Aanpassing transitievergoeding door bedrijfseconomische omstandigheden

Een transitievergoeding is de ontslagvergoeding waar een werknemer recht op heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. Bijvoorbeeld bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarbij kunt u denken aan werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverhuizing en een slechte financiële situatie van het bedrijf.

Aanvragen ontslag bedrijfseconomische omstandigheden

Door de komst van de Wet werk en zekerheid moet een werkgever die een werknemer wil ontslaan in verband met bedrijfseconomische redenen, zich wenden tot UWV. De werkgever en onderbouwt de aanvraag. Hij moet aannemelijk maken dat er structureel arbeidsplekken vervallen door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering of door bedrijfsbeëindiging. Daarnaast moet hij aantonen dat er rekening is gehouden met het afspiegelingsbeginsel en dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen in een andere passende functie. Verder moet de werkgever ook aantonen dat de werknemer niet door scholing herplaatsbaar is.
 
Onder bepaalde omstandigheden kan de betaling van aan een werknemer bij bedrijfseconomische omstandigheden een zware belasting zijn voor werkgevers. De regering heeft niet overwogen om de transitievergoeding uit te sluiten bij bedrijfseconomische omstandigheden, maar gekozen voor een aanpassing van de huidige wetgeving.

Vervangende regeling

Op dit moment is in de wetgeving opgenomen dat bij cao’s afspraken gemaakt kunnen worden waardoor het recht op de transitievergoeding niet van toepassing is. De betrokken werknemers kunnen dan wel aanspraak maken op een gelijkwaardige voorziening. De gelijkwaardige voorziening is dan gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van deze periode. Een gelijkwaardige voorziening betekent een voorziening in geld of natura, die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding.
 
In het concept-wetsvoorstel komt het woord ‘gelijkwaardige’ te vervallen. Indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen worden vaak meerdere werknemers getroffen. Dit houdt in dat meerdere werknemers hun baan verliezen. Voor een werkgever is het met de huidige wetgeving lastig om bij ontslag om bedrijfseconomische redenen te komen tot collectieve afspraken die recht doen aan de specifieke situatie van een onderneming of om te komen tot collectieve afspraken over ‘van-werk-naar-werk’. Het lastige hieraan is dat de werkgever op het niveau van de individuele werknemer een gelijkwaardige voorziening ten hoogste van de transitievergoeding moet aanbieden. De hoogte van de transitievergoeding is voor iedere individuele werknemer verschillend.

CAO 

De waarde van een bij cao geregelde voorziening hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben. In de cao kunnen cao-partijen zelf bepalen wat de inhoud en omvang van de vervangende regeling zijn. De mogelijkheid bestaat dat deze alleen ‘van-werk-naar-werk’-arrangementen betreffen. Daarnaast kan door cao-partijen bepaald worden door wie een dergelijke voorziening verschuldigd is. Dat hoeft niet de individuele werkgever te zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een fonds zijn waar werkgevers periodiek een bijdrage aan leveren. Cao-partijen kunnen zelf voor deze mogelijkheid kiezen om de kosten bij ontslag om bedrijfseconomische redenen te verlagen.

Aanpassingen transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Het concept-wetsvoorstel gaat ook over het aanpassen van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. U kunt meer informatie daarover vinden in het artikel Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid vergoed door UWV.

Wanneer vinden de aanpassingen plaats?

SRK Rechtsbijstand informeert haar klanten graag zo spoedig mogelijk over aangekondigde of aanstaande wetswijzigingen. Daarom willen wij deze informatie over het concept-wetsvoorstel met u te delen. Daarbij is de kanttekening dat de definitieve wetswijziging wezenlijk kan verschillen van het huidige concept-wetsvoorstel.
Het wetgevingsproces in Nederland bestaat uit een lang traject, waarin het wetsvoorstel de nodige wijzigingen kan ondergaan en in theorie zelfs kan sneuvelen. In eerste instantie zal de Raad van State advies uitbrengen over het wetsvoorstel en uiteindelijk zal dat wetsvoorstel - met eventuele aanpassingen - door zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden aangenomen om in werking te treden.
 
Als er nadere ontwikkelingen zijn rond deze wetswijziging, zult u t.z.t. meer informatie hierover vinden op deze site.


Wilt u meer weten over de Transitievergoeding? 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp