Een cursus tussentijds opzeggen, kan dat?

U volgt een cursus bij een opleidingsinstituut en wilt met de cursus stoppen. In de algemene voorwaarden is vaak bepaald dat u bij het opzeggen van de overeenkomst het volledige cursusgeld moet betalen. Is dat wel juist?

Opzeggen van een cursusovereenkomst is altijd mogelijk 

Het opzeggen van een cursusovereenkomst is altijd mogelijk. Wij komen dit soort situaties in de praktijk vaak tegen: iemand wil, om welke reden dan ook stoppen met een cursus, maar maakt zich zorgen over de kosten die hij dan moet betalen aan het opleidingsinstituut. Over de opzegmogelijkheid is sinds een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem (6 november 2012) duidelijkheid. Het hof kwalificeert de cursusovereenkomst als een overeenkomst van opdracht. Dit is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich met de andere partij, de opdrachtgever, verbindt. Dit is anders dan een regulier arbeidsovereenkomst waarbij de werkzaamheden bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, bewaren van zaken, uitgeven van werken of vervoeren van personen of zaken. Met een cursusovereenkomst verbindt de organisatie zich tot het geven van onderwijs. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarmee voldoet de cursusovereenkomst aan de wettelijke omschrijving van de overeenkomst van opdracht. De regels omtrent deze overeenkomsten zijn vastgelegd in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Meer specifiek staat in artikel 7:408 dat de opdrachtgever de overeenkomst altijd mag opzeggen.

Kosten bij opzegging

Het beëindigen van de overeenkomst betekent niet dat dit geheel kosteloos is. In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de cursusovereenkomst is vaak een beding opgenomen dat bij opzegging alsnog het volledige cursusgeld verschuldigd is. Deze bepaling wordt opgevat als een onmogelijkheid tot tussentijdse opzegging en is daarmee in strijd met artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek (zo oordeelde het Hof Arnhem in de eerder genoemde uitspraak in 2012). Dit betekent dat een dergelijke bepaling kan worden vernietigd. Daarmee is de bepaling wellicht vernietigd, maar betekent niet dat de overeenkomst kosteloos kan worden opgezegd. Het opleidingsinstituut heeft immers ook kosten gemaakt. In artikel 7:411van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de opdrachtnemer (het opleidingsinstituut) aanspraak kan maken op een naar redelijkheid vast te stellen loon en onkosten. Gemaakte kosten moeten door de cursist vergoed worden. Het opleidingsinstituut moet hier zelf werk van maken én aantonen wat deze kosten zijn. Helaas kan dit in bepaalde gevallen nog steeds betekenen dat de cursist het volledige cursusgeld moet betalen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (12 april 2016). Een opleidingsinstituut heeft in die zaak, volgens het hof, wettig en overtuigend onderbouwd dat de kosten voor de opleiding reeds volledig waren gemaakt en dat er geen besparingen zijn geweest. De cursist moest in dat geval het volledige cursusgeld alsnog betalen. 

Conclusie

Een cursusovereenkomst die is gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht kunt u altijd beëindigen, maar helaas niet kosteloos. Het opleidingsinstituut moet aantonen wat de gemaakte onkosten zijn en een redelijk deel van het loon is. Gezien de meest recente uitspraak van het Hof Amsterdam is hierover het laatste woord nog niet gezegd. 

Twijfelt u of u een cursusovereenkomst kunt opzeggen? Of heeft u dat al gedaan en bent u in een discussie beland? Neem dan contact op met ons, zodat wij kunnen bekijken wat de mogelijkheden voor u zijn.
 

Andere artikelen van Nalinie Pershad:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp