De eerste billijke vergoeding onder de WWZ

De oude ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule is door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 afgeschaft en vervangen door de – veel lagere - transitievergoeding. Voor de hoogte van de transitievergoeding maakt het niet uit of de werkgever een (ernstig) verwijt kan worden gemaakt, wat wel van invloed was op de hoogte van de oude ontslagvergoeding.

De rechter heeft wel de mogelijkheid om naast de transitievergoeding een billijke vergoeding aan een werknemer toe te kennen in een ontslagprocedure, maar daarvoor is wel vereist dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Volgens de wetgever zou daarvan slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. 

Verplichtingen grovelijk verwaarloosd door werkgever

Onlangs is voor het eerst een billijke vergoeding toegekend door de kantonrechter te Den Bosch. In die zaak was de werknemer tijdens ziekte als enige achtergelaten in een lege BV na een overgang van de onderneming. Het overige personeel en de bedrijfsactiviteiten waren overgeheveld naar een andere BV. De werkgever stopte daarnaast met de loonbetaling, en hervatte die zelfs niet nadat hij daartoe in een andere procedure was veroordeeld. De werknemer wendde zich vervolgens tot de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden en hem een billijke vergoeding toe te kennen.

De rechter kent de billijke vergoeding (naast de transitievergoeding) aan de werknemer toe, omdat de werkgever zijn verplichtingen grovelijk heeft verwaarloosd en de werknemer daardoor in een onhoudbare situatie heeft geplaatst. De hoogte van de billijke vergoeding, die niet uit de wet volgt en van geval tot geval moet worden vastgesteld, stelt de rechter vast op hetzelfde bedrag als de transitievergoeding. De werknemer ontvangt dus in totaal een vergoeding die het dubbele van de transitievergoeding bedraagt.

Hoogte van de billijke vergoeding?

Dat de rechter in deze zaak tot het oordeel kwam dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daarom een billijke vergoeding toekende aan de werknemer, zal bijna niemand verbazen. Dat de rechter die vergoeding vaststelde op hetzelfde bedrag als de transitievergoeding, kwam meer als een verrassing. Rechtspraak zal uitwijzen of andere rechters de billijke vergoeding op dezelfde wijze berekenen.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp