Terugvorderen bemiddelingskosten kan lonen!

Sinds jaar en dag worden potentiële huurders geconfronteerd met het (dringende) verzoek om bemiddelingskosten te voldoen. Deze moeten worden betaald aan bemiddelingskantoren voordat over kan worden gegaan tot de huur van een woning. Huurders worden op deze wijze geconfronteerd met onvoorziene kosten, voor diensten die zij niet hebben aangevraagd.

Dit lijkt de omgekeerde wereld, want de wet gaat er immers vanuit dat men pas een vergoeding verschuldigd is bij het zelf (vrijwillig) aangaan van een overeenkomst!

Procedures

Veel huurders procederen de laatste jaren tegen deze verplichte bemiddelingssom. Recent is eindelijk meer duidelijkheid gekomen over de vraag of de verplichting tot het voldoen van bemiddelingskosten rechtsgeldig is. 

Uitspraak Hoge Raad

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over dit vraagstuk. Het oordeel was dat dit niet rechtsgeldig is. Wel moet er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende situaties. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten. 

Verschillende situaties

Als de huurbemiddelaar in de advertentie van de woonruimte op de website vermeldt dat de potentiële huurder contact op dient te nemen met de verhuurder en diens contactgegevens worden vermeld in de advertentie, dan mag de bemiddelaar kosten in rekening brengen als de huurovereenkomst door zijn tussenkomst tot stand komt. Het stond de potentiële huurder dan immers vrij om direct in contact te treden met de verhuurder. Laat de potentiële huurder dit na en lopen de contacten en onderhandelingen via de bemiddelaar, dan mag deze hier ook kosten voor in rekening brengen – bij zowel de huurder als de verhuurder. Is het voor de huurder niet mogelijk om direct in contact te treden met de verhuurder, omdat de contactgegevens in de advertentie ontbreken, dan mogen geen kosten in rekening worden gebracht bij de huurder. Deze had immers geen andere keuze dan met de bemiddelaar in contact te treden om de woning te kunnen huren. 

Gevolgen voor de praktijk

Al met al een uitspraak van de Hoge Raad die meer duidelijkheid verschaft, maar het er in de praktijk niet eenvoudiger op maakt. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad hebben mensen die in het verleden bemiddelingskosten hebben gemaakt en waarbij de vordering nog niet is verjaard (er geldt een verjaringstermijn van vijf jaar) een vordering op de bemiddelaar die destijds bij hen ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht. Deze kosten zijn krachtens de uitspraak van de Hoge Raad onverschuldigd betaald en kunnen dus teruggevorderd worden. Wat blijkt nu in de praktijk? Bemiddelingskantoren laten zich plots uitschrijven uit de Kamer van Koophandel. Op deze manier ontduiken de kantoren de verplichting om de bemiddelingskosten terug te betalen. Want probeer een makelaar die niet meer in de Kamer van Koophandel staat ingeschreven nog maar eens aan te spreken op diens verplichtingen. 

Bent u van mening dat u in het verleden ten onrechte bemiddelingskosten hebt moeten betalen en wilt u weten welke mogelijkheden u hebt deze terug te vorderen bij de bemiddelaar? Neemt u vooral contact op met SRK, wij kijken graag met u naar de mogelijkheden. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp