Icon Consumenten en Geld

consumenten en geld

Deurwaarder

Veelgestelde vragen over deurwaarder

Wat is een deurwaarder en wat mag hij doen?

Als u een schuld heeft bij een bedrijf, een particulier of overheidsinstantie, krijgt u eerst een of meer brieven (aanmaningen). Daarin wordt u gevraagd om de schuld alsnog te betalen. Doet u dat niet of slechts gedeeltelijk, dan kan het bedrijf of de instantie de schuldeiser een deurwaarder  inschakelen. Dat is een ambtenaar die voor de rechter werkt. De deurwaarder werkt in opdracht van de schuldeiser en kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen of beslag leggen. 

Een deurwaarder heeft verschillende rechten. Zo mag hij bijvoorbeeld uw persoons- en adresgegevens opvragen bij de gemeente.

Wanneer mag een deurwaarder beslag leggen?

Een deurwaarder mag beslag leggen op uw goederen als u uw schuld niet betaalt. Dat betekent dat hij goederen van u mag afnemen. Goederen kunnen spullen zijn, maar ook uw loon, uitkering of geld op uw bankrekening.

De deurwaarder moet zich wel houden aan wettelijke regels. Hij mag pas beslag leggen met toestemming (een vonnis) van de rechter. Op sommige dingen mag hij geen beslag leggen. Bijvoorbeeld op uw bed, eten, drinken en de kleren die u draagt.

Hoe weet ik zeker dat iemand echt een deurwaarder is?

Als u daarom vraagt, moet een deurwaarder zijn legitimatiebewijs laten zien. Dit is een grijze kaart die even groot is als een bankpas. Voorop staan de naam, functie, foto en vestigingsplaats van de deurwaarder en de geldigheidsdatum van het legitimatiebewijs. Op de achterkant staan een volgnummer en de handtekening van de deurwaarder. Als de kaart aan deze eisen voldoet, weet u zeker dat u met een officiële deurwaarder te maken heeft.

Ik heb een brief gekregen van een deurwaarder. Wat moet ik nu doen?

Voordat een deurwaarder bij u aan de deur komt, stuurt hij u een brief. Daarin probeert hij afspraken met u te maken over een betalingsregeling voor de afbetaling van uw schulden. U kunt mogelijk nog een betalingsregeling treffen als u het bedrag niet ineens kunt betalen.

Wij raden u aan om altijd op die brief te reageren en contact op te nemen met de deurwaarder. U kunt dan proberen een betaling in termijnen te regelen. Daarmee voorkomt u dat u behalve uw schuld veel extra kosten moet betalen, zoals wettelijke rente, incasso- of proceskosten. Klopt het bedrag volgens u niet? Leg dat dan aan de deurwaarder uit én meld het geschil over de hoogte van de vordering bij SRK, zodat wij u kunnen helpen. 

Reageert u niet op de brief van de deurwaarder, dan denkt hij dat u niet wilt betalen. Hij stuurt u dan een dagvaarding: een brief waarin staat dat u naar de rechter moet komen. Het is dan meestal te laat om nog een betaling in termijnen te regelen. En beslist de rechter dat u de schuld moet betalen, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw spullen. Daarom is het beter om een rechtszaak te voorkomen.

Hebt u onterecht een brief van de deurwaarder gekregen of klopt het bedrag niet?  Meld dit dan direct bij SRK (link contact SRK). Doe dit voordat u van de deurwaarder een dagvaarding krijgt. Wij kunnen u dan nog helpen met een regeling en een rechtszaak vermijden.

Wat is een dagvaarding en wat kan ik ertegen doen?

Een dagvaarding is een brief waarin staat dat u naar de rechtbank moet komen. U ontvangt deze brief als u een schuld heeft bij een instantie en u niet op eerdere brieven van de deurwaarder hebt gereageerd. In de dagvaarding staat het bedrag dat u aan de instantie moet betalen. Ook staat erin wanneer u voor de rechter moet verschijnen.  

Bent u het niet eens met het genoemde bedrag? Dan kunt u dat aan de rechter laten weten, met een brief of tijdens de rechtszaak. In de dagvaarding staat hoe u dat kunt doen. Bent u het wel met het bedrag eens? Dan kunt u ervoor kiezen om het alsnog te betalen, inclusief de bijkomende kosten. In dat geval hoeft u niet naar de rechtbank te komen.

Een deurwaarder komt een dagvaarding brengen. Helpt het als ik niet opendoe?

U hoeft de dagvaarding niet te aan te nemen, maar u schiet er niets mee op door het niet te doen. De deurwaarder kan de dagvaarding ook aan iemand anders in uw huis geven, in uw brievenbus stoppen of later opsturen. De deurwaarder is wel verplicht te controleren of hij een dagvaarding op het juiste adres aflevert.

Ik heb een dagvaarding gekregen. Moet ik nu naar de rechtbank?

Nee, u kunt nog onder de rechtszaak uitkomen door het openstaande bedrag (met de extra kosten) te betalen. Maar ook als de rechtszaak doorgaat, hoeft u niet naar de rechtbank te gaan. Wel zal de rechter dan meestal beslissen dat u het bedrag alsnog moet betalen. Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw spullen, geld of inkomen.

Hebt u niet betaald omdat u het niet eens bent met de hoogte van het bedrag? Dan is het verstandig om wel te reageren. Dat kan door naar de rechtszaak te gaan en uw verhaal aan de rechter te vertellen. Maar het is gebruikelijker om dat in een brief te doen. In de dagvaarding staat hoe dat werkt.

De rechter heeft me veroordeeld. Wat kan ik nu verwachten?

Als de rechter beslist dat u uw schuld moet betalen, schrijft hij dat op in een vonnis. Daarin staat hoeveel u precies moet betalen en wanneer. De deurwaarder geeft dit vonnis aan u af. U moet uw schuld dan onmiddellijk betalen. Doet u dat niet, dan mag de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, uitkering, auto of inboedel. Dat betekent dat hij die dingen van u mag afnemen.

De deurwaarder mag alleen beslag leggen als hij het vonnis aan u heeft afgegeven. Soms legt de rechter de beslissing niet vast in een vonnis, maar in een beschikking, arrest of dwangbevel. Ook daarmee en soms ook met een hypotheekakte mag de deurwaarder beslag leggen op uw goederen.

Moet ik de deurwaarder binnenlaten?

Wanneer de deurwaarder alleen een brief of dagvaarding komt brengen, hoeft u hem niet binnen te laten als u dat niet wilt. U moet een deurwaarder wel binnenlaten als hij beslag komt leggen op uw goederen of als hij uw woning komt ontruimen. Laat u de deurwaarder niet binnen, dan zal hij de politie of hulpofficier van justitie bellen. Krijgt hij toestemming van hen, dan mag de deurwaarder uw huis binnengaan. Zo nodig kan hij een slotenmaker inschakelen.

Wanneer mag een deurwaarder mijn woning ontruimen?

Dat mag alleen bij een huurschuld. Daarnaast moet de deurwaarder een vonnis van de rechter bij zich hebben waarin staat dat hij het huis moet ontruimen.

Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn loon of uitkering?

Ja, als u uw schuld niet betaalt, mag de deurwaarder uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om de schuld aan hem te betalen. Dat mag hij alleen doen als hij een vonnis heeft van de rechter. Uw werkgever of uitkeringsinstantie zal deze schuld vervolgens aftrekken van uw loon of uitkering. Dit betekent dat u voor een bepaalde tijd een lager salaris of uitkering ontvangt.

Mogen instanties ook zonder deurwaarder beslag leggen op mijn loon of uitkering?

Ja, sommige instanties hoeven geen deurwaarder in te schakelen om beslag te leggen op uw loon of uitkering. Zij kunnen rechtstreeks aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om uw schuld aan hen te betalen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie zal deze schuld dan aftrekken van uw loon of uitkering. De volgende instanties mogen dit doen:

  • de Belastingdienst (bij een belastingschuld of terugvordering van toeslagen);
  • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij achterstallige alimentatie);
  • het Openbaar Ministerie (bij boetes);
  • de gemeente, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvordering van uitkeringen).

Kan ik mijn hele loon of uitkering kwijtraken?

Als u uw schuld niet betaalt, mag een deurwaarder of overheidsinstantie beslag leggen op uw loon of uitkering. Maar zij mogen nooit uw hele loon of uitkering stopzetten. Volgens de wet moet u namelijk altijd een bedrag blijven ontvangen om van te leven. Dit bedrag heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet ligt iets onder de bijstandsnorm (link rijksoverheid.nl uitkeringsnorm).

De deurwaarder bepaalt uw beslagvrije voet. Daarbij moet hij rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Zo hebt u bijvoorbeeld meer geld nodig om van te leven, als u kinderen hebt. Neem daarom altijd contact op met de deurwaarder om te vragen hoe hoog uw beslagvrije voet is en om uw persoonlijke omstandigheden aan hem door te geven.

U kunt zelf berekenen wat uw beslagvrije voet is op de website van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (link kbvg.nl) (KBvG).

Mogen verschillende deurwaarders tegelijkertijd beslag leggen?

Ja, dat mag. Als u schulden heeft bij verschillende bedrijven en instanties, kunnen meerdere deurwaarders beslag leggen op uw spullen, geld of inkomen. De eerste deurwaarder neemt dan de leiding. De andere deurwaarders geven aan hem door welk bedrag zij van u eisen. Zij ontvangen van de eerste deurwaarder hun deel van de opbrengst van het beslag. Dit kan het hele bedrag zijn of een deel daarvan. Daarbij houden de deurwaarders rekening met uw beslagvrije voet: het bedrag dat u wettelijk moet overhouden om van te leven. De beslagvrije voet ligt iets onder de bijstandsnorm (rijksoverheid.nl bijstandsuitkering).

Vanwege deze werkwijze zullen deurwaarders u altijd vragen of er al eerder beslag is gelegd. Daarnaast komt er vanaf 2014 waarschijnlijk een centraal register, waarin de deurwaarders hun beslagen registreren. Zo wil de overheid voorkomen dat er onterecht te veel van uw geld of goederen wordt afgenomen.

Wat kan ik doen als een deurwaarder beslag legt op mijn spullen terwijl het beslag voor mijn huisgenoot is bedoeld?

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op de bezittingen van de persoon die de schulden heeft. Maar als die persoon in hetzelfde huis woont als u, is het voor de deurwaarder vaak niet duidelijk wat van wie is. Daarom mag hij alle aanwezige spullen meenemen, ook als die van u zijn.

U kunt dit voorkomen door aan te tonen dat bepaalde spullen van u zijn. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld aankoopbonnen of huurovereenkomsten laten zien die op uw naam staan. Ook hebt u misschien in uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract vastgelegd welke spullen van wie zijn. In dat geval kan de deurwaarder besluiten bepaalde spullen te laten staan. Maar hij is dat niet verplicht. 

Heeft de deurwaarder uw spullen toch meegenomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de deurwaarder. Ook  kunt u ze achteraf terugeisen via de Voorzieningenrechter. Daarvoor hebt u wel een advocaat nodig . Meld dit geschil bij SRK (link zaak aanmelden SRK), zodat we u hierin kunnen begeleiden.

Waar kan ik terecht met een klacht over een deurwaarder?

Deurwaarders moeten zich in hun werk houden aan beroeps- en gedragsregels. Zo moeten zij:

  • zich netjes gedragen en niet te veel druk op u uitoefenen;
  • onafhankelijk en onpartijdig zijn en zich houden aan hun geheimhoudingsplicht; 
  • u erop wijzen dat u mogelijk recht heeft op gefinancierde rechtshulp als zij denken dat u daarvoor in aanmerking komt;
  • een opdracht teruggeven als zij zien aankomen dat ze deze niet kunnen vervullen.

Vindt u dat een deurwaarder zich niet aan deze regels gehouden heeft of hebt u een andere klacht over een deurwaarder, dan kunt u deze indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (link rechtsspraak.nl), Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. (020-5412825). Dit is een onafhankelijke bemiddelende instantie.

Wat moet ik doen bij een (dreigend) beslag op mijn spullen of inkomsten?

Het is verstandig zo snel mogelijk hulp en advies te vragen. Hebt u een rechtsbijstandverzekering bij SRK ? Schakel ons dan in voordat u een dagvaarding krijgt. Wij kunnen u dan helpen om een regeling te treffen en een rechtszaak te voorkomen. Bent u niet verzekerd voor rechtshulp, vraag dan advies bij het Juridisch Loket (link juridischloket.nl).

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp