Bepaalde huurovereenkomsten: huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Op 1 juli 2016 trad de Wet doorstroming huurmarkt in werking. In deze wet zijn diverse onderwerpen opgenomen met als doel om de doorstroming van de huurmarkt te bevorderen. Eén van de onderwerpen in de Wet doorstroming huurmarkt betreft de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Welke wijzigingen vonden er plaats en wat zijn de juridische gevolgen?

Tijdelijke verhuur vóór 1 juli 2016 

Op die zijn aangegaan met ingang van 30 juni 2016 of eerder, is de oude regelgeving van toepassing. Indien men bijvoorbeeld een huurovereenkomst sloot met betrekking tot een zelfstandige woonruimte voor de periode van één jaar met ingang van 1 mei 2016, eindigt deze huurovereenkomst niet door enkel het verloop van de huurtijd. Zowel de huurder, als de verhuurder moet de huurovereenkomst tegen het einde van de bepaalde tijd opzeggen. Daarbij geldt bovendien dat een verhuurder zich moet beroepen op één van de in de wet genoemde opzeggingsgronden. Indien de verhuurder hierop geen geslaagd beroep kan doen, wordt de huurovereenkomst in principe voor onbepaalde tijd voortgezet. Voor huurders met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt immers een vergaande mate van opzeggingsbescherming. De invoering van de Wet doorstroming huurmarkt brengt hierin verandering. 

Wet Doorstroming Huurmarkt 

De voorziet in een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Anders dan voorheen, is in de wet opgenomen dat een verhuurder de mogelijkheid heeft om een zelfstandige woonruimte te verhuren voor twee jaren of korter, of om een onzelfstandige woonruimte (bijv. een studentenkamer) te verhuren voor vijf jaren of korter. Zulks zonder dat hiervoor opzeggingsbescherming geldt. Wat betekent dit nu concreet? 

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Voor het gemak nemen we hetzelfde voorbeeld als hierboven genoemd, maar dan met als ingangsdatum van de huurovereenkomst 1 augustus 2016. Men sluit een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte voor de periode van één jaar. Indien de verhuurder deze huurovereenkomst tegen het einde van de looptijd wil beëindigen, hoeft hij de huurder hierover enkel schriftelijk te informeren. Dit moet maximaal drie maanden en minimaal één maand voor het einde van de huurperiode gebeuren. Doet de verhuurder dit niet, of te laat, dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd en geniet de huurder vanaf dat moment volledige huurbescherming. Hetzelfde geldt voor de verhuur van een onzelfstandige woonruimte voor vijf jaren of korter. 

Anders dan in de situatie vóór 1 juli 2016, kan een huurder een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte van twee jaren of korter, of een huurovereenkomst voor een onzelfstandige woonruimte van vijf jaren of korter, tussentijds opzeggen. Hiervan kan niet in de huurovereenkomst worden afgeweken. Doet de verhuurder dit toch, dan hoeft een huurder zich van deze bepaling niets aan te trekken. Deze bepaling is namelijk nietig. 

Mogelijke nuancering

Nu de wet enkele maanden van kracht is, ontstaat er in de praktijk discussie over de reikwijdte ervan. Is het nu bijvoorbeeld helemaal niet mogelijk om een minimum contractsduur aan te gaan? Het antwoord op deze vraag is vooralsnog onbekend, maar er zijn goede argumenten aanwezig dat dit wel degelijk mogelijk is.

Minister Blok heeft, in antwoord op Kamervragen met de introductie van de tijdelijke huurcontracten voor bepaalde tijd, niet de intentie om afbreuk te doen aan de gangbare praktijk onder commerciële verhuurders (het hanteren van een minimumcontractsduur). “De mogelijkheid van het afsluiten van tijdelijke huurovereenkomsten, zoals geïntroduceerd met de Wet doorstroming huurmarkt, is bedoeld als een aanvulling op de bestaande mogelijkheden van verhuur”, aldus minister Blok. De jurisprudentie zal moeten uitwijzen op welke wijze de wet door de rechtspraak wordt geïnterpreteerd. 

Is dit een herkenbare situatie voor u of u wilt weten wat de mogelijkheden in uw situatie zijn? Neem dan contact met ons op en wij bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.


Andere artikelen over het onderwerp huurovereekomst

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp