De Wet basisregistratie personen

Deel 1: Omvang, Soorten Adressen & Inschrijfplicht. De Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) is begin 2014 in werking getreden als rechtsopvolger van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Wat staat er in de BRP

In de Wet BRP zijn onder meer persoonsgegevens opgenomen als:

  • naam,
  • voornamen,
  • geboortedatum,
  • geboorteplaats en geboorteland,
  • gegevens over de ouders; huwelijk/geregistreerd partnerschap,
  • gegevens over kinderen,
  • nationaliteit (te onderscheiden van etniciteit) en eventuele verblijfsstatus,
  • adres,
  • vorige adres,
  • BSN-nummer.

Bijzonder in deze wet is het vastleggen van IP-adressen.

Wie maken gebruik van de BRP? 

In de Wet BRP houden de Nederlandse gemeenten de persoonsgegevens bij van de in Nederland woonachtige personen. Ook van personen met de Nederlandse nationaliteit die voor een langere tijd in het buitenland verblijven. 

De overheid in de ruime zin van het woord plus diverse private organisaties die publiekrechtelijke taken uitvoeren, maken ook gebruik van de in de Wet BRP opgenomen gegevens.
Aan die instanties mogen persoonsgegevens worden verstrekt. 

Voorbeelden private organisaties

Voorbeelden daarvan zijn:

Er moet sprake zijn van een maatschappelijk belang. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemt dat een universiteit persoonsgegevens uit de Wet BRP ontvangt voor bijvoorbeeld een onderzoek naar kanker. Als ingezetene mag men de ontvanger van de persoonsgegevens verzoeken om van de lijst te worden verwijderd. 

Wie kunnen nog meer over de gegevens beschikken?

De Wet BRP maakt het mogelijk persoonsgegevens aan ‘een derde’ te verstrekken, namelijk andere personen dan bestuursorganen. Dan moet sprake zijn van een maatschappelijk gewichtig belang en moet het specifieke gebruik van die gegevens nader zijn gedefinieerd in een gemeentelijke BRP-verordening of een verdrag. Bovendien moet de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, instemming verlenen met het verstrekken van die gegevens.

Een voorbeeld hiervan is een buitenlandse overheidsinstelling die persoonsgegevens wil ontvangen.

Onderscheid woonadres en briefadres

Een woonadres geldt voor de Wet BRP als het adres waar iemand woont of waar ook een voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft. Indien sprake is van het wonen op meer dan één adres, dan is het woonadres het adres waar men naar verwachting gedurende een half jaar het meest zal overnachten. 

Een briefadres is het adres waar voor een betrokkene - iemand die daartoe een verzoek doet - bestemde geschriften in ontvangst worden genomen. De wettelijke briefadresgever is degene die een briefadres ter beschikking stelt. Een briefadres is slecht als tijdelijke maatregel bedoeld en aldaar wonen is uitgesloten.

De Wet BRP vermeldt situaties wanneer men voor een briefadres in aanmerking kan komen, maar die niet gelijk of gelijkwaardig zijn als een woonadres, bijvoorbeeld een instelling voor (geestelijke) gezondheidszorg, instellingen voor de kinderbescherming en/of gevangenissen. Een andere mogelijkheid om een briefadres te ontvangen is om veiligheidsredenen.

Indien een woonadres ontbreekt, dan kan de gemeente op aangifte of verzoek een briefadres opnemen in de BRP. De gemeente kan een regeling opstellen om bovenstaande nader uit te werken zodat bijvoorbeeld dak- en thuislozen en mensen met een rondreizend beroep ingeschreven staan.

De inschrijfplicht

Niet verrassend is de plicht die is opgenomen in hoofdstuk 2 voor een persoon om zich in te schrijven in de Wet BRP. Dat geldt voor hem of haar die naar redelijke verwachting tijdens een periode van een half jaar minstens twee derde van de tijd in Nederland zal verblijven. Deze persoon moet zich uiterlijk op de vijfde dag na de aanvang van het verblijf persoonlijk melden bij de gemeentebalie waar hij of zij het woonadres heeft om schriftelijk aangifte van het verblijfsadres te doen.

In deel 2/2 van de artikelen over de Wet BRP behandel ik volgende week de rechten en straffen op grond van de wet een geef ik een aantal voorbeelden uit de praktijk van SRK.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp