Borging van specialiteiten op afdeling contracten; het SOZ team

De afdeling contracten is onderverdeeld in drie teams, waarbij elk team zijn eigen specialisme heeft. Waar het ene team zich voornamelijk richt op het algemene contractenrecht, staat een ander team klanten bij op het gebied van beleggingszaken. Een derde team richt zich op financiële zaken en dan hebben we nog een team dat is gespecialiseerd op het gebied van strafzaken, onderwijszaken en zorgzaken; het SOZ team. De brede expertise van dit team zorgt ervoor dat klanten met veel zaken bij ons terecht kunnen. Om klanten zo goed mogelijk bij te staan, volgt hieronder een overzicht met welke geschillen klanten bij het SOZ team terecht kunnen.

Strafzaken

Wij staan klanten bij die slachtoffer zijn geworden van diefstal, geweldpleging, seksueel misbruik fraude, smaad en/ of laster. Wij merken dat er steeds meer bijstand wordt gevraagd als klanten geconfronteerd worden met internetoplichting. In deze zaken proberen wij via de bank te achterhalen welke gegevens bij de bank van de oplichter bekend zijn. Op deze manier kan er tegen deze persoon aangifte worden gedaan en kan deze persoon aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Klanten kunnen bij ons ook terecht voor de zogenoemde artikel 12 Sv-procedure. Deze procedure kan gestart worden indien de officier van justitie besluit om een verdachte van een strafbaar feit niet te vervolgen. Als de belanghebbende het oneens is met deze uitspraak, kunnen wij namens de klant een klacht indienen bij het gerechtshof. 

Het SOZ team staat in bepaalde zaken ook de verdachte bij in het strafproces. Zo kunnen wij een klant bijstaan bij het verzet tegen een strafbeschikking en bij de verdediging van schulddelicten, mits er geen sprake is van een opzetdelict. Schulddelicten zien voornamelijk op verkeersongevallen in de zin van artikel 5 en artikel 6 van de Wegenverkeerswet. In het geval een verkeersdeelnemer in aanrijding komt met een andere verkeersdeelnemer en de verkeersdeelnemer daarbij letsel oploopt, is de officier van justitie verplicht om de aansprakelijke verkeersdeelnemer te dagvaarden. Ons team kan de klant bijstaan in deze procedure en verweer voeren tegen de strafmaat en, indien aan de orde, de omstandigheden van het geval aankaarten. 

Onderwijszaken

De O van SOZ team staat voor Onderwijs. We staan klanten bij op het gebied van zowel het reguliere als particuliere onderwijs. U kunt hierbij denken aan een onterechte schorsing of verwijdering van de leerling door de school, ouders die aansprakelijk worden gesteld door de school wegens ongeoorloofd verzuim, klachten over de rekentoets en/ of te lage cijfers, het bindend studieadvies en beschuldigingen van plagiaat. Ook het ontstaan van schade aan- of verlies van eigendommen tijdens schooltijd kan ons team onder omstandigheden verhalen op de school. 

Bij particulier onderwijs speelt voornamelijk de vroegtijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst een rol. Klanten die naast hun fulltime baan een studie volgen bij bijvoorbeeld NTI, kunnen ervaren dat een studie naast hun fulltime baan niet is te combineren. Wij kunnen de klant bijstaan om te proberen de onderwijsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. 

Zorgzaken 

De zorgzaken die ons team behandelt, zijn zeer divers. Klanten kunnen bij ons terecht met een geschil tegen een zorgverlener. U kunt hierbij denken aan rekeningen van de zorgverlener die door de klant worden betwist, ziektekostenverzekeraars welke zich op het standpunt stellen dat de kosten niet voor declaratie in aanmerking komen, klanten die stellen dat er onvoldoende zorg wordt verleend door een zorginstelling (huishoudelijk hulp en lichamelijke verzorging) en klanten die tijdens hun verblijf in een zorginstelling geconfronteerd worden met beschadiging of vermissing van eigendommen. Een grijs gebied onder de zorgzaken is het tuchtrecht. Klanten die na een medische behandeling schade ondervinden, welke niet zien op letsel, kunnen met hun klacht ook bij ons team terecht.  

Bij geschillen tegen een zorginstelling staat de mogelijkheid open om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Wij kunnen de klant in deze procedure bijstaan. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp