Negatief bindend studieadvies: een race tegen de klok…

Jaarlijks krijgt SRK Rechtsbijstand in augustus en september verzoeken om rechtshulp van hbo- en universitaire studenten, die in de problemen zijn gekomen vanwege een negatief bindend studieadvies. Ook al zijn zij in de loop van het studiejaar gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan studiepunten, het officiële bericht dat men niet meer wordt toegelaten tot dezelfde opleiding, komt toch hard aan.

Negatief bindend studieadvies aanvechten

Studenten kunnen uiteraard een negatief bindend studieadvies aanvechten, maar dat is niet zo eenvoudig. Een aantal factoren speelt hierbij een rol. 

Beroep indienen tegen negatief bindend studieadvies

Het recht van hogescholen en universiteiten om een negatief bindend studieadvies (nbs) af te geven, staat in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze instellingen kennen een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en rechtsbeschermingsregeling waarin de gang van zaken rond het nbs gedetailleerd is beschreven. Tegen het nbs moet binnen zes weken beroep ingediend worden bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Doordat het nbs veelal wordt afgegeven in de tweede helft van de zomer bestaat het risico dat een gedeelte van die beroepstermijn verloren gaat. Leden van de examencommissie en/of CBE, maar ook de student kunnen op vakantie zijn, waardoor het beroepschrift later in behandeling wordt genomen.

Daar komt bij dat de meeste regelingen het CBE 10 weken de tijd geven om het beroepschrift te beoordelen. Zelfs wanneer de beroepsprocedure wordt gewonnen, zijn er dikwijls al de nodige weken voorbijgegaan. Het gevolg is dat de student niet tot zijn opleiding is toegelaten en loopt dus studievertraging op. Voor andere opleidingen is de inschrijvingstermijn vaak gesloten.

Spoedbehandeling aanvragen na negatief bindend studieadvies

Dit tijdverlies kan worden bekort door tegelijk met het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening (spoedbehandeling) aan te vragen. Heeft de voorzitter van het CBE serieuze bedenkingen bij de rechtmatigheid van het nbs? Dan kan hij bepalen dat de student - totdat er een beslissing valt - zijn studie toch voorlopig voortzetten. Die onrechtmatigheid moet dan uiteraard wel worden bewezen en dat vraagt om een goede voorbereiding. 

Indien het CBE negatief beslist, dan kan er vervolgens een hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor Hoger Onderwijs in Den Haag. Hierbij kan ook om een spoedbehandeling worden gevraagd, maar deze weg levert al snel zo’n 6 weken extra tijdverlies op.

Wat kan de aanleiding zijn voor een negatief bindend studieadvies

In de praktijk volgt een nbs op een besluit van de Examencommissie. Deze verdenkt de student bijvoorbeeld van voorkennis bij het maken van een tentamen (fraude), van het ‘overschrijven’ van een werkstuk van een medestudent (plagiaat) of bij een toets gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen (bijvoorbeeld formulebladen, wetboeken, rekenmachine e.d.). Om die reden wordt zo’n tentamen of werkstuk uitgesloten met verlies aan studiepunten als gevolg.

Leidt dit tot een nbs dan moet niet alleen tegen het nbs, maar ook tegen het besluit van de Examencommissie beroep worden ingesteld. Omdat het gaat om een aparte procedure betekent dit ook tijdverlies, want de rechtshulpverlener heeft tijd nodig om goed onderzoek te doen om de verdenking van tafel te krijgen. Veelal vergt dit extra tijd voor de rechtshulpverlener om zich te verdiepen in de tentamenmethodiek of het computersysteem waarmee werkstukken bij de docent aangeleverd worden. 

Gevolgen negatief bindend studieadvies

Negatief bindende studieadviezen worden slechts aan het einde van het studiejaar gegeven en treft voornamelijk propedeusestudenten. Veel studenten zijn niet op de hoogte van de rechtsbescherming die zij in dat geval hebben en leggen zich (dikwijls ook terecht) bij het advies neer. Onderwijsinstellingen worden hierdoor niet massaal met procedures geconfronteerd. De vele regelingen die onderwijsinstellingen kennen, moeten dan afgestoft worden.

Daarbij is de rechtshulpverlener extra alert op dat er niet een regeling over het hoofd wordt gezien. Dat, in combinatie met het feit dat onderwijsinstellingen plotseling geconfronteerd worden met een externe jurist die vindt dat er van alles ‘onzorgvuldig, ongemotiveerd, innerlijk tegenstrijdig en onevenredig' is, maakt de situatie vaak wat gespannen en vraagt om volharding. 

Juiste studie?

Ondanks bovenstaande hindernissen, kan het aanvechten van een nbs wel degelijk succesvol zijn en dezelfde studie worden vervolgd. Vanwege de mentale belasting die inherent is aan het procederen tegen de eigen onderwijsinstelling, is het wel van belang dat je als student je eerst afvraagt of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. Misschien past een andere studie veel beter bij je.

5 Tips bij negatief bindend studieadvies aanvechten

Wil je toch het negatief studieadvies aanvechten, dan kunnen de volgende tips bruikbaar zijn:

  • Verwacht je als student op korte termijn een nbs te ontvangen, meld je zaak dan al aan bij SRK Rechtsbijstand. Na een positieve controle van de polisvoorwaarden van je rechtsbijstandverzekering (of die van je ouders) heb je recht op éénmalig advies;
  • Zorg dat je tijdig downloads opslaat van de regelingen die voor jouw opleiding gelden. Na uitschrijving vervallen soms je inlogcode en wachtwoord, en kun je die dan niet meer bemachtigen. Denk hierbij aan onder andere het OER, het Studentenstatuut, de rechtsbeschermingsregeling en specifieke opleidingsregelingen;
  • Bewaar alle correspondentie met de school, ook e-mails; geregeld zit daar een besluit tussen en is het dus juridisch relevant;
  • Word je verdacht van fraude of plagiaat, schrijf dan gedetailleerd op wat er exact, wanneer is gebeurd en waarom jij meent dat je ten onrechte wordt verdacht;
  • Blijf positief en geef ook blijk van inzicht in je eigen studieresultaten!

Bent je verzekerd voor rechtsbijstand? Neem gerust contact met ons op. Er wordt dan gekeken wat de mogelijkheden voor jou zijn en of een eventuele beroepsprocedure kans op succes heeft.


Andere artikelen over Onderwijs:

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp