Schuttingstaal in het bestuursrecht

Vragen over schuttingen kom ik veelvuldig tegen in mijn rechtspraktijk. Vaak wordt dan direct gedacht aan het burenrecht. Maar zeker als het gaat om vragen over schuttingen, kan het bestuursrecht ook relevant zijn. Schuttingen worden in het bestuursrecht erf- en perceelafscheidingen genoemd. Deze afscheidingen worden aangemerkt als bouwwerken. Voor bouwwerken gelden veel bestuursrechtelijke regels. Met dit artikel laat ik u het belang zien van het bestuursrecht in burenrechtelijke zaken over schuttingen.

Waarom een schutting?

Als u een tuin heeft, wilt u daar natuurlijk van kunnen genieten U wenst niet te kijk te zitten voor uw buren en andere voorbijgangers en daarom heeft u een schutting, of wenst u een schutting te plaatsen. Daarmee maakt u aan de buitenwereld duidelijk dat u op uw privacy bent gesteld.

Schutting of beplanting?

U kunt ervoor kiezen een schutting te plaatsen. Een schutting geldt in het bestuursrecht altijd als een bouwwerk. Voor het planten van een rij coniferen of een heg gelden geen bestuursrechtelijke regels omdat beplanting niet kan worden gezien als een bouwwerk. Voor zowel het plaatsen van een schutting als het planten van een heg, is overleg met uw buren aan te raden. Daarnaast dient bij het plaatsen van een schutting aan de volgende bestuursrechtelijke regels te worden voldaan.

Bestemmingsplan

Ten eerste biedt het bestemmingsplan een regeling over de schutting. U vindt het voor u geldende bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar uw postcode en huisnummer intypen waarna u vervolgens het planologische regiem te zien krijgt. Een bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, planregels en een toelichting. Op de verbeelding, dat is een soort plattegrond, ziet u welke bestemming voor uw perceel geldt. 

Vervolgens kunt u kijken naar de bijbehorende regels. Meestal bepaalt het bestemmingsplan dat de hoogte van een schutting voor het achtererf twee meter mag zijn en dat de toegestane hoogte van de schutting voor het voorerf een meter betreft. De ratio achter deze verschillende maten is dat een woonperceel aan de voorzijde over het algemeen meer ruimtelijke uitstraling heeft; het wordt met andere woorden meer gezien door de omgeving. 

Heel af en toe maak ik echter mee dat bestemmingsplannen hiervan kunnen afwijken. Het gaat meestal om percelen waar ook een zogenoemde dubbelbestemming aan is toegekend, bijvoorbeeld ‘Beschermd stadsgezicht’ of ‘Beschermd dorpsgezicht’. In dergelijke gevallen wil uw gemeente graag dat de karakteristieke bebouwing goed zichtbaar blijft voor de omgeving omdat deze kenmerkend is voor uw stad of dorp. 

In de bestemmingsplanregels zijn tevens bepalingen opgenomen hoe de hoogte van de schutting moet worden gemeten. Het begrip ‘Peil’ is daarvoor van belang. ‘Peil’ wordt meestal gedefinieerd in artikel 1 van de planregels. Daarnaast is ook artikel 2 van de planregels van belang voor de wijze van meten.

Vergunningsvrij

Meestal zijn de schuttingen die aan de maten van het bestemmingsplan voldoen vergunningsvrij. Of iets vergunningsvrij mag worden gebouwd, is bepaald in het Besluit omgevingsrecht. 
Een vergunningsvrije schutting dient op een perceel te worden gebouwd waar reeds een hoofgebouw staat. Dat is over het algemeen uw eigen woning. Daarnaast moet de schutting achter de zogenoemde voorgevelrooilijn staan om twee meter hoog te mogen zijn. Om te kijken of  sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk kunt u de vergunningscheck laten doen op www.omgevingsloket.nl.

Voor de percelen die in de bovengenoemde dubbelbestemmingen liggen, geldt vaak wel een vergunningsplicht. U zult dan een aanvraag moeten doen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Vaak moet u gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het plaatsen van een schutting in uw geval niet het zicht op de karakteristieke bouw onmogelijk maakt.

In het Besluit omgevingsrecht is tevens een regeling opgenomen over het meten van de hoogte van de schutting. Hierover is een uitgebreide uitleg te vinden op: http://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/99. Deze regeling kan duidelijkheid bieden indien  op uw erf sprake is van een glooiend, dat wil zeggen golvend, terrein. 

Welstand

Uw gemeente legt in een welstandsnota eisen vast over het uiterlijk van bouwwerken. Indien uw schutting niet vergunningsplichtig is, hoeft het niet aan deze welstandsnota te voldoen. Voor heel ernstige gevallen is wel een excessenregeling in dezelfde welstandsnota van toepassing. Uw schutting zou bijvoorbeeld een exces kunnen vormen voor de omgeving indien het pimpelpaars met gouden stippen wordt geverfd. Uw bijzondere smaak zou dan door uw buurtgenoten niet op prijs kunnen worden gesteld. Indien vanwege de hoogte wel een vergunning nodig is voor het plaatsen van uw schutting, laat de gemeente ten behoeve van het al dan niet verlenen van de vergunning, een welstandsadvies uitbrengen. 

Bouwbesluit

Ten slotte is op alle bouwwerken het bouwbesluit van toepassing. Het bouwbesluit bevat bepalingen op technisch gebied en veiligheid voor uw gezondheid en het milieu. 

Aanbeveling

Mogelijk dacht u dat u bij het oprichten van uw schutting slechts rekening diende te houden met het civiele burenrecht. In het bovenstaande heb ik u laten zien dat bij het plaatsen van een schutting meer kan komen kijken. Ik kan mij voorstellen dat het u een beetje duizelt. Gelukkig bezigen onze juristen van de afdeling bestuursrecht de nodige juridische schuttingstaal en kunnen zij u op weg helpen. We doorlopen met u de bovengenoemde regelingen en websites en mogelijk raadplegen we gezamenlijk met u de gemeente. 

Ik wens u tot slot een mooie omheinde zomer toe.  

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp