Geslaagd of toch niet?

Met spanning zit een student te wachten. Ben ik geslaagd? Tot nu toe heeft zij haar opleiding goed doorlopen. Zij verwacht ook geen problemen, maar het blijft spannend. Gelukkig ontvangt zij goed nieuws: zij is geslaagd en kan haar diploma over een week ophalen. De feestvreugde kan beginnen en daarna kan zij starten met haar volgende opleiding. De vreugde is helaas van korte duur. Een paar dagen daarna ontvangt zij bericht van de examencommissie. Haar hbo-examen is vanwege een steekproef opnieuw beoordeeld. Dit maal met een onvoldoende. Zij is toch niet geslaagd. Nadat de eerste boosheid is gezakt rijst de vraag bij haar: mag dit wel?

Kort geding

De Rechtbank Overijssel boog zich in een zogenaamde kort gedingprocedure over deze kwestie. Een kort geding is een procedure bij de rechtbank als er een noodzaak is om op korte termijn een uitspraak te krijgen (een spoedeisend belang). 

Examencommissie wel of niet bevoegd?

De student stelt in de procedure dat de examencommissie niet bevoegd is het cijfer van een afstudeeropdracht te wijzigen. Verder vraagt de student zich af of de steekproef wel op de juiste wijze plaatsvond. Er was van tevoren geen overleg met de examinator of begeleider. De hogeschool is van mening dat de examencommissie wel bevoegd is nader onderzoek te doen en vervolgens een eerder genomen beslissing in te trekken. 

Rechtbank heeft laatste woord

De bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement van de hogeschool en het Reglement Examencommissie. Daarin is bepaald dat de examencommissie in een diplomazitting de uitslag van het examen vaststelt, nadat zij heeft gecontroleerd of de student aan alle verplichtingen voldeed. Het recht om te beoordelen of een student voldoet aan alle verplichtingen levert niet direct het recht op om een examen opnieuw te beoordelen. Er is wel vastgelegd dat de examencommissie de kwaliteit van de toetsing en toetsingsorganisatie bewaakt en (steekproefsgewijs) beoordeelt. Maar als er tekortkomingen van de beoordelingen naar voren komen, dan moet de examencommissie die rapporteren aan de opleiding, zodat er maatregelen worden genomen om dergelijke fouten te voorkomen c.q. te verhelpen. De rechtbank oordeelt dan ook dat de examencommissie niet bevoegd was om een herbeoordeling uit te voeren.

Andere examinator

De hogeschool voert nog aan dat niet de examencommissie maar een andere examinator de herbeoordeling uitvoerde. De rechtbank is van oordeel dat dit de situatie niet anders maakt. Het is namelijk de examencommissie die besloot om de herbeoordeling uit te voeren. Er is bovendien geen reden waarom de herbeoordeling zwaarder weegt dan de eerste beoordeling. 

Per abuis

De hogeschool stelt verder dat de eerste beoordeling, en daaraan gekoppeld het bericht dat de student geslaagd is, abusievelijk was. De school is van mening dat zij zo’n fout moet kunnen herstellen. Als er daadwerkelijk sprake is van een abusievelijk genomen besluit, dan kan de hogeschool dat inderdaad herstellen. Echter, in dit geval oordeelt de rechtbank dat het besluit niet abusievelijk is genomen. De eerste examinator beoordeelt de afstudeeropdracht met een voldoende. Vervolgens ontvangt de student daarover bericht en dat zij is geslaagd. Zij kan haar diploma in ontvangst nemen. Dat daarna de examencommissie besloot tot een herbeoordeling betekent niet dat de eerste beoordeling als een abusievelijk genomen besluit wordt gezien. 

Geslaagd

Niet verassend na het bovenstaande, de rechtbank oordeelt dat de student alsnog geslaagd is. Zij kan haar diploma in ontvangst nemen en de volgende stap in haar carrière zetten: een universitaire studie. 

Informatie

Gelukkig heeft deze situatie voor deze student alsnog geleid tot een diploma. Heeft u problemen met uw school en komt u er onderling niet uit? Neem gerust contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden voor u kunnen zijn. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp