Hoger beroep in bestuursrechtzaken wordt mogelijk gewijzigd

Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechter in het bestuursrecht kan in hoger beroep gaan. Voor een geslaagd hoger beroep dient een appellant (degene die in hoger beroep gaat) aan te tonen waarom de rechter tot een onjuist oordeel is gekomen.

In het bestuursrecht bestaan er op dit moment vier colleges waarbij een appellant in hoger beroep kan gaan.

Verschillende colleges 

Zo zijn er allereerst de verschillende gerechtshoven verdeeld in de ressorten Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De gerechtshoven oordelen voor het bestuursrecht in hoger beroep over het belastingrecht. Hoewel de rechters van de gerechtshoven Raadsheren worden genoemd, zijn er uiteraard ook vrouwelijke rechters in deze colleges te vinden. 
 
Als tweede hoger beroepscollege is te noemen de Centrale Raad van Beroep. Zaken over sociale zekerheid en ambtenarenrecht worden bij dit college in hoger beroep beoordeeld.
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van het sociaaleconomisch bestuursrecht.
 
Ten slotte oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep over geschillen tussen de burger en de overheid, op zowel gemeentelijk, provinciaal als rijksniveau. De rechters in dit college worden Staatsraden genoemd. De Raad van State bestaat uit twee afdelingen; bestuursrechtspraak en wetgevingsadvisering. Staatsraden die zich bezig houden met de wetgevingsadvisering mogen in eenzelfde soort kwestie geen uitspraak doen. 

Mogelijk toekomstige situatie 

Volgens een persbericht van de rijksoverheid van 11 september 2015 is een wetsvoorstel dat de hiervoor beschreven wijzigingen zal realiseren door de ministerraad heen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De kern van de wetswijziging is de verdeling van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven onder de gerechtshoven en de Afdeling bestuursrechtspraak.
 
De zaken die bij de Centrale Raad van Beroep worden behandeld over sociale zekerheid en ambtenarenecht, gaan dan naar de gerechtshoven. Zaken over sociaaleconomisch bestuursrecht die het College van Beroep voor het bedrijfsleven momenteel behandelt, komen dan bij de Afdeling bestuursrechtspraak terecht. De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zullen daarmee verdwijnen.
 
Verder zal de wetgevingsadvisering van de Raad van state strikter worden gescheiden van de bestuursrechtspraak. De staatsraden die zowel adviseren als rechtspreken, dienen te kiezen tussen één van de twee afdelingen. Kennelijk vinden initiatiefnemers het onvoldoende dat de scheiding intern al werd gemaakt doordat de Staatsraden zich verschoonden (onttrokken aan een zaak) als zij over een zaak moesten adviseren én rechtspreken.

Veranderingen voor cliënten

Felix Kemperman, directeur Bezwaar & Beroep bij UWV,  vreest dat het opgaan van de Centrale Raad van Beroep in de Gerechtshoven leidt tot langere doorlooptijden. Theo Simons, president van de Centrale Raad van Beroep vreest dat het leidt tot kwaliteitsverlies. In artikelen van het bladen UWVmagazine en Binnenlands Bestuur van de afgelopen maand onderbouwen zij hun verwachtingen. De mogelijke veranderingen kunnen daarom van invloed zijn op de behandelduur van zaken in het sociale zekerheidsrecht, gewoonweg omdat langer op een uitspraak moet worden gewacht. Onze rechtsbijstandverleners zullen in deze zaken af en toe wat verder moeten reizen naar de verschillende gerechtshoven, maar dat zijn ze inmiddels wel gewend. SRK heeft immers cliënten door heel Nederland. 
Echter is de Afdeling bestuursrechtspraak in staat om relatief korte termijnen aan te houden voor de uitspraak. Als de zaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven daarin meegaan, wordt de behandeling van die zaken juist korter. Dit zou zomaar de reden kunnen zijn dat er minder kritiek is te vinden over de samenvoeging van het College van Beroep voor het bedrijfsleven met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
SRK blijft onze cliënten uiteraard bijstaan als zij bij een hoger beroep een redelijke kans op succes hebben.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp