Recht op vakantietoeslag over commissie

SRK Rechtsbijstand heeft onlangs een werknemer bijgestaan in een gerechtelijke procedure, waarin hij aanspraak maakte op vakantietoeslag en afdracht van pensioenpremies over commissie die hij gedurende zijn dienstverband bij zijn voormalig werkgever had verdiend. De rechter oordeelde dat over de door de werknemer verdiende commissie vakantietoeslag was verschuldigd, maar geen pensioenpremies.

De feiten

De werknemer was op 1 januari 2010 bij de werkgever in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die de werknemer per 17 mei 2015 had opgezegd. Gedurende het dienstverband ontving de werknemer een salaris dat bestond uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het variabele gedeelte bestond uit een extra beloning bovenop het reguliere, vaste salaris, die gekoppeld was aan de omzet die de werknemer in een bepaalde maand had behaald. Die variabele beloning werd door de werknemer als commissie aangeduid en door de werkgever als een bonus.

Variabele beloning

Over het vaste loon van de werknemer is gedurende het dienstverband vakantiegeld opgebouwd en uitbetaald, maar dat gold niet voor de variabele beloning van de werknemer. Na het einde van de arbeidsovereenkomst stelde hij zich tegenover de werkgever op het standpunt dat hij ook over dat deel van zijn salaris recht had op vakantietoeslag, onder verwijzing naar een uitspraak waarin een kantonrechter dat standpunt in een naar mening van de werknemer vergelijkbare zaak had ingenomen. Ook was de werknemer van mening dat er pensioenpremies hadden moeten worden afgedragen over de commissie die hij gedurende zijn dienstverband had ontvangen. De werkgever was het daar niet mee eens en weigerde de door de werknemer gevorderde bedragen aan hem te betalen. De werknemer startte vervolgens een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter.

Vakantietoeslag over commissie

Met betrekking tot de vraag of de werknemer recht heeft op de door hem gevorderde vakantietoeslag, stelt de rechter ten eerste vast dat artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat vakantietoeslag is verschuldigd over het loon. Wat als loon moet worden aangemerkt, is in artikel 6 van de WML bepaald. Daaruit volgt dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan. Dat is een erg ruime definitie, waaronder ook de variabele beloning van de werknemer valt.

Belangrijke uitzonderingen

In artikel 6 WML zijn wel een aantal belangrijke uitzonderingen op het loonbegrip opgenomen. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de variabele beloning onder een dergelijke uitzondering valt, namelijk de winstuitkering en/of eindejaarsuitkering. De rechter ging daar niet in mee, omdat de variabele beloning naast het vaste salaris maandelijks werd betaald en dus per definitie niet het karakter van een eindejaarsuitkering had. Ook kon de variabele beloning naar het oordeel van de rechter niet als winstuitkering worden gekwalificeerd, omdat niet was gebleken dat de variabele beloning op enige wijze verband hield met de behaalde winst, maar juist gekoppeld was aan de omzet die de werknemer had behaald.

Uitkering bij bijzondere gelegenheden

Ook het verweer van de werkgever dat de variabele beloning een uitkering bij bijzondere gelegenheden betrof, die ook als uitzondering op het loonbegrip in artikel 6 WML is opgenomen, werd door de rechter terzijde geschoven. De variabele beloning werd immers niet op een bijzonder moment uitbetaald (zoals bij een jubileum), maar werd maandelijks op basis van de behaalde omzet uitbetaald. 

Variabele beloning: commissie of bonus?

De rechter concludeerde op grond van de voorgaande overwegingen dat de variabele beloning van de werknemer niet onder de uitzonderingen op het loonbegrip in de WML valt en veroordeelde de werkgever daarom tot betaling van de door de werknemer gevorderde vakantietoeslag. Daarbij liet de rechter in het midden of de variabele beloning moest worden aangemerkt als commissie of een bonus.

Geen afdracht van pensioenpremies over commissie

Of de werknemer ook recht had op afdracht van pensioenpremies over de variabele beloning, was niet afhankelijk van de wet, maar van het toepasselijke pensioenreglement. Daarin was bepaald dat pensioen werd opgebouwd over het ‘vaste maandsalaris’. De rechter oordeelde dat de variabele beloning van de werknemer daar niet onder kon worden geschaard en wees de vordering van de werknemer met betrekking tot de pensioenpremies dan ook af.

Afsluiting

Verdient u naast uw vaste salaris ook een variabel loon, zoals een commissie? Dan is het mogelijk dat u ook over dat deel van uw loon recht hebt op vakantietoeslag. Neemt u als u hierover advies wilt inwinnen.

.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp