RDDF plaatsing in het Primair Onderwijs

In het primair onderwijs kent men het zogeheten Risicodragend Deel van Formatie (RDDF). Indien gedwongen ontslag onontkoombaar is kan een werkgever de met ontslag bedreigde werknemers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) plaatsen.

Risicodragend Deel van Formatie (RDDF)

In het primair onderwijs kent men het zogeheten Risicodragend Deel van Formatie (RDDF).
Indien gedwongen ontslag onontkoombaar is kan een werkgever de met ontslag bedreigde werknemers in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) plaatsen. Een RDDF-plaatsing is overigens niet hetzelfde als een ontslag. De RDDF-plaatsing duurt een schooljaar. Tijdens het RDDF-jaar is de werknemer nog in dienst met alle bijbehorende rechten en plichten. De plaatsing in het RDDF is wel aan voorwaarden gebonden.

Als gedurende de looptijd van de RDDF-plaatsing geen passende functie beschikbaar komt voor de met ontslag bedreigde werknemer, wordt het dienstverband beëindigd wanneer de functie van de werknemer niet langer in de formatie is opgenomen.

Uitspraak Commissie van Beroep voor het Katholiek Primair Onderwijs van 20 oktober 2014
In deze zaak – waar betrokkene werd bijgestaan door mr. H.D. van Duijvenbode van SRK - ging het om een werkneemster die werkzaam is als Speltherapeute en behoort tot de categorie onderwijsondersteunend personeel ( OOP).

De werkneemster was in beroep gekomen tegen de beslissing van haar werkgever waarbij haar functie met ingang van 1 augustus 2014 in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) was geplaatst.

De werkgever was in strijd met artikel 10.4 van de CAO-PO afgeweken van het toepasselijke afvloeiingscriterium: werkgever had gekozen voor een herverdeling van de categorie OOP in een aantal subcategorieën. Afwijking van het afvloeiingscriterium is alleen toegestaan nadat daartoe in een zogenaamd DGO-overleg ( dat is een overleg dat plaatsvindt tussen het schoolbestuur en vakcentrales) is besloten. In deze zaak was geen DGO-overleg gevoerd. Ook een beroep van werkgever op de hardheidsclausule ging volgens de commissie niet op. De commissie concludeerde dan ook dat de werkneemster zonder deugdelijke motivering in afwijking van de afvloeiingsvolgorde in het RDDF is geplaatst en verklaarde het beroep gegrond.

SRK Rechtsbijstand

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp