BBQ en tuinfeesten: wetgeving en tips om overlast te voorkomen

Het zomerseizoen nadert met rasse schreden. Voor veel mensen is de drie maanden durende zomer het fijnste seizoen van het jaar. Het veelal zonnige weer brengt vele mensen op het idee om heerlijk in de tuin of op het balkon te gaan barbecueën, of een tuinfeest te geven. Er kan dan overlast van de bbq of geluidsoverlast van het tuinfeest ontstaan.

Geluidsoverlast en rookoverlast van de buren

Bijvoorbeeld vanwege de aanhoudende (stunt)acties voor barbecuevlees bij de slager, vanwege het behalen van een diploma of het behalen van een laatste tentamen. Om de sfeer te verhogen, komt daar vaak muziek en (alcoholische) drank aan te pas. Ook duren deze, vaak spontaan georganiseerde activiteiten, regelmatig tot in de late uurtjes voort.

Overlast van houtkachel door de buren

Om de intredende kou tegenwicht te kunnen bieden, staat vaak een houtkorf of –kachel opgesteld waar zo nu en dan een blok hout in wordt gegooid of waarin wordt gepord om het hout voort te laten branden. Deze gezellige activiteiten gaan niet alleen gepaard met het vrijkomen van allerlei (vis-, vlees- en hout)geuren, maar ook met rookontwikkelingen en toenemend geluidsvolume. Zoals overlast van stemmen en/of muziek in de tuin. 

Woonplezier voor de een betekent niet automatisch woonplezier voor de ander

Het zal niet vreemd overkomen dat al die gezelligheid niet altijd door iedere buur wordt gewaardeerd. Zeker niet op plekken waar mensen dicht naast elkaar wonen, zoals in een (grote) stad. In sommige gevallen leidt het zelfs tot de nodige irritaties tussen de buren onderling.

Er ontstaat een groter probleem wanneer deze irritaties vervolgens omslaan in een zodanig (langdurig) verstoorde burenrelatie dat een van beide partijen zich wendt tot de rechter of een bindend adviseur om afspraken te laten vastleggen in een proces-verbaal, of een vonnis. Op dit soort negatieve neveneffecten moeten buren het niet laten aankomen. Deze toestanden moeten als het even kan, worden vermeden. Niet alleen voor het in stand houden van de burenrelatie, maar ook om de maatschappelijke kosten die met het oplossen van de verstoorde burenrelatie gemoeid gaan, in toom te kunnen houden. En dat kan, door – onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ – vóór en tijdens het barbecueën en feesten rekening met elkaar te houden. Hoe? Zie de (niet-uitputtende lijst aan) tips hieronder. 

11 tips: Voorkomen is beter dan genezen

Het klinkt wat clichématig, maar daarom niet minder waar: het voorkomen van verstoorde burenrelaties is beter dan de verstoorde relatie te moeten “genezen’’. Daarom een aantal tips die een stevige bijdrage kunnen leveren aan het goed houden van het woonplezier en leefklimaat. 

 • Kondig – indien mogelijk – een feest- of bbqavond tijdig bij uw buren aan;
 • Zet de muziek op een lage volumestand en zet deze uit bij het naderen van de nachtelijke uren; 
 • Probeer het stemvolume op een laag niveau te houden, zeker wanneer de nachtelijke uren aanbreken; 
 • Praat met elkaar als de naburige activiteiten gaan irriteren en spreek dan in termen van wensen in plaats van klachten;
 • Sla de gemeentelijke verordening erop na, voor wat betreft het produceren van stemgeluid;
 • Stel de barbecue of pizzaoven zo op, dat de buren niet of nauwelijks last ondervinden van vrijkomende stook- en eetluchten; 
 • Wanneer u verhuurder bent of woonachtig bent in een vve-gebouw, doet u er verstandig aan het gebruik respectievelijk vast te leggen in een huurovereenkomst of (door in een vergadering te stemmen over de wijze waarop gebruik mag worden gemaakt van de barbecue of pizzaoven en de tijdstippen waarop daarvan gebruik  mag worden gemaakt) in een Huisreglement;
 • Bel het gemeentelijk meldpunt overlast, zodat een rapporteur polshoogte kan nemen;
 • Wanneer een vve-bestuur betrokken is of wanneer (ook) sprake is van een verhuurder van het erf waarop wordt gebarbecued of wordt gefeest, meldt de hinderlijke overlast dan ook bij deze bestuurders en verhuurder(s). Zij kunnen eventueel ook maatregelen ondernemen tegen de overlast plegende buur; 
 • Houd een logboek van de klachten bij om de barbecueënde en feestende buur bewust te maken van de naburige hinder;
 • Kijk voor tips ook eens op . Het platform is een netwerk van professionals van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Het doel van het platform is overlast te verminderen door de kwaliteit van de aanpak te verhogen.  

Natuurlijk kan het zo zijn dat deze suggesties niet helpen, of dat de situatie tijdens het bespreekbaar maken van de ondervonden hinder toch escaleert. Laat dan het gesprek voor wat het is en probeer de irritatie en uw wensen op een ander, meer geschikt moment opnieuw aan te kaarten. In het uiterste geval, bijvoorbeeld als het gesprek dreigt te verworden tot een handgemeen, kunt u contact opnemen met de politie (en desnoods aangifte doen, zodat een dossier van de hinderlijke overlast kan worden opgebouwd). 

Buurtbemiddeling

Bieden de hierboven genoemde suggesties niet de beoogde oplossing, dan kunt u aan Buurtbemiddeling denken. Beide buren moeten hier wel mee instemmen. Omdat de 
bemiddelaars vaak een opleiding voor buurtbemiddeling hebben gevolgd, zijn zij veelal goed in staat op een onpartijdige en conflictmijdende manier een oplossing te vinden voor de oorzaak van de verstoorde burenrelatie. Een gang naar de rechter kan daarmee worden voorkomen.

De gang naar de rechter leidt, zo leert de praktijk, bij burenruzies nog al eens tot teleurstellingen. Enerzijds, omdat een kille zakelijke oplossing wordt geboden maar partijen wel buren blijven, anderzijds omdat de rechter onvoldoende bewijzen heeft gekregen om de overlast te kunnen kwalificeren. 

Voorkom een gang naar de rechter

Wanneer deze suggesties geen soelaas bieden en een ernstig verstoorde relatie is ontstaan, kunt u in het uiterste geval de oplossing zoeken in een gang naar de (gewone) rechter. Bij geluids-, stank- en rookoverlast zal de rechter aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval, nagaan of de hinder die de ene buur van de andere buur ondervindt in aard, ernst, omvang en duur zodanig ernstig is dat in objectieve zin kan worden gesteld dat sprake is van onrechtmatige hinder op grond van de (combinatie)artikelen 5:37 en 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

Wetgeving barbecue

Een vergelijkbaar verbod vinden we in artikel 7.3.2 van de Bouwverordening van de gemeente. Een bouwverordening of bouwvoorschrift is regelgeving met daarin een aantal voorschriften met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken. Deze artikelen zijn overigens niet alleen toepasbaar op direct aangrenzende buren, maar ook op buren die eigenaar zijn van een verderop in de buurt gelegen erf. Stank en rook laten zich namelijk makkelijk via de lucht verplaatsen. 
Uit de rechtspraak blijkt dat onrechtmatige hinder niet snel wordt aangenomen. De heersende opvatting is dat buren – voornamelijk buren in stedelijke gebieden – het nodige van elkaar moeten verdragen.
 
Slechts bij hoge uitzondering zal de rechter concluderen dat sprake is van onrechtmatige hinder. Hiervan zou pas sprake kunnen zijn, indien de ene buur nagenoeg dagelijks gedurende het zomerseizoen tot in de late uren op zijn erf (een balkon daar mede onder begrepen) feesten houdt of barbecuet, op een zodanige wijze dat daarvan ernstige overlast wordt ondervonden. Door het grillige zomerweer in Nederland zal het moeilijk zijn vele dagen achtereen hinder te veroorzaken. Daar komt bij dat juist in verstedelijkt gebied een hoger verdraagzaamheidsniveau wordt verwacht. Kortom: 

Zomerplezier voor de ene buur begint bij het rekening houden met het woonplezier van de andere buur!

Mocht u zelf hinder ondervinden van uw buren en hier advies over willen hebben, neemt u dan contact op met SRK Rechtsbijstand.

Veelgestelde vragen over burenoverlast

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp