Arbeidsongeschiktheidsverzekering en verzwijging

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een particuliere verzekering die inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid dekt. Een veel voorkomende AOV is die voor zelfstandige ondernemers. Daarnaast wordt bij het afsluiten van een hypotheek naast een levensverzekering vaak een ‘inkomensbeschermer’ afgesloten. Deze dekt de terugval in inkomen bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

De AOV keert een vooraf afgesproken bedrag periodiek uit als de verzekerde raakt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Als de ondernemer volledig arbeidsongeschikt is, dan keert de verzekeraar 100% van het verzekerd bedrag uit. 

Verzwijging

Op het moment dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid en de verzekerde doet een beroep op zijn AOV ontstaan er soms problemen. Een veel voorkomend probleem is de zogenaamde ‘verzwijging’. Verzwijging is als de verzekeringsnemer bij de aanvraag van de AOV niet alle gegevens verstrekt die de verzekeraar nodig heeft om het verzekerbaar risico vast te stellen. Een AOV biedt, net als alle andere verzekeringen, dekking voor een onzeker voorval in de toekomst. Wanneer het te verzekeren risico al plaatsvond voor de aanvang van de AOV gaat een verzekeraar dat risico niet meer verzekeren. 

Geen dekking

Bij de aanvraag van de verzekering wordt de verzekeringsnemer gevraagd een gezondheids-verklaring in te vullen. In deze verklaring worden vragen gesteld over de gezondheid en de medische achtergrond van de verzekeringsnemer. Deze verklaring moet uiteraard naar waarheid worden ingevuld. Ook een huisartsbezoek of een medische behandeling die 10 jaar geleden plaatsvond moet worden gemeld. Het is verstandig de gestelde vragen goed te lezen. Wanneer relevante medische informatie wordt achtergehouden en een verzekerd risico vindt plaats, dan bestaat de kans dat de verzekeraar geen dekking geeft. De verzekeraar had dan, wanneer deze bij aanvang van de verzekering volledig was geïnformeerd, niet op dezelfde voorwaarden dekking verleend. 

Verzekeraar kan niet altijd weigeren

Natuurlijk moet het verzwegen feit wel in verhouding staan tot het verzekerd risico. Wanneer iemand 10 jaar geleden langs de huisarts ging voor een blauwe teennagel en dit bezoek werd niet aan de verzekeraar gemeld, kan de verzekeraar, wanneer iemand arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een psychische aandoening, niet weigeren een uitkering te doen. 

AOV

Medisch dossier

Als een verzekeringsnemer arbeidsongeschikt wordt moet hij dat direct bij zijn verzekeraar melden. De verzekeraar vraagt de verzekeringsnemer toestemming om zijn medisch dossier, indien relevant, in te zien en te toetsen of de verzekeringsnemer in aanmerking komt voor een uitkering. Tevens wordt er gekeken wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is. Als het een verzekering voor een werknemer in loondienst betreft, is meestal in de polisvoorwaarden vastgelegd dat de verzekeraar de regels van het UWV aanhoudt.

Twee maanden termijn

Indien er een vermoeden is van verzwijging geldt de zogenaamde twee maanden termijn. In de wet staat vast dat een verzekeraar binnen twee maanden, nadat deze bekend is met verzwegen medische feiten, de verzekeringsnemer daarover moet informeren en aangeven wat de consequenties van deze verzwijging zijn. Wordt de twee maanden termijn overschreden, dan kan de verzekeraar geen beroep meer doen op verzwijging.

Consequenties

Mogelijke consequenties van verzwijging kunnen zijn: geen uitkering, beëindiging van de verzekeringspolis of uitsluiting van een bepaald deel van het risico. Als iemand bijvoorbeeld zijn psychisch medische achtergrond verzwijgt, kan de polis wel gehandhaafd blijven, maar dan met uitsluiting van psychische stoornissen. 

Praktijk

In de praktijk komen regelmatig verzwijgingszaken voor. De indruk is dat het belang van het zorgvuldig en naar waarheid invullen van de gezondheidsverklaring soms wordt onderschat. De consequenties komen soms pas vele jaren later naar boven, maar kunnen grote gevolgen hebben.

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u contact met ons opnemen en bekijken we samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp