Uw werkgever failliet?

U leest het steeds vaker in de krant, het faillissement van een bedrijf. Niet alleen kleine bedrijven maar ook grote bedrijven kan het overkomen. Kijk naar Imtech en nu zeer recent V&D. Het lijkt allemaal zo ver weg maar wat als het u overkomt?

Indien sprake is van betalingsonmacht van de werkgever, kunt u veelal een uitkering wegens betalingsonmacht van het UWV krijgen. Betalingsonmacht is in ieder geval aan de orde bij een faillissement, maar het kan ook aan de orde zijn in andere gevallen, bijvoorbeeld in het geval van schuldsanering.

Wat u in ieder geval altijd moet doen als uw werkgever uw loon niet betaalt is uw werkgever tijdig schriftelijk aanmanen. Van u mag namelijk worden verwacht dat u tijdig voldoende actie onderneemt en rechtsmiddelen aanwendt om uw werkgever te brengen tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Let er voorts op dat u ook binnen 26 weken nadat uw werkgever in betalingsonmacht is komen te verkeren een uitkering wegens betalingonmacht aanvraagt bij het UWV.  Als u het later doet dan wijst het UWV uw aanvraag af.

Als de rechter heeft uitgesproken dat uw werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft of als de rechter het faillissement van uw werkgever heeft uitgesproken dan wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij de curator en afgevaardigden van het UWV aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst geeft het UWV algemene informatie over de uitkering die u dan mogelijk kunt krijgen en geven ze u een aanvraagformulier voor een uitkering wegens betalingsonmacht.

Als blijkt dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht dan vergoedt het UWV:

  • het loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging,
  • het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als de werknemer op 1 januari 1999 al in dienst was bij de werkgever en de werknemer toen 45 jaar of ouder was kan een langere opzegtermijn gelden,
  • vakantiegeld, vakantiebijslag, vakantierechtwaarden, niet afgedragen pensioenpremies over maximaal een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Als u meer dan het maximum dagloon verdiende dan dient u er rekening mee te houden dat de loonovername beperkt is tot een bedrag ter hoogte van anderhalf maal het maximumdagloon.

Wordt niet alles door het UWV overgenomen? U kunt dit dan als vordering indienen bij de curator. Een loonvordering is een preferente vordering. Dit houdt in dat deze voorrang heeft op een groot aantal andere vorderingen.

Denkt u dat er iets niet klopt in de uitkering die aan u wordt betaald door het UWV wegens betalingsonmacht van uw werkgever? U kunt tegen de beslissing van het UWV waarin staat wat ze wel en niet betalen bezwaar aantekenen. Bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing zijn aangetekend, anders wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. Wilt u daar de hulp van SRK bij? Aarzelt u dan niet om contact met ons contact op te nemen. Onze specialisten op het gebied van sociaal verzekeringsrecht helpen u graag!

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp