? En wat kun je doen tegen hinderlijke beplanting van de buren? Het maakt hierbij niet uit of je huurder of eigenaar bent van de woning. Ook voor huurders gelden de van toepassing zijnde regels.
Bekijk artikel
Huren en buren: de huurder in het burenrecht. Deel 2: Dier en leed Dinsdag 5 juli 2016
Afgelopen week heeft u deel 1 van Huren en Buren kunnen lezen van mijn collega Amina Heddar. Hierbij deel 2. In dit deel zal worden gekeken naar de overlast die huisdieren kunnen veroorzaken. Nederland telt meer dan 33 miljoen huisdieren. Uit onderzoek blijkt dat het aantal huisdieren sinds 2010 met 12,5% is gestegen. De kans is dus groot dat een van uw buren in het bezit is van een huisdier.
Bekijk artikel
Huren en buren: de huurder in het burenrecht. Deel 1: beschutting Donderdag 30 juni 2016
Het burenrecht regelt de rechten en plichten tussen eigenaars van naburige erven. Maar wist u dat sommige bepalingen van het burenrecht ook gelden voor huurders onderling (die huren van dezelfde eigenaar dan wel verschillende eigenaars) en voor burenrelaties tussen huurders en eigenaars?
Bekijk artikel
Recht op vakantietoeslag over commissie Dinsdag 28 juni 2016
SRK Rechtsbijstand heeft onlangs een werknemer bijgestaan in een gerechtelijke procedure, waarin hij aanspraak maakte op vakantietoeslag en afdracht van pensioenpremies over commissie die hij gedurende zijn dienstverband bij zijn voormalig werkgever had verdiend. De rechter oordeelde dat over de door de werknemer verdiende commissie vakantietoeslag was verschuldigd, maar geen pensioenpremies.
Bekijk artikel
Schuttingstaal in het bestuursrecht Donderdag 23 juni 2016
Vragen over schuttingen kom ik veelvuldig tegen in mijn rechtspraktijk. Vaak wordt dan direct gedacht aan het burenrecht. Maar zeker als het gaat om vragen over schuttingen, kan het bestuursrecht ook relevant zijn. Schuttingen worden in het bestuursrecht erf- en perceelafscheidingen genoemd. Deze afscheidingen worden aangemerkt als bouwwerken. Voor bouwwerken gelden veel bestuursrechtelijke regels. Met dit artikel laat ik u het belang zien van het bestuursrecht in burenrechtelijke zaken over schuttingen.
Bekijk artikel
Overlast van open haarden en houtgestookte kachels Donderdag 16 juni 2016
Er zijn nogal wat mensen die genieten van het stoken van een open haard of een allesbrander. Buren die in de rook zitten, kunnen daar echter hinder van ondervinden. De vraag is of iets aan de overlast te doen is. Het schijnt dat een op de vijf woningen een open haard of houtkachel heeft. Er zijn dus veel mensen die een buur hebben met een open haard of een houtkachel. Of hiervan overlast wordt ervaren, is afhankelijk van verschillende factoren.
Bekijk artikel
Ernstige verwijtbaarheid werkgever, geen billijke vergoeding werknemer Donderdag 26 mei 2016
Een oudere werknemer was als monteur/chauffeur werkzaam bij een kleine werkgever. Op 26 mei 2015 meldde de werknemer zich ziek, waarna het loon niet langer werd betaald. Ook vernam de werknemer niets meer van de werkgever. Daarop startte de werknemer een kort geding, waarin de werkgever (bij verstek) werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon. Maar ook daarna bleef loonbetaling uit.
Bekijk artikel
Inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016 Donderdag 12 mei 2016
Inmiddels zijn meer dan tweeduizend huurders van sociale huurwoningen door de Belastingdienst geïnformeerd over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Net als voorgaande jaren zullen de meeste van deze huurders dan ook worden geconfronteerd met een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016. Veel huurders zullen zich afvragen of dit wel is toegestaan.
Bekijk artikel
Coulanceregeling zorgverzekeringen Donderdag 28 april 2016
Onlangs heeft Radar aandacht besteed aan een coulanceregeling van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen in theorie zorg die niet in het basispakket is opgenomen toch vergoeden. Dit kan middels een zogenaamde coulanceregeling. In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. In dit artikel zal ik toelichten waar deze coulanceregeling vandaan komt en welke criteria hiervoor gelden.
Bekijk artikel
Prijs perikelen bij aanneming van werk Dinsdag 26 april 2016
Wanneer is er sprake van aanneming van werk? Als een opdrachtgever een aannemer verzoekt een verbouwing uit te voeren, sluit hij een overeenkomst tot aanneming van werk. De wet spreekt over het tot stand brengen van een “stoffelijk werk”.
Bekijk artikel
Reisverzekering en annuleringsverzekering? Check? Donderdag 14 april 2016
Tandenborstel? Check! Zonnebrand? Check! Reis- en annuleringsverzekering? Check?
Bekijk artikel
Vrije Advocaat Keuze: SRK op het juiste spoor Vrijdag 8 april 2016
Het Europese Hof heeft in november 2013 een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Verzekerden hebben in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure de mogelijkheid om een advocaat te kiezen.
Bekijk artikel
Incassobureaus: wat mogen zij wel en niet doen? Donderdag 7 april 2016
U hebt een rekening om welke reden dan ook niet betaald. Tot uw schrik ontvangt u vervolgens een brief van een incassobureau met zeer dreigende taal. Ook is de vordering enorm verhoogd. Mag dat wel? En mag het incassobureau u dagvaarden? Wat zijn de regels van een incassobureau? Wat een incassobureau wel en niet mag doen, zal ik hieronder uitleggen.
Bekijk artikel
Schade-app Woensdag 6 april 2016
Momenteel wordt de Schade-app uitgerold over Nederland. Wat is de Schade-app en hoe werkt deze? En zijn er aandachtspunten bij het gebruik? Op deze vragen geef ik hieronder antwoord.
Bekijk artikel
Zieke werkneemster vernietigt beëindigingsovereenkomst Donderdag 24 maart 2016
Een zieke werkneemster werd als gevolg van een reorganisatie bij haar werkgever boventallig. Haar werkgever stelde aan haar voor om af te zien van een ontslagprocedure bij het UWV en de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen door middel van een zogeheten beëindigingsovereenkomst. Daar stemde de werkneemster mee in. Vervolgens werd na het einde van de arbeidsovereenkomst een Ziektewet-uitkering aan haar geweigerd door het UWV op grond van een benadelingshandeling.
Bekijk artikel
Slapend dienstverband en de transitievergoeding Dinsdag 22 maart 2016
Een werknemer is minstens twee jaar in dienst geweest en zijn arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van zijn werkgever beëindigd. Dat gebeurt zonder dat hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dan heeft hij recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor langdurig zieke werknemers, die in beginsel na twee jaar ziekte ontslagen mogen worden.
Bekijk artikel
Onderzoek naar arbeidsongevallen Donderdag 17 maart 2016
Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) . Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport van 1 januari 2016 van de Inspectie SZW.
Bekijk artikel
Een schokkende ontdekking: Niet parkeren bij elektrische oplaadpunten Dinsdag 15 maart 2016
Begin vorig jaar heb ik een zaak behandeld met een automobilist die keurig een kaartje kocht bij de parkeerautomaat en een kaartje achter de voorruit legde. Toch werd zijn auto weggesleept omdat hij zijn auto had geparkeerd op een plaats waar alleen geparkeerd mag worden om een elektrisch aangedreven auto op te laden.
Bekijk artikel
Kritiek op Wet werk en zekerheid Donderdag 10 maart 2016
De vanaf 1 januari 2015 in delen ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is door velen kritisch onthaald. Op 2 maart 2016 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek met diverse deskundigen gevoerd. In de aanloop naar en tijdens dat gesprek hebben verscheidene organisaties en deskundigen de Wwz hevig bekritiseerd.
Bekijk artikel
De Wet basisregistratie personen - Deel 2 Dinsdag 8 maart 2016
In het vorige artikel heb ik de Wet BRP ingeleid. Ik hervat de reeks met het noemen van de rechten en straffen op grond van de wet een geef een aantal voorbeelden uit de praktijk van SRK.
Bekijk artikel
De Wet basisregistratie personen Donderdag 3 maart 2016
Deel 1: Omvang, Soorten Adressen & Inschrijfplicht. De Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) is begin 2014 in werking getreden als rechtsopvolger van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).
Bekijk artikel
Uw werkgever failliet? Dinsdag 23 februari 2016
U leest het steeds vaker in de krant, het faillissement van een bedrijf. Niet alleen kleine bedrijven maar ook grote bedrijven kan het overkomen. Kijk naar Imtech en nu zeer recent V&D. Het lijkt allemaal zo ver weg maar wat als het u overkomt?
Bekijk artikel
Feiten en omstandigheden: een blik in de wereld van huurrecht en hennepstekken Donderdag 11 februari 2016
Veel verhuurders hebben een zero tolerance beleid als er een bepaalde hoeveelheid hennepstekken in een huurwoning wordt geconstateerd.
Bekijk artikel
De huurovereenkomst: nieuwe vormen, nieuwe kansen? Donderdag 4 februari 2016
De huurmarkt zit op slot. Hervorming lijkt dan ook noodzakelijk. Eerdere maatregelen door de Minister van Wonen (Stef Blok), zoals het voorkomen van ‘scheefwonen’, hebben de lange wachtlijsten op de sociale woningmarkt vooralsnog niet kunnen beperken. Maar wat is nu de oorzaak van deze lange wachtlijsten en onze dichtgeslibde huurmarkt, en belangrijker, hoe kan het probleem worden opgelost?
Bekijk artikel
Lagere drempel schadevergoeding voor slachtoffers strafbaar feit Dinsdag 26 januari 2016
Belangrijk nieuws voor de praktijk: vanaf 1 januari 2016 geldt de voorschotregeling voor slachtoffers die zich met een civiele vordering hebben gevoegd in de strafzaak voor alle misdrijven.
Bekijk artikel
Direct een andere baan, toch een transitievergoeding Donderdag 7 januari 2016
Ook de werknemer die direct na zijn ontslag aansluitend ander werk heeft, kan aanspraak maken op een transitievergoeding. Een eventuele wachtgeldregeling is dan niet van toepassing.
Bekijk artikel

Voor alle juridische hulp