Vakantiegeld over overuren per 1 januari 2018

De laatste jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantietoeslag (WML). Per 1 januari 2018 vinden er weer nieuwe wijzigingen plaats. Een bijzondere wijziging is dat vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk. Een andere wijziging is dat het minimumloon ook geldt voor personen die op basis van een overeenkomst van opdracht tegen beloning werken.

Oneerlijke concurrentie arbeidsvoorwaarden        

De wijzigingen in de WML zijn een politieke wens om te voorkomen dat de arbeidsmarkt wordt ‘ondermijnd’ door arbeidskrachten die werken tegen een beloning onder het wettelijk minimumloon. (Per 1 januari 2018 is het wettelijke minimumloon € 1.578,- per maand voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband.)

Schijnzelfstandigen

Dat gevaar dreigt met name bij werknemers uit Oost-Europese landen en bij ‘schijnzelfstandigen’. Schijnzelfstandigen zijn personen die als zelfstandigen worden ingehuurd door een opdrachtgever, maar eigenlijk in loondienst zijn waarbij ze arbeid verrichten tegen een vast aantal uren per week. De wijzigingen zijn dus bedoeld om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.   

Vakantietoeslag over overuren 2018

De huidige WML bepaalt dat inkomsten uit overwerk niet vallen onder de definitie loon. Hierdoor hoeven werkgevers geen vakantietoeslag te betalen over overuren. Door de wijziging van de WML per 1 januari 2018 vallen inkomsten uit overwerk wel onder de definitie loon en heeft een werknemer niet alleen recht op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overuren.

Wijziging direct in werking vanaf 1 januari 2018                    

De wetswijziging heeft directe werking. Er is geen overgangsregeling voor de oude naar de nieuwe situatie. Concreet betekent dit dat na 1 januari 2018 vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk, zelfs indien het overwerk vóór 1 januari 2018 is verricht. Hierdoor zullen de werkgeverslasten stijgen. Werkgevers die willen voorkomen dat zij nog vakantietoeslag gaan betalen over overwerk moeten ervoor zorgen dat vóór 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen.

Uitzonderingen

  • minimumloonTot 1 januari 2019 kunnen overuren nog gecompenseerd worden door compensatie van vrije tijd over overwerk indien de werknemer hiermee schriftelijk instemt. Na 1 januari 2019 kan dit alleen nog als deze compensatiemogelijkheid in de cao is vastgelegd.
  • In geval van een cao kan afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen. Van belang is dus om in de desbetreffende cao te kijken over welk loon precies vakantietoeslag wordt opgebouwd. In bijvoorbeeld de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf is gebruik gemaakt van een afwijkingsmogelijkheid. Daar staat namelijk in dat een werkgever geen vakantietoeslag hoeft te betalen over de overwerkvergoeding.
  • Met werknemers met een hoog (basis)loon kan afgesproken zijn dat een vergoeding voor overwerk inbegrepen is in het (basis)loon.

Minimumloon bij overeenkomst van opdracht

Vanaf 1 januari 2018 moeten personen die op basis van een overeenkomst van opdracht tegen beloning werken (dit is geen arbeidsovereenkomst) minimaal het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Bijvoorbeeld post- of pakketbezorgers, deurwaarders en incassomedewerkers. Op dit moment hoeven opdrachtgevers alleen het minimumloon te betalen indien:

  • de werkzaamheden niet verricht worden in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • de opdrachtnemer minstens drie maanden werkt voor de opdrachtgever;
  • minstens 5 uur per week werkt voor de opdrachtgever; 
  • voor maximaal 2 andere opdrachtgevers werkt;
  • zich niet mag laten vervangen door een ander.

Deze criteria worden in de praktijk omzeild. Om misbruik te voorkomen, vallen opdrachtnemers vanaf 1 januari 2018 onder de WML. Hierbij zijn de laatste vier van de vijf hierboven genoemde criteria geschrapt. Dit betekent dat opdrachtgevers worden verplicht om aan opdrachtnemers tenminste het minimumloon te betalen. De WML geldt niet voor zelfstandige ondernemers (zzp-ers). 

Naleving WML en boete        

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op de naleving van de WML en kan een boete opleggen als een werkgever of opdrachtgever de WML niet naleeft. De inspectie kan de werkgever tevens, op straffe van een dwangsom, verplichten tot betaling van achterstallig loon. Werknemers en opdrachtnemers kunnen zelf bij dagvaarding een loonclaim indienen bij de kantonrechter.

Als u meer informatie wenst over de wijzigingen in de WML of een loonclaim heeft op grond van de WML, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten. Samen met u bekijken wij wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. 

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp