Icon juridische vragen Werk en Ontslag

werk en ontslag

Ziekte

Veelgestelde vragen over ziekte

Mag mijn aanstaande werkgever mij medisch laten keuren?

Uw nieuwe werkgever mag u alleen medisch laten keuren als uw gezondheidstoestand relevant is voor de functie. Het gaat daarbij om functies met aantoonbare risico’s voor de werknemer of derden. Bijvoorbeeld zwaar lichamelijke arbeid, veiligheidsrisico’s en werken met gevaarlijke stoffen.

Een medische keuring mag pas aan het eind van een sollicitatieprocedure plaatsvinden. Het mag dus geen middel zijn om op voorhand de gezondste kandidaat te selecteren.

Keuringen voor pensioenvoorzieningen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet toegestaan.

Moet ik mijn aanstaande werkgever informeren over mijn gezondheid?

Of u medische informatie aan uw aanstaande werkgever moet melden hangt af van de aard van de ziekte of klacht. En van het soort werk dat u moet verrichten.

Stel, u heeft handeczeem. Als een kapper dit verzwijgt kan dat een ontslag rechtvaardigen. Dat geldt niet voor een medewerker van een callcenter.

Een ander voorbeeld: U heeft last van uw rug, maar het gaat niet om een functie die uw rug belast. In dat geval bent u niet verplicht het aan uw werkgever te melden.

U hoeft sowieso niet te antwoorden op vragen die de aanstaande werkgever niet mag stellen. Bijvoorbeeld de vraag naar zwangerschap. U mag daarover zwijgen of zelfs liegen.

Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik ziek ben?

Als u ziek bent mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst pas na 2 jaar opzeggen. Tot die tijd is er een opzegverbod. Pas na die 2 jaar kan bij UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning gevraagd worden vanwege de arbeidsongeschiktheid.

Dat geldt niet voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij zo’n overeenkomst heeft u een einddatum afgesproken. U kunt dan geen beroep doen op een opzegverbod. Als u ziek bent op de einddatum van de arbeidsovereenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst dus toch. Ook in de proeftijd, een ontslag op staande voet wegens een dringende reden of bij een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter geldt niet het opzegverbod tijdens ziekte.

Mag mijn werkgever vakantiedagen afschrijven als ik (langdurig) ziek ben?

Tijdens ziekte kan uw werkgever geen vakantiedagen afschrijven zonder uw toestemming. Behalve als dit in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd, en als het minimumaantal van 4 weken vakantie blijft bestaan.

Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, sinds een wetswijziging ingaande 1 januari 2012 bouwt u over de volledige periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op.

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Om tijdens een ziekteperiode op vakantie te gaan heeft u toestemming van uw werkgever nodig.

Mag mijn werkgever de loonbetaling stopzetten als ik mij ziek heb gemeld?

Een werkgever moet uw loon geheel of gedeeltelijk doorbetalen als u ziek of arbeidsongeschikt bent. Behalve als u opzettelijk arbeidsongeschikt bent geworden.

U bent niet verplicht om uw werkgever de reden van uw arbeidsongeschiktheid te melden. Wel moet u voldoen aan redelijke controlevoorschriften. Houd u zich niet aan deze voorschriften? Dan kan uw werkgever het loon over die periode opschorten. Hij moet het opgeschorte loon betalen zodra u zich weer aan uw informatieplicht houdt. Daarbij heeft u geen recht op verhoging of rente.

Waar heb ik recht op als mijn werkgever mij na 2 jaar ongeschiktheid ontslaat?

Bij 2 jaar volledige arbeidsongeschiktheid heeft u mogelijk recht op een uitkering via de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA; de opvolger van de WAO). Deze uitkering bedraagt maximaal 75% van uw laatstverdiende loon en het maximale dagloon.

Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding weigert?

Meld u in dit geval schriftelijk ziek bij de werkgever en ga naar de huisarts.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het oordeel van de Arbo-arts?

Vraag dan direct een deskundigenoordeel aan bij het UWV en bevestig dit aan uw werkgever.

Oordeelt de verzekeringsarts van het UWV dat u (al dan niet gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent? Dan is dit oordeel zwaarwegend. Uw werkgever hoeft u dan in principe geen loon te betalen als u weigert om weer te gaan werken.

Moet mijn werkgever mijn volledige loon doorbetalen als ik ziek ben?

In het eerste jaar van uw ziekte moet uw werkgever u minimaal 70% van uw loon doorbetalen. Dit moet minimaal het wettelijk minimumloon zijn. In het tweede jaar van ziekte geldt de ondergrens van het wettelijk minimumloon niet. In uw CAO of uw arbeidsovereenkomst staat mogelijk dat u meer dan 70% moet krijgen.

Weigert uw werkgever loon te betalen? Dan kunt u in een kort geding bij de kantonrechter loondoorbetaling afdwingen.

Wanneer moet mijn werkgever mij ziekmelden bij het UWV?

Uw werkgever moet u binnen 42 weken ziekmelden bij het UWV. U ontvangt een kopie van die ziekmelding en de bijbehorende ingevulde vragenlijst.

Is mijn werkgever verplicht om mij te helpen als ik langdurig ziek ben?

Ja, uw werkgever moet u medisch begeleiden en een gecertificeerde Arbo-dienst inschakelen. Bent u langdurig ziek? Dan moet hij met u een plan van aanpak opstellen om te reïntegreren.

Wat doet de Arbo-dienst precies?

Bent u meer dan 6 weken ziek? Dan noemt men dit langdurig ziekteverzuim. In de 6e week brengt de Arbo-dienst advies uit over uw medische situatie en uw beperkingen. De instantie geeft u en uw werkgever reïntegratieadvies. Ook geeft zij aan of u binnen een aantal weken weer aan de slag kunt. Blijkt uit het advies van de Arbo-dienst dat dit mogelijk is? Dan moeten u en uw werkgever binnen 2 weken een plan van aanpak tot reïntegratie opstellen.

Wat gebeurt er als ik na 6 weken nog niet kan reïntegreren?

In dat geval moet u uw werkgever en de Arbo-dienst iedere 6 weken informeren over uw herstel. Uw werkgever is verplicht het nodige te doen om uw terugkeer naar het werk mogelijk te maken. En u bent verplicht passende werkzaamheden te aanvaarden.

De Wet Verbetering Poortwachter eist dat u en uw werkgever aan een snelle oplossing van het ziekteprobleem werken. De bedoeling van deze wet is te voorkomen dat zieke werknemers na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WIA.

SRK is gespecialiseerd in

Voordat u juridische stappen onderneemt kunt u misschien uw geschil al zelf oplossen. Klik hieronder op één van de onderwerpen om de veelgestelde vragen te bekijken.

65+

Voor alle juridische hulp