Voorkom boetes. Stop tijdig je OV-kaart voor studenten

In 2017 kopten verschillende media nog met het nieuws dat de afgelopen drie jaar € 140 miljoen aan boetes moesten worden betaald door studenten, die hun studenten OV-kaart niet tijdig hebben gestopt. Helaas gebeurt het nog steeds regelmatig dat studenten te maken krijgen met hoge boetes als gevolg van het niet tijdig stopzetten van hun OV-kaart.

Op grond van de Wet op de studiefinanciering en de Regeling studiefinanciering 2000 moet een student zelf zijn beëindigen als hij daar geen aanspraak meer op heeft. Of wanneer zijn OV-kaart is vervangen door een geldelijke vergoeding. Het stopzetten moet uiterlijk gebeuren op de vijfde werkdag nadat de aanspraak op de studenten OV-kaart teneinde is. In essentie heeft u dus geen recht meer op de OV-kaart vanaf de datum van beëindiging. U krijgt op grond van de wet een termijn om de OV-kaart alsnog stop te zetten.

bij één van de automaten van de vervoersbedrijven. Het stopzetten is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Dit betekent ook dat hij zelf hierover actief relevante informatie moet verzamelen. Als u dus niet zeker bent van de einddatum of wat u moet doen, dan kunt u het beste nader informeren bij . Liefst schriftelijk zodat u hier bewijs van heeft. 

Boete

Als u de OV-kaart niet op tijd stopzet en dus ten onrechte gebruik maakt van deze OV-kaart, dan legt DUO een boete op van € 97,- per halve maand. De boete kan doorlopen tot twaalf maanden, daarna komt de desbetreffende OV-kaart op een blacklist en wordt de kaart geblokkeerd. Enkel wanneer het niet tijdig beëindigen van de OV-kaart niet aantoonbaar kan worden toegerekend aan de student zelf, kan er aanleiding zijn om geen boete op te leggen.

Of u wel of niet de OV-kaart gebruikte, maakt volgens de wet niet uit. Volgens de  is de wet op dit punt dwingend en daar valt niet aan te toornen. 

Onderzoek

Inmiddels is in opdracht van de minister van OCW een onderzoek gedaan naar het stopzetten van de studenten OV-kaart en is een voorstel tot wetswijziging gedaan. De minister deed dit voorstel om onder andere de hoeveelheid boetes in te perken. Een belangrijk verschil met de bestaande situatie is dat wanneer studenten, die hun OV-kaart niet hebben stopgezet en ook niet hebben gebruikt, geen boete zullen krijgen.

Als zij wel hebben gereisd met de OV-kaart, dan is de boete € 75,- per halve maand. Als na een maand de OV-kaart nog steeds wordt gebruikt, wordt de boete hoger. Indien de wetswijziging doorgaat, zal het in ieder geval nog tot 2019 duren voordat de nieuwe ingaan. 

Eigen verantwoordelijkheid

Er wordt in ieder geval vanuit het ministerie om zowel technische, budgettaire als juridische redenen geen initiatieven ondernomen om de OV-kaart door DUO te laten stopzetten. Het blijft dus van belang om zelf uw OV-kaart tijdig beëindigen. Zorg ervoor dat u altijd bewijs heeft van het tijdig stopzetten door bijvoorbeeld een foto te maken van het scherm van de OV-automaat.

Mocht er dan onverhoopt toch een boete volgen door DUO, dan heeft u in ieder geval bewijs dat u aan uw verplichtingen voldeed. Ook met het oog op een mogelijk toekomstige wetswijziging blijft het van belang dat u zelf het initiatief neemt om tijdig uw OV-kaart te stoppen. 

Heeft u te maken met een dergelijke situatie? Of dreigt u in een dergelijke situatie te belanden? U kunt gerust contact met ons opnemen, dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Share:

Voor alle juridische hulp