Prijs perikelen bij aanneming van werk

Wanneer is er sprake van aanneming van werk? Als een opdrachtgever een aannemer verzoekt een verbouwing uit te voeren, sluit hij een overeenkomst tot aanneming van werk. De wet spreekt over het tot stand brengen van een “stoffelijk werk”.

Manieren om de prijs van een werk vast te stellen

Partijen zijn vrij de prijs vast te stellen. De wet geeft wel een aantal regels. 

Eén mogelijkheid is om een vaste aanneemsom af te spreken. Deze kan niet achteraf ter discussie worden gesteld. Valt het werk mee, dan heeft de opdrachtgever pech; valt het tegen, dan is dit voor risico van de aannemer.

Er kan ook een richtprijs worden overeengekomen. Dit is een prijsindicatie. De wet zegt dat deze met maximaal 10% mag worden overschreden. Uitzondering is wanneer de aannemer tijdig waarschuwt voor een verdere overschrijding en de opdrachtgever de kans biedt het werk te vereenvoudigen.

Een volgende mogelijkheid is dat er op basis van nacalculatie of regie wordt afgesproken. De aannemer berekent dan zijn feitelijk gemaakte uren op grond van zijn uurtarief, te vermeerderen met de materiaalkosten. 

Een laatste mogelijkheid is dat er helemaal geen prijs is overeengekomen. De wet bepaalt dat dan een redelijke prijs is verschuldigd. Maatstaven voor redelijk zijn de door de aannemer ten tijde van het sluiten van het contract gewoonlijk bedongen prijzen en de ten aanzien van een vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.  

Bij een geschil over de prijs moet dus eerst worden vastgesteld welke afspraak er precies is gemaakt. 

Complicaties na het afspreken van de prijs

Er zijn nog enige complicaties, die van invloed kunnen zijn op de prijs. 

Het kan zijn dat de aannemer zich na het sluiten van de overeenkomst beroept op kostenverhogende omstandigheden. Dit speelt vooral bij de vaste aanneemsom. 

De aannemer moet dit zo spoedig mogelijk mededelen. Als de prijsverhoging onvoorzien(baar) en niet aan hem toe te rekenen was, kan de rechter hiervoor toestemming geven. De tussenkomst van de rechter is niet vereist, als de kostenverhoging het gevolg is van onjuiste gegevens van de opdrachtgever, die de aannemer niet kon onderkennen.

Een tweede complicatie doet zich voor, als de aannemer stelt dat er sprake is van een hogere prijs als gevolg van meerwerk. Als de opdrachtgever extra werkzaamheden wenst, leiden deze doorgaans tot een prijsverhoging. De aannemer moet de opdrachtgever dan tijdig wijzen op de noodzaak van een prijsverhoging, tenzij deze dat uit zichzelf moet begrijpen. 

Schriftelijke afspraken wenselijk

Partijen doen er goed aan prijs afspraken en ook latere prijsverhogingen schriftelijk vast te leggen. Hieraan schort het nogal eens in de praktijk. Bij het ontbreken hiervan kunnen er voor partijen – zeker voor de aannemer - lastige bewijsproblemen ontstaan.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp