Overwerk en uitbetaling

De decembermaand is traditiegetrouw een drukke maand, ook voor werkgevers. De werkgever ontkomt er dan soms niet aan om incidenteel een extra beroep op werknemers te doen.

Overwerk

Dat de werkgever in bepaalde gevallen verlangt dat een werknemer zijn normale arbeidstijd overschrijdt en dus moet overwerken, kan uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao zijn opgenomen. Een plicht tot overwerk kan tevens voortvloeien uit de gewoonte. Dat kan het geval zijn indien het verrichten van overwerk binnen het bedrijf of de bedrijfstak voor de desbetreffende functies algemeen gebruikelijk is. 

Verder kan in het kader van goed werknemerschap (Art. 7:611 BW) betekenen dat een werknemer gehoor moet geven aan de opdracht van zijn werkgever om langer te werken dan gebruikelijk. Dat laatste kan met name het geval zijn, indien een plotseling opkomende, onvoorziene wijziging van omstandigheden de inzet van extra arbeidskracht vereist. Overigens kunnen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, bijvoorbeeld de zorg voor een gezin, met zich meebrengen dat niet van een werknemer verlangt mag worden dat deze langer werkt dan de overeengekomen arbeidstijd.

Van overwerk is sprake wanneer een werknemer incidenteel meer moet werken dan in het normale werkrooster gebruikelijk is. Hoeveel uren de werknemer maximaal mag werken is wettelijk bepaald. Werkt een werknemer op eigen initiatief langer dan in de arbeidsovereenkomst staat, dan is dat niet direct overwerk. De werkgever heeft daar namelijk niet om gevraagd.

Arbeidstijdenwet

Van een werknemer wordt, binnen redelijke grenzen, verwacht om incidenteel over te werken. Indien de werkgever echter verlangt dat de werknemer in een week meer dan 60 uur werkt, dan mag de werknemer dit weigeren. Over een periode van 4 weken mag gemiddeld 55 uur per week worden gewerkt. Wanneer het overwerk structureel ingeroosterd wordt, dan is er geen sprake meer van overwerk, maar een probleem met de bezetting bij de werkgever. Overwerk moet incidenteel blijven. 

Overuren uitbetalen

Of de werkgever een vergoeding is verschuldigd voor het overwerk, hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst, de toepasselijke cao of het bedrijfsreglement is bepaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat overuren niet worden uitbetaald, maar later kunnen worden opgenomen als vrije uren/dagen. In sommige cao’s is geregeld dat de werknemer mag kiezen of gemaakte overuren als tijd worden opgenomen of uitbetaald. Soms worden de overuren uitbetaald en is een toeslag verschuldigd voor het overwerk.

Parttime en overwerk

Als een parttime werknemer langer werkt dan het aantal uren in de arbeidsovereenkomst, kan er sprake zijn van meeruren of overwerk. De definitie van overwerk in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao is dan maatgevend. Is er overwerk na overschrijding van de individuele arbeidsduur of is dat na overschrijding van de arbeidsduur voor een fulltime werknemer? In het laatste geval worden de extra gewerkte uren meeruren genoemd. Naast het uurloon moet de werkgever voor meeruren alle toeslagen betalen, die ook voor gewone werkuren gelden, dus ook vakantietoeslag en gratificaties. Meeruren tellen verder mee voor de berekening van vakantieopbouw, pensioen en dergelijke. Over een overwerkvergoeding met of zonder toeslag, bestaat geen aanspraak op vakantietoeslag.

Tot slot

Ten aanzien van het aantal gewerkte uren kan een parallel worden getrokken met hetgeen geldt ten aanzien van vakantiedagen. In het algemeen houdt een werkgever bij hoeveel uur er wordt gewerkt. Indien er een deugdelijke administratie bestaat, wordt van de juistheid daarvan uitgegaan, tenzij de werknemer aantoont dat de gegevens onjuist zijn. Bij het ontbreken van een deugdelijke urenregistratie bij de werkgever, wordt er uitgegaan van de gegevens van de werknemer behoudens tegenbewijs door de werkgever.

Bestaat er een discussie over overwerk en de uitbetaling daarvan? Neemt u dan contact op met ons. Een in het arbeidsrecht gespecialiseerde jurist of advocaat kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden in uw situatie zijn en u daarbij adviseren.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp