De Wet basisregistratie personen - Deel 2

In het vorige artikel heb ik de Wet BRP ingeleid. Ik hervat de reeks met het noemen van de rechten en straffen op grond van de wet een geef een aantal voorbeelden uit de praktijk van SRK.

Rechten 

Hoofdstuk 2 van de wet kent een aantal rechten toe aan de inwoners. Een voorbeeld daarvan is de inzage in de eigen gegevens op eigen verzoek. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek – Personen- en familierecht – is in hier ook een belangrijke factor omdat afhankelijk van een uitspraak van de civiele rechter een belanghebbende of diens adoptieouders zijn of haar gegevens van voor de adoptie kan laten verwijderen, zoals gegevens van de (biologische) ouders.

Wijzing van naam of geslacht of het laten verwijderen van de naam van een eerdere partner komt hier ook onder te vallen. 

Het Burgerlijk Wetboek kan hier in ieder geval een rol in spelen omdat de brondocumenten als bijvoorbeeld de geboorteakte een cruciale rol spelen dat van de juistheid van de daarin opgenomen gegevens moet worden uitgegaan.

Een klant van SRK wilde een naamswijziging in de Wet BRP doorvoeren. In een achternaam moest een ‘y’ door een ‘ij’ vervangen worden. De geboorteakte vermelde een ‘y’, dus moet eerst via artikel 1:24 van het Burgerlijk Wetboek de kennelijke misslag in de akte worden hersteld voordat de gemeente de gewenste aanpassing in de Wet BRP mag doorvoeren. Een andere optie kan zijn om bij Dienst Justis te vragen om een besluit inzake geslachtsnaam.

Strafbaarheidstelling en toezicht

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de nieuwe wet de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen indien bijvoorbeeld sprake is van:

  • het negeren van de plicht om zich bij een gemeente in te schrijven, indien men daar meer dan twee derde van de tijd zal wonen,
  • bij een onjuiste adreswijzigingen,
  • wanneer iemand zich bewust ten onrechte heeft laten inschrijven. 

De Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen bekend als College Bescherming Persoonsgegevens, is de aangewezen toezichthouder op de instellingen die werken met persoonsgegevens inzake de Wet BRP.

De praktijk

De nieuwe wet kan de gemeente in een aantal gevallen dienstbaar zijn. Zo weet de gemeente hoeveel personen in een bepaald pand wonen of verblijven.

Nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan weten de hulpdiensten met hoeveel mogelijke slachtoffers zij rekening moeten houden. Het voorkomen van overbewoning in panden door bijvoorbeeld arbeidsmigranten hangt daar mee samen. Een gemeente kan om die reden sneller overgaan tot handhaving indien op een bepaald adres meer personen zijn ingeschreven via de Wet BRP dan redelijkerwijze mogelijk is binnen de muren van dat pand.

Veel gemeenten hebben met de inwerkingtreding de administratie persoonsgegevens doorgenomen en daartoe regelmatig ter plaatse onderzoek verricht. Om bijvoorbeeld tot ambtshalve uitschrijving van een ingeschrevene te kunnen overgaan, is een onderzoek van gemeentewege ter plaatse wel nodig.

Spookinschrijvingen voorkomen

Dit kan tevens spookinschrijvingen voorkomen op het eigen adres, namelijk wanneer een persoon zich ten onrechte inschrijft op een bepaald adres om frauduleuze handelingen te plegen terwijl hij zich ten onrechte voordoet als de rechtmatig ingeschrevene.

Het verstrekken van gegevens uit de Wet BRP aan een derde om bijvoorbeeld een jeugdliefde van vroeger te vinden, mag niet op grond van deze wet. Gemeenten blijken – terecht – niet bereid om daar medewerking aan te verlenen. 

Een verzoek van een persoon die vier maanden met de camper door Zuid-Europa wilde rondreizen en daartoe het woonadres van zijn zoon elders in het land voor die tijd wilde benutten als briefadres, werd door de gemeente afgewezen op grond van de Wet BRP en de eigen regeling inzake briefadressen. De reden hiervoor was dat hij zijn woonadres behield en daar ook zou terugkeren. 

Slotopmerking

Ik voorzie een probleem bij ambtshalve uitschrijving omdat de gemeente daarmee direct iemand ‘thuisloos’ maakt. Dit kan snel nadelige gevolgen hebben voor aanspraken op basis van sociale verzekeringswetten. Bovendien loopt eenzelfde persoon het risico strafbaar te worden vanwege het niet inschrijven in het register, vooral als de gemeente niet wijst op de mogelijkheid van een briefadres.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp