"Maar die ambtenaar zei dat het omgevingsvergunningvrij was!"

Burgers hebben vaak voor het een en ander toestemming nodig van de overheid. Nu is de overheid sinds jaar en dag druk bezig met het dereguleren en wegnemen van (onnodige) regels, die louter een belemmering vormen voor activiteiten van haar burgers. Hierdoor ontstaat ook verwarring bijvoorbeeld in de regelgeving voor het bouwen en ondernemen van activiteiten.

Veel burgers zijn ondertussen bekend met het omgevingsvergunningvrij bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken. Het is echter niet altijd even goed duidelijk wanneer dat het geval is. Dus wenden burgers zich tot de overheid, zoals bij het bouwen in hun gemeente. Burgers nemen dan veelal contact op met een bouw- en wonenconsulent of personen met zulke taken binnen de gemeente. De informatie die ze daar krijgen, blijkt echter niet altijd even duidelijk of correct. 

Dwangsom

Een consequentie van deze onduidelijkheid of onjuiste mededeling kan aanzienlijke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een burger die een tuinhuis wilt bouwen. Hij neemt contact op met de gemeente of dat omgevingsvergunningvrij is. Dan kan hij zomaar de mededeling krijgen dat dit het geval is, maar vervolgens krijgt hij een handhavingsambtenaar op bezoek met de mededeling dat er geen vergunning is aangevraagd voor dat tuinhuis en dat de gemeente niet bereid is medewerking te verlenen aan een dergelijk bouwwerk. Een verzoek om het tuinhuis te verwijderen volgt, al dan niet met een aanzienlijke dwangsom. “Maar die ambtenaar zei dat het omgevingsvergunningvrij was!” is dan een vaak gehoord tegenargument. 

Bevoegdheid

Helaas is het zo dat men niet blind mag varen op een enkele mededeling van een ambtenaar. Het gaat er vooral om of de betrokken ambtenaar bevoegd is een mededeling te doen. Bevoegdheid is dus het sleutelwoord. Hierdoor wordt men soms ook geconfronteerd met bijvoorbeeld een vreemde situatie dat een spontane uitlating van een burgemeester in de voetbalkantine over extra subsidie voor de club niet kan worden gezien als een toezegging.

Toekennen van subsidie

Hetzelfde geldt voor de wethouder Ruimtelijke Ordening die een agrariër toezegt dat het bestemmingsplan, waarin zijn gronden liggen, wordt gewijzigd. In het geval van de burgemeester is het toekennen van subsidie in het algemeen een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. En in het geval van de wethouder en agrariër is het vaststellen van een bestemmingsplan de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het betreffen echter wel personen die deel uitmaken van het gemeentebestuur. In de rechtspraak is bepaald dat men niet zomaar mag afgaan op een mededeling van een ambtenaar of bestuurder.

Mandaatbesluit

In een enkel geval wil het nog weleens voorkomen dat een ambtenaar, een wethouder of een burgemeester kan worden gehouden aan zijn toezegging. Daarvoor is wel noodzakelijk dat uit een mandaatbesluit blijkt dat de betreffende ambtenaar, wethouder of burgemeester daartoe de bevoegdheid heeft gekregen. Mandaatbesluiten zijn echter complexe regelgeving en zolang een toezegging niet op papier staat, levert dit ook een bewijsprobleem op. Dergelijke toezeggingen worden ook weleens ontkend of genuanceerd indien een burger de betrokken ambtenaar erop aanspreekt.

Voorkomen

Hoe voorkomt u als burger dat u gaat bouwen of een ruimte gaat gebruiken in strijd met de  regelgeving? Een manier is om het bevoegde orgaan te verzoeken duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden. Veel gemeentes kennen ‘producten’ als conceptaanvragen, principeverzoeken etc. Hiervoor wordt een bedrag betaald aan leges en uw plan wordt dan voorgelegd aan de betrokken afdeling.

Maak het plan zo concreet mogelijk

Het is echter wel van belang om het plan zo concreet mogelijk te maken. Hoe abstracter het plan hoe meer abstracter de reactie van de gemeente. Daar kunt u dan ook niet veel mee. Houd u er wel rekening mee dat het oordeel over uw plan geen bindend oordeel is. Het levert wel meer zekerheid op dan een enkel telefoontje met een bouw- en woonconsulent en het is goedkoper dan een volwaardig plan indienen. Hiervoor gelden ook vaak hogere leges.

Is het bovenstaande een herkenbare situatie voor u? Wilt u meer hierover weten? Dan kunt u contact met ons op opnemen. Dan bekijken wij wat de mogelijkheden voor kunnen zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp