Nog geen definitieve oplossing in de woekerpoliszaken

Op 29 april 2015 is de langverwachte uitspraak gedaan door het Europese Hof over de informatieverplichting van de verzekeraar bij het afsluiten van een beleggingsverzekering.

Deze uitspraak is gedaan in een proefprocedure tussen een consument en Nationale Nederlanden bij de Rechtbank Rotterdam.  De insteek van de proefprocedure is het verkrijgen van een antwoord op de vraag hoever de informatieverplichting van de verzekeraar gaat bij het afsluiten van de beleggingsverzekering. 

De verzekeraar stelt dat zij destijds, bij het aangaan van een dergelijke verzekering, niet meer informatie over kosten en premies hoefde te verstrekken dan in wet- en regelgeving was voorgeschreven. De consument kijkt daar anders tegenaan. Deze stelt dat Nationale Nederlanden op grond van goed fatsoen en zorgplicht, zogeheten open en/of ongeschreven regels, meer informatie had moeten verstrekken.

De Nederlandse rechter vroeg daarom aan het Hof of er een verdergaande informatieverplichting is op grond van open en/of ongeschreven regels dan in wet- en regelgeving is bepaald.

Voorafgaand aan de uitspraak van het Hof is er een advies gegeven door de Advocaat-Generaal  van het Hof. Dit advies was in het voordeel van de consument. Meestal wordt een advies van de Advocaat-Generaal  overgenomen door het Hof. De uitspraak van het Hof is echter genuanceerder en minder scherp dan het advies van de Advocaat-Generaal .

Het Hof stelt dat de richtlijn aangeeft welke informatie minimaal moet worden verstrekt. Volgens het Hof mag de Nederlandse rechter bij het beoordelen van woekerpoliszaken verder gaan dan deze minimumregels. Er mag aanvullende informatie worden verlangd. Voor de bepaling welke informatie dat dan had moeten zijn mogen open en/of ongeschreven regels worden gebruikt. De aanvullende informatie dient noodzakelijk te zijn voor een goed begrip van de verzekering die de consument wil afsluiten. Hierbij maakt het Hof wel de kanttekening dat de verzekeraar met een voldoende mate van voorspelbaarheid moet kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dan dient verstrekken.

Het is nu aan de Rotterdamse rechtbank om te bepalen of Nationale Nederlanden meer informatie had moeten verschaffen bij het aangaan van deze beleggingsverzekering. De verwachting is dat de rechtbank nog dit jaar uitspraak doet over deze kwestie.
De volledige uitspraak van het Europese Hof en haar persbericht hierover treft u hier aan.

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp