Samenloop van vakantie- en ziekteperikelen

Het is december en het griepvirus grijpt weer om zich heen. Maar ook de kerstvakantie is volop gaande. Een goed moment om werkgevers te informeren over de samenloop van vakantiedagen en ziektedagen.

Soorten vakantiedagen

Er bestaan twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar een werknemer op grond van de wet minimaal recht op heeft, namelijk vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week (bij een 5-daagse werkweek is er dus sprake van 20 wettelijke vakantiedagen).
Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de toegekende vakantiedagen die boven dit wettelijk minimum uitkomen (indien bij een 5-daagse werkweek een werknemer recht heeft op 25 vakantiedagen bestaat deze uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen).     

Verval vakantiedagen

Het onderscheid in vakantiedagen is onder meer relevant in verband met de vervaltermijnen: wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na verloop van vijf jaar. De vakantiedagen met de kortste vervaltermijn moeten als eerste worden afgeschreven bij opname.

Opbouw vakantiedagen

Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Wél is het zo dat de arbeidsovereenkomst of cao bijzondere bepalingen kan bevatten over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Opname vakantiedagen

Zieke werknemerEen zieke werknemer die kan re-integreren in passende arbeid en graag vrijgesteld wil worden van die verplichting neemt in principe op dezelfde wijze vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Indien dit echter niet goed schriftelijk is vastgelegd, kan er discussie ontstaan over de vraag of er sprake is van ziektedagen of vakantiedagen. De wet bepaalt namelijk dat enkel wanneer de werknemer ermee instemt ziektedagen als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt. Het wettelijk systeem is als volgt:

Ziektedagen kunnen als bovenwettelijke vakantiedagen worden aangemerkt (artikel 7:637 BW).
Dat kan op twee manieren: 

  1. vóóraf schriftelijk, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, waarbij wordt afgesproken dat ziektedagen als bovenwettelijke vakantiedagen worden aangemerkt. Dit kan enkel ten aanzien van het bovenwettelijke saldo van het betreffende jaar;
  2. of in het concrete geval, dus als de situatie zich voordoet. Hierbij kan ook worden afgesproken dat het bovenwettelijke verlofsaldo van voorgaande jaren wordt meegenomen.  

Daarnaast kent de wet een specifieke regeling voor het geval er sprake is van een reeds vastgestelde vakantie en ziekte (artikel 7:638 BW). Hierbij kunnen ziektedagen ook als wettelijke vakantiedagen worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie of die een vakantie heeft gepland en vervolgens ziek blijkt te zijn als de vakantie begint.
De wet onderscheidt voor die gevallen de volgende twee situaties: 

  1. vóóraf kan schriftelijk worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, dat ziektedagen gelden als bovenwettelijke vakantiedagen. Dit kan enkel ten aanzien van het bovenwettelijke saldo van het betreffende jaar; 
  2. in het concrete geval, dus als de situatie zich voordoet, kunnen partijen overeenkomen dat ziektedagen gelden als vakantiedagen. Het kan hier zowel gaan om wettelijke vakantiedagen als om bovenwettelijke vakantiedagen en het kan het gehele verlofsaldo betreffen.

Zieke werknemer

Een zieke werknemer die niet kan re-integreren in passend werk hoeft in principe geen vakantiedagen op te nemen. Vakantie heeft in dat geval namelijk geen herstelfunctie. Uiteraard kan er wel worden geprobeerd om toch concrete afspraken te maken over opname van vakantiedagen. Dit kan ook in het belang zijn van de werknemer. Immers, wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin zij zijn opgebouwd, behalve door bijzondere omstandigheden.

Van dergelijke bijzondere omstandigheden is sprake indien het door toedoen van de werkgever niet mogelijk is geweest voldoende vakantiedagen op te nemen of indien de zieke werknemer vanwege zijn medische situatie langdurig niet heeft kunnen re-integreren in passend werk. Overigens kan het voor een zieke werknemer die recht heeft op minder dan 100% loon tijdens ziekte ook gunstig zijn om vakantiedagen op te nemen, omdat het vakantieloon 100% bedraagt.    

Advies

Om misverstanden te voorkomen over de vraag of er sprake is van ziektedagen of vakantiedagen is het advies aan werkgevers om enkel in te stemmen met een vakantieverzoek van een zieke werknemer, indien deze werknemer er schriftelijk mee instemt dat de gewenste vakantie van zijn vakantiedagensaldo wordt afgeschreven. Werkgevers doen er verder verstandig aan om de zieke werknemer, die een start maakt met het verrichten van passende werkzaamheden, erop te attenderen dat de wettelijke vakantiedagen tijdig moeten worden opgenomen om verval te voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld standaard in het re-integratiedossier (bijvoorbeeld plan van aanpak) opgenomen kunnen worden.

Is dit een herkenbare situatie voor u als werkgever of wilt u meer hierover weten? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen en bekijken we wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. 


Wilt u meer weten over de Ziekte en werken? 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp