Korting op WW mag niet leiden tot lagere WIA-uitkering

Bij een WW-uitkering hoort een aantal verplichtingen, waaronder de sollicitatieplicht en de plicht om een aanbod voor passend werk te accepteren. Wanneer deze verplichtingen niet (in voldoende mate) worden nagekomen moet het UWV de WW-uitkering blijvend of tijdelijk verlagen. Dit wordt een maatregel genoemd. Wanneer een WW-gerechtigde - na toepassing van een maatregel - zich ziek meldt en vervolgens na twee jaar ziekte een WIA-uitkering* krijgt toegekend, kan de maatregel uit de WW ook tot een lagere WIA-uitkering leiden. Echter, de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter op dit gebied) heeft in juni bepaald dat het UWV in dergelijke situaties de hoogte van de WIA-uitkering moet berekenen op basis van de WW-uitkering zónder toepassing van de maatregel.

Dagloon

De hoogte van de WIA-uitkering wordt berekend aan de hand van het dagloon. Het dagloon is - grof gezegd - het loon dat werd verdiend in het laatste jaar vóór de eerste ziektedag. Wanneer een WW-gerechtigde zich ziek meldt, bestaat het inkomen in dat jaar (deels) uit die WW-uitkering. De WW-uitkering wordt dan meegenomen in de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering. Daarbij wordt er gekeken naar de feitelijk betaalde WW-uitkering. Als de WW-uitkering (tijdelijk) is verlaagd vanwege een maatregel, kan dit er dus toe leiden dat het dagloon van de WIA-uitkering aanzienlijk lager uitvalt.

WIA-uitkering niet zomaar verlagen

De Centrale Raad van Beroep bepaalde in haar uitspraak dat een maatregel wordt beschouwd als een bestraffende sanctie. Een dergelijke sanctie mag alleen worden opgelegd indien dat evenredig is. De Centrale Raad van Beroep vindt dat handelen en nalaten in het kader van de WW niet rechtvaardigt dat in een later stadium het dagloon van de WIA-uitkering wordt verlaagd. Het UWV moet op grond van deze uitspraak voortaan de hoogte van de WW-uitkering zónder maatregel als uitgangspunt nemen voor het berekenen van het dagloon van een WIA-uitkering. 

Wat kunt u doen?

Indien u op dit moment een WIA-uitkering ontvangt waarvan het dagloon lager is als gevolg van een tijdens de WW opgelegde maatregel, kunt u bij het UWV een verzoek indienen om aanpassing van uw uitkering. De juristen van de afdeling Sociale Zekerheid van SRK Rechtsbijstand kunnen u adviseren over de formulering van uw verzoek en/of u bijstaan in een procedure als het UWV uw verzoek afwijst. Krijgt u in de toekomst een WIA-uitkering toegekend en heeft u in het laatste jaar voordat u ziek werd minder WW gekregen vanwege een maatregel? Dan is het verstandig om de hoogte van het dagloon goed te controleren. Ook daarbij kunnen onze juristen u bijstaan. Let er op dat u zich tijdig bij ons meldt, een bezwaarschrift moet binnen zes weken bij het UWV binnen zijn.

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en kijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 


*De WIA is een arbeidsongeschiktheidsuitkering (wat voorheen de WAO was) en ontvangt men na 2 jaar ziekte. Tijdens de eerste twee jaar van ziekte wordt (een percentage van) het loon doorbetaald door de werkgever of, als er geen dienstverband is, door het UWV een Ziektewetuitkering betaald. Na twee jaar ziekte vindt een WIA-keuring plaats. Als de aanvrager voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, wordt er een WIA-uitkering toegekend.


Wilt u meer weten over de WIA-uitkering?

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp