Icon Familie en Echtscheiding

familie en echtscheiding

Opvoedingsproblemen

Veelgestelde vragen over opvoedingsproblemen

Mijn minderjarige kind is thuis niet meer te handhaven. Wat kan ik doen?

U bent verantwoordelijk voor uw kinderen tot ze 18 zijn. Dat betekent dat u voor hen moet zorgen. Soms kunt u dit alleen niet aan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De ontwikkeling van het kind kan dan in gevaar komen.

Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Het is ook mogelijk dat de kinderrechter een ondertoezichtstelling (OTS) over het kind uitspreekt.

Wat kan Bureau Jeugdzorg voor mij betekenen?

Bureau Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en ouders bij (dreigende) problemen rond opgroeien en opvoeden. Het is de centrale toegang tot speciale zorg.

Wilt u een beroep doen op jeugdzorg? Dan schrijft Bureau Jeugdzorg in overleg met uw minderjarige kind een zogeheten indicatiebesluit. Dat is een soort verwijsbrief die recht geeft op speciale zorg.

Wat houdt ondertoezichtstelling in?

Bij een ondertoezichtstelling (OTS) benoemt de kinderrechter een gezinsvoogdij-instelling. Die wijst op haar beurt een gezinsvoogd aan om het kind te begeleiden en de ouders te helpen bij de opvoeding van het kind.

De ouders blijven bij een OTS het ouderlijk gezag over het kind houden, maar zij mogen belangrijke beslissingen niet meer alleen nemen. Daarover moeten zij overleggen met de gezinsvoogd.

De bedoeling van OTS is dat ouders, kind en gezinsvoogd samenwerken om de problemen op te lossen die de ontwikkeling van het kind belemmeren. De gezinsvoogd biedt de ouders ondersteuning en advies bij het verzorgen en opvoeden van het kind. Het is de bedoeling dat de ouders zelf zoveel mogelijk voor hun kind blijven zorgen. En dat zij op den duur weer zonder OTS verder kunnen.

Hoe lang duurt ondertoezichtstelling?

De kinderrechter spreekt de ondertoezichtstelling (OTS) uit voor maximaal een jaar. Hij kan de maatregel eerder opheffen, maar ook verlengen. Dit gebeurt op verzoek van de ouders, het kind of de gezinsvoogdij-instelling.

De kinderrechter vraagt altijd de mening van alle belanghebbenden als hij een beslissing neemt.

Wat kan ik doen als ik vind dat een kind onder toezicht gesteld moet worden?

U kunt contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming. Deze instantie stelt dan een onderzoek in. Vindt de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling (OTS) nodig? Dan vraagt ze de kinderrechter om deze maatregel uit te spreken.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de ondertoezichtstelling van mijn kind?

U kunt de kinderrechter dan vragen om een aanvullend of tegenonderzoek van een andere deskundige. Dit heet het recht op contra-expertise. De kinderrechter beoordeelt of zo’n onderzoek nodig is om tot een verantwoorde beslissing te komen. Daarbij let hij erop of een nieuw onderzoek nadelig is voor uw kind.

Stemt de rechter in met een contra-expertise? Dan betaalt het Rijk de kosten van dit onderzoek. U moet wel een eigen bijdrage betalen.

De kinderrechter behandelt het verzoek om een ondertoezichtstelling (OTS) uit te spreken op een rechtszitting. U en andere direct belanghebbenden krijgen hiervoor een uitnodiging. Uw mening is immers belangrijk. De kinderrechter beslist uiteindelijk of uw kind onder toezicht wordt gesteld. Hij benoemt dan een gezinsvoogdij-instelling.

Wat is voorlopige ondertoezichtstelling?

Duurt een beslissing over de ondertoezichtstelling (OTS) te lang? Dan kan de kinderrechter in acute noodsituaties uw kind voorlopig onder toezicht stellen. Deze voorlopige OTS duurt maximaal 3 maanden. Is binnen die termijn geen beslissing genomen over de eigenlijke OTS? Dan vervalt de voorlopige OTS.

Een voorlopige OTS gaat meestal gepaard met een verzoek tot uithuisplaatsing.

In acute noodsituaties is de kinderrechter niet altijd in staat om u en uw kind te horen. Hij kan de voorlopige OTS dan ook uitspreken zonder dat de u en uw kind zijn gehoord. De wet schrijft wel voor dat hij u in ieder geval binnen 2 weken alsnog moet horen. Gebeurt dit niet? Dan eindigt de voorlopige OTS.

Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Soms is het nodig om een kind voor kortere of langere tijd uit huis te plaatsen. Ouders kunnen die periode dan gebruiken om de problemen in de opvoedingssituatie of thuis op te lossen.

De gezinsvoogdij-instelling mag een kind niet zomaar uit huis plaatsen. De kinderrechter moet hier toestemming of een machtiging voor afgeven. Dat doet de rechter als hij vindt:

  • dat uithuisplaatsing nodig is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind;
  • dat er een onderzoek moet komen naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van het kind. Het kind wordt dan uit huis geplaatst ter observatie.

Uithuisplaatsing is een uiterste middel. De kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming passen dit middel in principe alleen toe als er geen andere opties meer zijn. De uithuisplaatsing duurt maximaal een jaar.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

Voor alle juridische hulp