Neem de leiding en voorkom misleiding…

De mkb- ondernemer wordt sinds jaar en dag geconfronteerd met misleidende activiteiten van acquisitiefraudeurs. U zou kunnen denken: welke ondernemer trapt hier anno 2017 nog in? Het zal u verbazen dat dergelijke praktijken tot op de dag van vandaag nog altijd op grote schaal en in velerlei vormen voorkomen, en helaas ook voor veel slachtoffers zorgen. Niet zo zeer omdat de ondernemer vaak nauwelijks hierbij stilstaat, echter omdat de acquisitiefraudeur op een steeds slinksere en meer doordachte wijze te werk gaat.

Bij acquisitiefraude gaat het om het doen van misleidende mededelingen aan , waarbij essentiële informatie wordt weggelaten, verborgen of op een onduidelijke wijze wordt gepresenteerd. Dit terwijl die informatie nu juist onontbeerlijk is, zodat een ondernemer een weloverwogen besluit kan nemen over bijvoorbeeld een transactie. 

Betere bescherming ondernemers

Was het vóór 1 juli 2016 nog zo dat de ondernemer moest aantonen dat hij is misleid of is bedrogen (een onjuiste voorstelling van zaken kreeg en bij een juiste stand van zaken niet de overeenkomst zou zijn aangegaan), momenteel is sprake van de omkering van de bewijslast. Dit is een gunstige uitgangspositie voor de ondernemer. Tegenwoordig neemt niet de acquisitiefraudeur, maar de ondernemer op dit vlak een leidende positie in. Met de nieuwe wet voor acquisitiefraude hoeft de ondernemer namelijk alleen maar acquisitiefraude te signaleren, terwijl de acquisitiefraudeur moet aantonen dat hij de ondernemer juist en volledig heeft geïnformeerd. De ondernemer wordt met deze nieuwe wet beter beschermd en kan als het ware een passieve rol innemen, terwijl de acquisitiefraudeur actief zijn onschuld moet bewijzen.   

Tijdig aan de bel trekken!

Het is voor een goede behandeling van de zaak van belang dat de ondernemer, die met acquisitiefraude te maken heeft, dit direct meldt bij SRK Rechtsbijstand. Op deze wijze kunnen wij met de ondernemer een doordacht plan van aanpak bepalen, zonder dat een juridische weg niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dit kan namelijk gebeuren indien de ondernemer zelf vooraf reeds bepaalde uitlatingen richting de acquisitiefraudeur heeft gedaan. Dat kan vervolgens voor ondermijning van de juridische positie van de ondernemer zorgen. Bijvoorbeeld wanneer de ondernemer een factuur ontvangt en direct een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst doet, terwijl de ondernemer eigenlijk nooit een overeenkomst met de desbetreffende acquisitiefraudeur is aangegaan. Waarom zou je een overeenkomst moeten ontbinden, die je helemaal niet bent aangegaan?

Een ander voorbeeld is dat de acquisitiefraudeur, met verwijzing naar een bandopname, de ondernemer wijst op een mondelinge overeenkomst. Op de bandopname is te horen dat de ondernemer een aantal malen bevestigend antwoordt. De ondernemer erkent dat dit zijn stem is, maar realiseert zich onvoldoende dat de opname slechts een gedeelte van het gesprek is. Laat het nu juist het begin van het gesprek zijn waarbij de acquisitiefraudeur de ondernemer onjuist en onvolledig informeert. Dit deel van het gesprek wordt bewust niet door de acquisitiefraudeur opgenomen. 

In stand houden

De oplettende lezer zal zeggen: hoe kan het dat acquisitiefraude nog steeds op grote schaal voorkomt, terwijl met de gewijzigde wetgeving de acquisitiefraudeur veelal het onderspit delft door het niet kunnen leveren van bewijs? Dit heeft er mee te maken dat de ondernemer, vaak vanwege werkdruk en het gevoel bij hem dat het om ‘geringe bedragen’ van een paar honderd euro gaat, maar betaalt om er van af te zijn. Het is dus eigenlijk de ondernemer, hoe vervelend ook, die dergelijke vormen van fraude in stand houdt. 

Tip

Een eerste belangrijke tip aan ondernemers is: betaal niet indien u acquisitiefraude vermoedt! Betalen kan op korte termijn een oplossing zijn, echter het kan op langere termijn zelfs nadelig uitpakken. Een betaling impliceert doorgaans een erkenning van het bestaan van een rechtsgeldige overeenkomst en dus van een betalingsplicht aan de zijde van de ondernemer. Als de ondernemer één keer heeft betaald, zal de acquisitiefraudeur de ondernemer ongetwijfeld in de toekomst blijven lastig vallen. Het is dus uiterst belangrijk om nooit klakkeloos een (spook)factuur te betalen. 

Advies

Het advies aan de ondernemer is om altijd eerst aan de acquisitiefraudeur naar relevante documenten te vragen met betrekking tot de (spook)factuur). Wij kunnen hierbij uiteraard advies en begeleiding bieden. 
Verkeert u in een dergelijke situatie? Dan kunt u ons gerust , dan kijken wij samen met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. Daarnaast is het zinvol, dit dient meer het algemeen belang, om een melding te doen via het meldpunt en aangifte te doen bij de politie, daar acquisitiefraude met de nieuwe wet ook strafbaar is.

Share:

Meer nieuws van SRK

Share:

Voor alle juridische hulp