Massaal ontslag van uitzendkrachten in verband met invoering transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wet werk en zekerheid (WWZ) gefaseerd ingevoerd. Eén van de uitgangspunten die aan deze wet ten grondslag liggen, is de verbetering van de rechtspositie van flexwerkers, zoals werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en uitzendkrachten.

Om de verschillen tussen de rechten van flexwerkers en die van werknemers met een vast contract te verkleinen, zijn op 1 januari 2015 al een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht die de rechtspositie van flexwerkers verbeteren. Zo zijn de mogelijkheden om een concurrentiebeding en een proeftijd aan te gaan met werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aan banden gelegd.

Transitievergoeding 2015

Daarnaast zal op 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend worden gewijzigd, als gevolg van de invoering van het tweede deel van de WWZ. Onderdeel van het pakket aan wijzigingen is onder meer een verplichte transitievergoeding voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst onvrijwillig en onverwijtbaar eindigt, als die arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd. Ook flexwerkers komen in aanmerking voor die vergoeding.

Nu blijkt dat veel bedrijven hun flexwerkers, en dan met name hun uitzendkrachten, massaal ontslaan vóór 1 juli 2015 om zo te voorkomen dat zij aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als hun dienstverband op of na 1 juli 2015 eindigt. Daardoor worden uitzendkrachten benadeeld, terwijl met de invoering van de WWZ juist is beoogd hun rechtspositie te verbeteren.

Hebt u zelf een uitzendovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en wordt u geconfronteerd met een mogelijk ontslag in verband met de invoering van de transitievergoeding (of om een andere reden)? Neem dan contact op met SRK Rechtsbijstand. Onze in het arbeidsrecht gespecialiseerde juristen zullen u dan adviseren over en zo nodig bijstaan in uw zaak.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp