Icon Consumenten en Geld

consumenten en geld

Aanneming van werk

Veelgestelde vragen over aanneming van werk

Wat is aanneming van werk?

Aanneming van werk is een overeenkomst tussen twee partijen. De ene partij, de aannemer, levert buiten dienstbetrekking een ‘werk van stoffelijke aard’. Bijvoorbeeld:

  • het installeren van een keuken of badkamer; 
  • het stomen van kleding;
  • het maken van een kast;
  • het schilderen van kozijnen.

De andere partij, de opdrachtgever, betaalt hiervoor een geldbedrag.

 

Mag een aannemer afwijken van de afgesproken vaste prijs?

U kunt met een aannemer voor een bepaald werk een vaste prijs afspreken. De aannemer moet het werk dan voor deze prijs uitvoeren. Hij kan hier alleen van afwijken als achteraf omstandigheden aan het licht komen die hij niet had kunnen voorzien. In dat geval kan de rechter de overeengekomen prijs aanpassen. Er is geen rechter nodig als u informatie heeft achtergehouden die voor de prijsbepaling wel van belang was. U moet de extra gemaakte kosten dan gewoon betalen.

Uiteraard moet de aannemer u zo snel mogelijk van de extra kosten op de hoogte stellen. U kunt dan kiezen of u de overeenkomst wilt opzeggen of de opdracht wilt beperken of vereenvoudigen. Stelt de aannemer u niet of te laat op de hoogte? Dan kan hij in sommige gevallen geen aanspraak meer maken op een prijsverhoging.

Wat is werk op regiebasis?

Soms voert een aannemer een opdracht uit op regiebasis. Dan heeft hij deze niet aangenomen voor een vaste prijs, maar stuurt hij achteraf een rekening voor de werkelijke uitvoeringskosten. Daarbovenop rekent hij vaak een opslag voor algemene kosten en winst. Een voorbeeld van werk op regiebasis is de restauratie van een gebouw, waarvan de kosten niet vooraf zijn te begroten.

Wat is een stelpost?

Soms vindt u een stelpost op een offerte van uw aannemer. Een stelpost is een bedrag voor onvoorziene kosten of voor diensten waarvan de aannemer de kosten nog niet kan bepalen. Als er een stelpost op een offerte staat, weet u dus nog niet precies wat de dienst of de klus u in totaal gaat kosten.

Wanneer kan ik een stelpost opnemen?

U kunt bijvoorbeeld een stelpost opnemen:

  • als de aannemer nog geen nauwkeurige prijs kan vaststellen, omdat hij voor bepaalde werkzaamheden een derde moet inschakelen.
  • als u keuzes moet maken die u pas op een later tijdstip wilt of kunt doen, zoals de inrichting van een keuken of een badkamer.

Als een aannemer een stelpost opneemt, moet hij deze wel zo reëel mogelijk begroten. U vertrouwt er immers op dat het genoemde bedrag een reële inschatting is van de benodigde uitgaven. De aannemer moet u ook meteen waarschuwen als hij erachter komt dat het begrote bedrag absoluut niet toereikend is. Voor een kleine overschrijding hoeft hij u niet te waarschuwen.

Wat is een richtprijs?

Een richtprijs is een vraagprijs waarin de aannemer met alle kosten rekening heeft gehouden. Daar heeft hij een normale winstopslag bij opgeteld. De kosten zijn niet (meer) afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever.

In hoeverre mag een aannemer de richtprijs overschrijden?

De wet bepaalt dat een aannemer de richtprijs met maximaal 10% mag overschrijden, behalve als hij u zo tijdig mogelijk - als overschrijding dreigt - voor extra kosten waarschuwt. Hij moet u dan tevens de gelegenheid bieden het werk te beperken of vereenvoudigen. In dat geval mag de aannemer de richtprijs met meer dan 10% overschrijden. U kunt de overeenkomst dan dus niet opzeggen.

Wat moet ik betalen als we geen prijs hebben afgesproken?

In dat geval bent u een redelijke prijs verschuldigd. Die redelijke prijs is gebaseerd op de prijs die de aannemer gewoonlijk bedingt voor een zelfde soort opdracht of anders de gangbare prijs.

Moet een aannemer mij waarschuwen als hij problemen voorziet?

De aannemer is verplicht u te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of behoorde te kennen. Dat geldt zowel bij het aangaan als bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Hij moet u ook waarschuwen als hij merkt dat zaken gebrekkig of ongeschikt zijn,  zoals de grond waarop u een werk laat uitvoeren, fouten of gebreken in de door u aan de aannemer verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Voldoet hij niet aan deze waarschuwingsplicht? Dan loopt hij het risico dat hij moet opdraaien voor de eventuele extra kosten.

Wat zijn de gevolgen van meer- of minderwerk op de prijs?

De aannemer kan alleen een prijsverhoging eisen als hij u tijdig heeft gewezen op de noodzaak van bijkomende kosten, tenzij dit zo voor de hand ligt dat u het uit zichzelf had moeten begrijpen.

U kunt altijd minder werk laten uitvoeren, maar dat betekent dat niet dat de overeengekomen prijs daalt. Een overeenkomst kan immers niet eenzijdig gewijzigd worden. Hoewel een aannemer geen genoegen behoeft nemen met een opdracht die minder oplevert, zal hij doorgaans met prijsvermindering instemmen.

Wat gebeurt er na de oplevering?

Heeft de aannemer aangegeven dat het werk klaar is om opgeleverd te worden? Dan moet u het werk binnen een redelijke termijn keuren. U kunt het werk vervolgens aanvaarden (al dan niet onder voorbehoud) of weigeren (onder aanwijzing van de gebreken). Als u dit niet doet, geldt stilzwijgende aanvaarding. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

Na oplevering is het werk voor uw risico. De aannemer is dan niet meer aansprakelijk voor gebreken die u bij de oplevering had kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld krassen in het aanrechtblad. U moet gebreken dus direct melden, anders is het te laat.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp