Bestuursorgaan te laat? Een ingebrekestelling is snel gemaakt!

Wanneer u van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente, een besluit wenst, is dat orgaan gebonden aan een termijn waarbinnen op uw aanvraag moet worden beslist. De lengte van die termijn hangt af van het soort besluit dat u wenst.

Als het bestuursorgaan die wettelijk voorgeschreven beslistermijn niet naleeft, kunt u het bestuursorgaan in gebreke stellen. Deze ingebrekestelling moet u schriftelijk indienen. Alleen wanneer het bestuursorgaan heeft bepaald dat de elektronische weg open staat, kunt u uw ingebrekestelling per e-mail indienen. Als het bestuursorgaan daarna nog steeds geen besluit neemt, gaat de spreekwoordelijke teller lopen. Vanaf 2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling verbeurt het bestuursorgaan gedurende maximaal 42 dagen een dwangsom. Deze kan oplopen tot ten hoogste € 1260. Na het verstrijken van deze twee weken kunt u er voor kiezen om tegen het niet tijdig beslissen bij de bestuursrechter beroep in te stellen.

Aangezien het voor u eenvoudig moet zijn om aan het bestuursorgaan te laten weten dat het te laat een beslissing neemt, staan er in de wet geen eisen waaraan de ingebrekestelling moet voldoen. Verwarrend voor de burger was echter dat de hoogste bestuursrechters - de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep - verschillende eisen stelden aan een geldige ingebrekestelling. De Raad van State was strenger, en verlangde dat er in de ingebrekestelling een nadere beslistermijn (van 2 weken) werd gesteld en dat werd gewaarschuwd dat niet tijdig beslissen zou leiden tot verbeurte van dwangsommen.

In een recente uitspraak (201402074/1/A3) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak echter voor een minder strenge koers gekozen. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak is van een geldige ingebrekestelling sprake als duidelijk is dat u als belanghebbende het bestuursorgaan maant om alsnog een bepaald besluit te nemen. Daarvan is sprake indien

  1. voldoende duidelijk is op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft, dat u
  2. aangeeft dat het bestuursorgaan volgens u niet tijdig op uw aanvraag heeft beslist en dat u
  3. erop aandringt dat een zodanige beslissing wordt genomen. Een termijnstelling en een waarschuwing dat er dwangsommen zullen worden geactiveerd is dus niet meer nodig voor een geldige ingebrekestelling.

Wordt u geconfronteerd met een traag bestuursorgaan: meldt u dat dan bij SRK Rechtsbijstand. Wij helpen u graag verder.

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp