MKB

Bestuursrecht

MKB bestuursrecht

Voor mijn bedrijfsuitbreiding is een bestemmingsplanwijziging nodig

U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Als deze aanvraag geweigerd wordt, moet u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. SRK sector MKB staat u graag bij in deze bezwaarprocedure. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan. Ook daarin staan wij u graag bij. 

Mijn vergunning is geweigerd

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de  verzenddatum een bezwaarschrift indienen. Mocht dat bezwaarschrift ongegrond verklaard worden dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is ook 6 weken. SRK sector MKB staat u graag bij in deze procedure(s). 

Een concurrent verricht activiteiten in strijd met een vergunning

U kunt bij de gemeente een handhavingsverzoek indienen. De gemeente moet binnen een redelijke termijn ( over het algemeen 8 weken) een besluit nemen op uw verzoek. Mocht uw handhavingsverzoek worden afgewezen dan kunt u daartegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. SRK sector MKB staat u graag bij in deze procedure(s). 

Een concurrent maakt bezwaar tegen mijn vergunning

De gemeente zal aan de hand van de ingediende bezwaren de vergunning moeten heroverwegen. In deze procedure kunt u als vergunninghouder worden betrokken en reageren op de ingediende bezwaren. De gemeente zal uiteindelijk beslissen of uw vergunning stand kan houden. Mocht uw vergunning alsnog geweigerd worden dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen binnen 6 weken. SRK sector MKB staat u graag bij in deze procedure(s).

Mijn concurrent heeft wel ontheffing gekregen

U kunt als belanghebbende een bezwaarschrift indienen tegen deze ontheffing. SRK sector MKB staat u graag bij in deze bezwaarprocedure.

Ik heb planschade geleden

Mocht u nadeel ondervinden van een gewijzigd bestemmingsplan dan kunt u binnen 5 jaar een planschadeverzoek indienen bij de gemeente. De gemeente neemt een onafhankelijke deskundige in de arm die uw verzoek gaat beoordelen. Met de uitslag van dat onderzoek neemt de gemeente een besluit op uw verzoek. Mocht uw planschadeverzoek worden afgewezen, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken. SRK sector MKB staat u graag bij in deze bezwaarprocedure. 

Ik wil een beroep doen op nadeelcompensatie

Mocht u financieel nadeel ondervinden van een rechtmatig overheidsbesluit, dan kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen. Indien dat verzoek wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. SRK sector MKB staat u graag bij in deze bezwaarprocedure.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp