Huisje, (boompje), beestje: mag een VvE huisdieren verbieden?

Het ministerie van Economische Zaken publiceerde voor de derde keer het rapport ‘Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector’. Uit dit rapport blijkt dat 59% van de huisdieren deel uitmaakt van Nederlandse huishoudens. Dit hoge percentage is op zich niet zo vreemd, want een huisdier geeft gezelschap en affectie. Helaas kunnen huisdieren ook voor overlast zorgen. Uit onderzoek van het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum blijkt dat vijf procent van de burenruzies bijvoorbeeld ontstaat door overlast van huisdieren.

In dit artikel staan huisdieren binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) centraal. Een VvE mag namelijk regels opstellen over het houden van huisdieren. Maar hoe ver mag een VvE gaan bij het opstellen van deze regels? Mag zij bijvoorbeeld huisdieren verbieden, en zo ja, waar hangt dit van af?

VvE en het huishoudelijk reglement 

Bij het kopen van een appartement, verkrijgt u een appartementsrecht en bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Dit kan zij doen door onder andere regels op te nemen in een huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement is een aanvulling op de wet en de akte van splitsing. In zo’n reglement staan de regels en richtlijnen waar de leden van de VvE zich aan moeten houden. Een huishoudelijk reglement is overigens niet verplicht. 

Gemeenschappelijke en privégedeelten

In het huishoudelijk reglement kunnen regels worden opgenomen over het gebruik van gemeenschappelijke en privégedeelten. Onder de gemeenschappelijke gedeelten vallen bijvoorbeeld een trappenhuis en een centrale hal. Maar ook de dragende muren in een appartement behoren tot het gemeenschappelijke. In artikel 5:128 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is geregeld dat de VvE bevoegd is om regels op te stellen in een huishoudelijk reglement over deze gemeenschappelijke gedeelten. 
Voor de privégedeelten ligt dit iets anders. Bij privégedeelten moet u denken aan de ruimte binnen de muren van het appartement. De ruimte waarbinnen u uw privéleven heeft en waarbinnen u bijvoorbeeld geniet van uw huisdier. In het huishoudelijk reglement kunnen ook regels worden opgenomen over het privégedeelte. Artikel 5:112 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat er uitsluitend regels mogen worden opgesteld voor de privégedeelten als het splitsingsreglement deze mogelijkheid biedt. Is dit niet het geval, dan is het niet mogelijk voor de VvE om bijvoorbeeld een verbod op huisdieren te hanteren. 

Verbieden van huisdieren mag, maar in bepaalde mate

Het is mogelijk voor de VvE om bepalingen op te nemen in het huishoudelijk reglement over het verbieden van huisdieren. Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) mag dit echter niet te ver gaan. Dit artikel bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

Kantonrechter

Als er binnen uw appartementencomplex een verbod tot het houden van huisdieren geldt en u bent daar niet mee eens, dan kunt u hiervoor uiteindelijk naar de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt of het verbod al dan niet gerechtvaardigd is. Hij zal een belangenafweging maken. Hij moet het belang van de huisdiereigenaar en zijn recht op een privéleven afwegen tegenover het belang van de VvE bij een dergelijk verbod. De VvE zal moeten aantonen wat haar  belang is bij het opnemen van een verbod tot het houden van huisdieren. Vaak staat het vermijden van overlast aan de basis van zo’n verbod. 

Informatie

Bent u lid van een VvE en heeft u vragen over verbodsbepalingen in een huishoudelijk reglement? Dan kunt u gerust contact opnemen met ons. Wij staan u graag bij. Samen met u bekijken wij wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie.  


Meer informatie over huisdieren

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp