Het winkelverbod

Tijdens een bezoek aan de supermarkt krijgt een consument mondeling een winkelverbod opgelegd. Mag dat zomaar? Wat is een winkelverbod? Wanneer geldt een winkelverbod en wanneer niet? En hoe kan een winkelverbod worden aangevochten?

Wat is een winkelverbod?

Het individuele winkelverbod houdt in dat een consument de toegang tot een bepaalde winkel wordt ontzegd. De voornaamste redenen voor ondernemers om een winkelverbod op te leggen is het voorkomen c.q. beperken van winkeldiefstal of overlast. Wanneer de reden niet duidelijk is voor de consument, zou hij de maatregel als onredelijk kunnen ervaren. Wanneer wordt een winkelverbod opgelegd en wanneer niet? En hoe kan een winkelverbod worden aangevochten?

Regels (individuele) winkelverbod

Uit parlementaire stukken blijkt dat elke winkelier zelf een winkelverbod kan opleggen en handhaven. Een winkel is privé-gebied, dat wordt opengesteld voor het publiek. Voorwaarden voor een rechtmatig winkelverbod:

  1. Op de hoogte. Alle klanten moeten op de hoogte zijn dat er gebruik wordt gemaakt van winkelverboden.
  2. Duidelijk aangeven voor welke feiten. Bij de toepassing van een winkelverbod moet duidelijk worden aangegeven voor welke feiten het verbod geldt, bij welke frequentie en hoe lang het verbod duurt. Daarnaast moet er voor het indienen van een verzoek voor een winkelverbod bij de rechtbank, sprake zijn van overtreding of overlast door de consument. 
  3. Overtreding of overlast. Voor het indienen van een verzoek voor een winkelverbod bij de rechtbank moet er sprake zijn van overtreding of overlast door de consument.

Wanneer sprake is van een strafbaar feit moet de verdachte op heterdaad worden betrapt, aangehouden en zo snel mogelijk overgedragen worden aan de politie. 

Winkelverbod voorbeeld 

We geven een winkelverbod voorbeeld. In een zaak uit 2015 kreeg een consument een winkelverbod opgelegd. In het vonnis van de Rechtbank Den Haag (september 2015), bepaalde de voorzieningenrechter dat het desbetreffende winkelverbod rechtmatig is. De voorzieningenrechter oordeelde dat het agressieve gedrag van de klant richting een caissière grensoverschrijdend was. Relevant hierbij is dat aan de klant nadrukkelijk was gevraagd om dergelijk gedrag te voorkomen, maar dit weerhield de klant er niet van om door te gaan met het agressieve gedrag. 

Uit deze uitspraak blijkt dat er sprake moet zijn van een (ernstige) overtreding voordat een winkelverbod opgelegd wordt. Er is sprake van een verstoring van de orde en het veiligheidsgevoel in de winkel. Het gedrag van de klant verstoorde de reguliere doorgang van de werkzaamheden in de winkel. Aan de hand van de precieze reden(en) voor het opleggen van een winkelverbod wordt beoordeeld of de maatregel redelijk is.  

Protocol collectief winkelverbod

Het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid hanteert het protocol ‘(collectief) winkelverbod’. Uit dit protocol blijkt dat het tegengaan van winkeldiefstal, geweldpleging en overlast door winkelend publiek het doel is van het winkelverbod. Bij dergelijke strafbare feiten, wordt in principe altijd aangifte gedaan bij de politie. 

Het individueel winkelverbod kan worden omgezet in een collectief verbod, zodra uit het systeem van de ondernemersvereniging van de desbetreffende gemeente blijkt dat de betrokkene reeds bij een andere onderneming een winkelverbod kreeg opgelegd. 

Klacht winkelverbod indienen 

Tegen het opleggen van een winkelverbod kan de betrokkene een klacht indienen bij de ondernemingsvereniging of bij een klachtencommissie, ingesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit vindt plaats als de betrokkene van mening is dat het winkelverbod onterecht is. Een afwijzing van de klacht moet met redenen onderbouwd zijn. Indien de betrokkene nog steeds van mening is dat de klacht niet op de juiste wijze is behandeld, kan hij vervolgens een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn er andere gerechtelijke stappen mogelijk, bijvoorbeeld een procedure bij de burgerlijke rechter. Daarin vindt een afweging van de belangen van de betrokken partijen plaats. 

Zwaardere eisen voor winkelverbod

Bij de oplegging van een winkelverbod wordt bekeken of er in de verre omgeving geen soortgelijke winkels zijn. Als dit het geval is, gelden bij het winkelverbod zwaardere eisen 
dan als de consument zonder probleem naar een concurrent kan gaan. 

Is dit een herkenbare situatie voor u of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en kijken wij wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 


Meer lezen over het onderwerp winkels?

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp