Loon inleveren?

Onlangs heeft het bekende warenhuisconcern V&D al haar 5.000 werknemers verzocht om 5,8 % van hun loon in te leveren. Dat loonoffer is volgens V&D noodzakelijk ‘om te kunnen concurreren met nieuwe aanbieders en de groeiende onlinemarkt’.

V&D heeft daarnaast besloten 50 arbeidsplaatsen op het service center in Amsterdam te laten vervallen.

De regels

Voor de betrokken werknemers is het de vraag of hun werkgever het recht heeft hun loon te verlagen, als zij niet instemmen met het verzoek van hun werkgever. In beginsel is voor een wijziging van een arbeidsvoorwaarde, zoals het loon, de instemming van zowel de werknemer als de werkgever nodig. Stemt een werknemer niet in met de wijziging, dan heeft een werkgever slechts onder strenge voorwaarden het recht de arbeidsvoorwaarde eenzijdig (dus zonder instemming van de werknemer) te wijzigen. Daarbij is onder meer van belang of in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.

Waarom eventueel wel instemmen

Het kan vanuit praktisch oogpunt verstandig zijn voor een werknemer om in te stemmen met het inleveren van loon, omdat zijn ontslag daardoor wellicht kan worden voorkomen. De meeste werknemers leveren immers liever wat loon in, dan dat zij hun baan verliezen en daardoor in feite al hun loon kwijtraken. Door in te stemmen met een loonoffer verkrijgt een werknemer echter geen garantie dat hij zijn baan zal behouden. De werkgever zou dan namelijk alsnog kunnen overgaan tot (massaal) ontslag om bedrijfseconomische redenen. Of een individuele werknemer in die situatie kan worden ontslagen, moet onder andere worden beoordeeld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Daarvoor is van belang hoe oud de werknemer is en hoe lang hij in dienst is.
SRK Rechtsbijstand staat werknemers die worden gevraagd om een loonoffer met raad en daad bij. Vraagt uw werkgever u om loon in te leveren, neemt u dan spoedig contact met ons op.

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp