MKB

Arbeid

MKB Arbeid

Ik wil een werknemer op staande voet ontslaan

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat je als werkgever tot je beschikking hebt. Voordat je een werknemer op staande voet kan ontslaan moet je er zeker van zijn dat je aan een aantal voorwaarden voldoet:  

  • De arbeidsovereenkomst dient met onmiddellijke ingang (‘onverwijld’) te worden beëindigd en er zijn geen lichtere sancties, zoals een waarschuwing of schorsing, mogelijk.  
  • Er moet een dringende reden voor ontslag op staande voet bestaan, bijvoorbeeld structurele werkweigering, diefstal of geweld door de werknemer.  
  • De redenen voor ontslag op staande voet dienen in een brief aan werknemer medegedeeld te worden.  

SRK helpt je bij deze toets! Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op en voorkom onnodige juridische kosten en procedures! 

Ik wil met een werknemer in goed overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen

In onderling overleg kan afgesproken worden dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt. Deze mogelijkheid wordt in de praktijk veel gebruikt. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan gebruik worden gemaakt van een beëindigingsovereenkomst (de term vaststellingsovereenkomst wordt ook vaak gebruikt). Hierbij komen veel juridische aandachtspunten om de hoek kijken. Laat een voorstel hiertoe dan ook altijd door SRK controleren en voorkom onnodige juridische kosten en procedures!

Ik wil mensen ontslaan wegens bedrijfseconomische noodzaak

Als een werkgever om bedrijfseconomische redenen een of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dat zoveel mogelijk onderbouwen met stukken zoals de verlies- en winstrekening en de balans. Het UWV bekijkt vervolgens of de aangegeven redenen voldoende onderbouwd zijn en of deze in de aanvraag ook met voldoende gegevens zijn onderbouwd. Ontslag om bedrijfseconomische redenen komt voor bij structurele werkvermindering, slechte financiële situatie (gehele of gedeeltelijke) bedrijfssluiting of –verhuizing of een reorganisatie. 

Bij de ontslagaanvraag moet de werkgever vermelden welke veranderingen de organisatie zal ondergaan. Dat betekent hoe de onderneming er voor en na de reorganisatie uit ziet, gespecificeerd naar afdelingen, functies, verhouding mannen/vrouwen, leeftijdsopbouw, duur dienstverband van de bezette functies en vermelding van specifieke sleutelfuncties. De werkgever moet zich hierbij in beginsel houden aan het afspiegelingsbeginsel, tenzij er nieuwe functies worden ingevoerd.  

SRK helpt je bij deze procedure! Neem dus zo snel mogelijk contact met SRK op en voorkom onnodige juridische kosten en procedures! 

 

Mijn ex-werknemer claimt na zijn ontslag overuren en vakantiedagen

Als werkgever moet je na het ontslag een eindafrekening maken. Op die eindafrekening staat het salaris waar de werknemer nog recht op heeft, maar ook bijvoorbeeld een transitievergoeding, het vakantiegeld, de opgebouwde eindejaarsuitkering en geldelijke tegenwaarden van niet-genoten vakantiedagen.
Er zijn hierbij veel juridische aandachtspunten. Laat een voorstel hiertoe dan ook altijd door SRK controleren en voorkom onnodige juridische kosten en procedures!

Mijn werknemer is ziek

Als je werknemer ziek is, heb je als werkgever een grote verantwoordelijkheid en een  groot aantal verplichtingen. Werkgevers dienen zich hierbij aan veel regels en procedures te houden. Daar dient u vakkundig doorheen te worden geleid. Enerzijds omdat het belangrijk is dat uw werknemer zo snel mogelijk weer volledig aan de slag is, anderzijds om te voorkomen dat het UWV een loonmaatregel oplegt waardoor u nog langer ziekengeld moet betalen. Laat een voorstel hiertoe dan ook altijd door SRK controleren en voorkom onnodige juridische kosten en procedures!

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp