Overlast Airbnb verhuur door buurman: kan VvE wat doen?

Airbnb-verhuur. Het klinkt leuk. Bovendien is het lucratief. In de praktijk zorgt de komst van toeristen voor behoorlijk wat overlast voor omwonenden. Dit niet in de laatste plaats omdat toeristen veelal de centra van de grote steden opzoeken, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Hierbij belanden de toeristen in doorgaans charmante doch gehorige appartementencomplexen. Kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) optreden tegenover dergelijke overlast?

VvE en Airbnb

De VvE doet er goed aan om allereerst de desbetreffende splitsingsakte en VvE-reglement van het appartementencomplex te bestuderen. Is hierin bepaald dat een woonbestemming op de appartementen rust, dan is Airbnb niet toegestaan. Dit omdat het verhuren voor korte duur aan toeristen, aldus het Hof van Amsterdam, onder een zogeheten ‘bedrijfsmatige exploitatie’ valt. Dit valt dus niet onder de woonbestemming waardoor de betreffende Airbnb-exploitant/verhuurder in strijd handelt met de akte. De VvE kan op basis hiervan hem of haar verplichten om de verhuur te beëindigen. 

Specifieke verbodsbepaling in akte? 

Behalve de omschrijving van de bestemming, komt het nogal eens voor dat een specifieke verbodsbepaling in de akte of het VvE-reglement is opgenomen. Een dergelijk verbod geldt bijvoorbeeld voor de exploitatie van privé-gedeelten als ‘pension- of kamerverhuurbedrijf’.  
Dit zijn wat verouderde begrippen waardoor de vraag rijst of de verhuur van Airbnb of andere vormen van short stay-verhuur hieronder geschaard kan worden. Airbnb is een vrij recent fenomeen en zal doorgaans niet als zodanig benoemd zijn in de akte en/of het reglement.

Airbnb moet zich ook houden aan bepalingen

Airbnb en VVe

Gelukkig voor de VvE is door de kantonrechter in Amsterdam geoordeeld dat bepalingen die toe zien op een verbod tot het houden van pension of kamerverhuur óók van toepassing zijn op Airbnb-verhuur. Hierbij is geredeneerd dat dergelijke bepalingen er juist zijn om de verhuur aan toeristen, en de hiermee gepaard gaande , te voorkomen.

Waarschuwing en boete

Indien blijkt dat de VvE op grond van de akte of het reglement kan optreden tegen de exploitant/verhuurder van de Airbnb, zal er eerst een waarschuwing vanuit het VvE-bestuur gedaan worden in de richting van de Airbnb-exploitant. Als de akte hiertoe een mogelijkheid biedt kan het bestuur bovendien een boete opleggen.

Naar de rechter

Mocht de Airbnb-exploitant vervolgens niet vrijwillig zijn activiteiten beëindigen, dan zal het VvE-bestuur aan haar leden een machtiging moeten vragen om namens de VvE te kunnen procederen. Dit om te voorkomen dat de rechter achteraf de VvE niet-ontvankelijk verklaart. Zodra de toestemming binnen is kan via het uitbrengen van een dagvaarding door de de zaak aan de rechter voorgelegd worden.

Airbnb en het gemeentelijk beleid

Los van de mogelijkheden om via de civielrechtelijke weg Airbnb-verhuur een halt toe te roepen, kan de VvE de hulp van de gemeente inroepen. De gemeente hanteert doorgaans een maximale termijn waarbinnen een eigenaar zijn appartement via Airbnb mag verhuren en in sommige gevallen is verhuur aan toeristen helemaal niet toegestaan. Dit varieert per gemeente.  

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp of u wilt meer weten over de mogelijkheden van wat een VvE kan doen in relatie tot overlast door Airbnb-verhuur? Neemt u gerust contact met ons op. Een juridische specialist kan u dan hierover adviseren. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp