Inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016

Inmiddels zijn meer dan tweeduizend huurders van sociale huurwoningen door de Belastingdienst geïnformeerd over het verstrekken van inkomensindicaties aan hun verhuurder. Net als voorgaande jaren zullen de meeste van deze huurders dan ook worden geconfronteerd met een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2016. Veel huurders zullen zich afvragen of dit wel is toegestaan.

Dit is ook niet zo vreemd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) oordeelde bij uitspraak d.d. 3 februari 2016 immers dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet mag verstrekken aan verhuurders die daar om vragen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Met ingang van 1 juli 2013 is de huurverhoging voor sociale huurwoningen inkomensafhankelijk. Dit houdt in dat de hoogte van de huurverhoging niet alleen afhankelijk is van het inflatiepercentage, maar ook van de inkomensgroep waarin een huurder valt. In totaal zijn er drie categorieën inkomensgroepen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen huishoudinkomens tot € 34.678,00, huishoudinkomens tussen € 34.678,00 en € 44.360,00 en huishoudinkomens boven € 44.360,00. Het huurverhogingspercentage wordt jaarlijks per inkomenscategorie vastgesteld door de overheid.

Uitspraak Raad van State d.d. 3 februari 2016 

Wanneer een verhuurder gebruik wil maken van de mogelijkheid om de huur te verhogen, moet hij daartoe een verzoek doen, vergezeld door een verklaring van de Belastingdienst omtrent het huishoudinkomen van de huurder. Dit is als zodanig bepaald in artikel 7:252a Burgerlijk Wetboek (verder: BW) en artikel 19b van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (verder: Uhw). De Belastingdienst was echter tot voor kort niet bevoegd om deze gegevens aan de verhuurder te verstrekken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling d.d. 3 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:253). De Afdeling oordeelde dat het verstrekken van inkomensindicaties door de Belastingdienst aan de verhuurder in strijd is met de geheimhoudingsplicht die is opgenomen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Dit zou anders zijn indien een wettelijk voorschrift de Belastingdienst hiertoe zou verplichten. Van een dergelijke wettelijke verplichting was tot voor kort geen sprake.

Reparatiewetgeving

Naar aanleiding van een daartoe strekkend voorstel heeft naast de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer op 29 maart 2016 ingestemd met een reparatiewet. Met de inwerkingtreding van de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst per 1 april 2016 is het verstrekken van inkomensindicaties door de Belastingdienst aan verhuurders meer expliciet in de wet vastgelegd. Zo is in artikel 7:252a BW opgenomen dat de inspecteur op verzoek van een verhuurder een verklaring omtrent het huishoudinkomen aan de verhuurder verstrekt. Het ziet er dan ook naar uit dat de inkomensindicaties van huurders weer door de Belastingdienst met verhuurders mogen worden gedeeld. De toekomst zal moeten uitwijzen of er met de wetswijziging daadwerkelijk voldoende expliciet en duidelijk in de tekst van de wet is opgenomen dat op de Belastingdienst een verplichting rust om een inkomensindicatie aan de verhuurder te verstrekken. Wij houden eventuele ontwikkelingen hieromtrent vanzelfsprekend in de gaten.

 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp