Non-concurrentiebeding: niet altijd verbod om bij concurrent te werken

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst stelt de werkgever - indien van toepassing - meestal een non-concurrentiebeding op. De werkgever geeft vaak geen uitleg over de reikwijdte van het non-concurrentiebeding.

Reikwijdte non-concurrentiebeding 

Als een werknemer weg wil en in gesprek gaat met de werkgever over de toepassing van het non-concurrentiebeding, blijkt regelmatig dat de werkgever en werknemer ieder een andere uitleg aan het beding geven. 

Haviltex-criterium

Bij de uitleg van het non-concurrentiebeding wordt door rechters het zogenaamde Haviltex-criterium toegepast. Dit betekent dat bij de uitleg van het beding het niet alleen om de taalkundige uitleg gaat, maar ook om de bedoeling die partijen over en weer aan de bepalingen toekennen. 
In de praktijk wordt het volgende non-concurrentiebeding vaak in een arbeidsovereenkomst opgenomen:

“De werknemer zal zonder toestemming van (bedrijf x) gedurende het bestaan der dienstbetrekking en, na beëindiging van de dienstbetrekking binnen een tijdvak van 1 jaar, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van (bedrijf x) vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook in of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook hebben, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € … per gebeurtenis en tevens € … voor iedere dag, dat hij in overtreding is, te betalen aan (bedrijf x), onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen van de werknemer, indien deze meer mocht belopen.”

Uitspraak van het Gerechtshof 

concurrentiebedingIn het vonnis van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 27 oktober 2015 bepaalde het Hof dat het bovenstaand non-concurrentiebeding geen verbod inhoudt om bij een concurrent te gaan werken, maar slechts een verbod is om zelf een concurrerende onderneming op te zetten. De werknemer had namelijk geen uitleg gekregen over de reikwijdte van het beding. Werkgevers en werknemers zijn vaak verrast over de uitleg die het Hof aan het non-concurrentiebeding geven.  

Werkgevers: geef werknemers uitleg over beding 

Non-concurrentiebedingen zijn niet altijd even duidelijk. De werkgever moet zorgen voor het duidelijk is. Als een werkgever dat niet doet, bestaat de kans dat het in het voordeel van de werknemer wordt uitgelegd. Om achteraf discussies te voorkomen over de reikwijdte van het concurrentiebeding is het verstandig om bij het afsluiten ervan een toelichting te geven op het beding. 

Het beding is duidelijk, maar toepassing is niet redelijk

Als het wel duidelijk is voor beide partijen, dan kan het toch voorkomen dat het niet redelijk is dat een werkgever het non-concurrentiebeding onverkort toepast. Dat is het geval als de werknemer door het beding in verhouding tot het te beschermen belang van de werknemer onredelijk wordt benadeeld. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de werkgever helemaal geen schade lijdt als de werknemer bij de concurrent gaat werken. 

Heeft u zelf een vraag of geschil over (de uitleg van) een non-concurrentiebeding? Wij hebben veel kennis en ervaring op dit vlak in huis. Meer weten? Neem gerust contact met ons op en wij bekijken wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp