Privacy

SRK Rechtsbijstand: Privacy Statement


SRK Rechtsbijstand (SRK) verleent rechtshulp op basis van een rechtsbijstandverzekering. Ieder verzoek om rechtshulp wordt door SRK beoordeeld aan de hand van polisvoorwaarden. Als SRK rechtshulp verleent op basis van de verzekering, verzorgt SRK dat alleen met haar eigen medewerkers, waaronder advocaten in dienstbetrekking. 

SRK hecht groot belang aan het behoorlijk en zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Naast wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is vertrouwelijkheid en geheimhouding één van de kernwaarden van het verlenen van rechtshulp. 
Het nakomen en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het verlenen van rechtshulp vormen de belangrijkste doelen van de verwerkingen van persoonsgegevens. 

Het uitvoeren en nakomen van de verzekeringsovereenkomst
SRK voert de rechtsbijstandverzekering uit en komt daarmee de verplichtingen van de verzekeraar ten opzichte van de verzekerde na. De verzekeraar verstrekt SRK voor dat doel gegevens over de verzekering, zoals de ingangsdatum, alle voorwaarden en klantgegevens. Dat is nodig om te kunnen beoordelen of u verzekerd bent en of u een beroep op de polis kunt doen.

SRK verstrekt omgekeerd een zeer beperkt aantal gegevens aan de verzekeraar. Het gaat om de datum waarop u een zaak heeft gemeld, of de zaak loopt of is afgerond, het rechtsgebied en/of soort zaak en de kosten die SRK intern en/of extern voor de zaak heeft gemaakt. 
Deze informatie mag de verzekeraar uitsluitend gebruiken voor rendementsbeheer, het voldoen aan de eisen van hun wettelijke toezichthouders en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

Deze uitwisseling van informatie over en weer is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Bij melding van een nieuwe zaak kan SRK het bestand raadplegen, om te onderzoeken of er sprake is van individuele afspraken naar aanleiding van eerdere meldingen. Ook kan SRK nagaan of er meer zaken in behandeling zijn die betrekking hebben op dezelfde polis, klant, situatie of tegenpartij. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om behandeling van zaken samen te voegen, om te voorkomen dat SRK tegengestelde belangen behartigt en om misbruik of fraude te voorkomen. 

Het verlenen van rechtshulp
Voorop staat dat iedere advocaat en rechtshulpverlener verplicht is tot geheimhouding en dient te zwijgen over bijzonderheden van zijn zaken, zijn cliënt en de aard en de omvang van diens belangen. Dit is bepaald in de gedragsregels voor advocaten. 

De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle andere medewerkers van SRK. Dit is vastgelegd in de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars en bekrachtigd met een individuele geheimhoudingsverklaring. Ook de mediators van SRK zijn verplicht tot geheimhouding.

De gegevens die u als klant aan SRK verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt, namelijk de uitvoering van de verzekering en voor advies over of rechtshulp of mediation bij uw juridisch geschil. 

Als SRK u helpt, worden gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, in overleg met u en op basis van uw toestemming gedeeld met de tegenpartij, diens advocaat, verzekeraar of derden, zoals experts. Uiteraard voor zover dat nodig en in uw belang is.

Waar komt informatie vandaan?
U verstrekt als verzekerde klant de meeste informatie zelf. U weet immers welke informatie er over uw zaak bestaat. Soms wordt informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld een arts, een instantie of een getuige. Dat gebeurt in overleg met u. Soms wordt ook informatie uit openbare bronnen verzameld, zoals registers of media. 

Als u klant bent, ontvangt u de informatie die SRK over u verzamelt ook zelf. De informatie wordt immers verzameld met als doel u te kunnen adviseren en/of bij te staan in een juridisch geschil.

Als klant beschikt u over dezelfde informatie over uzelf, als SRK. Dat is alleen anders in bijzondere situaties, zoals een onverhoopt geschil tussen SRK en u. Soms hebben bepaalde documenten in een zaak alleen een intern doel, zoals een telefoonnotitie, (juridische) analyse of een collegiaal advies; deze vallen niet onder het inzagerecht. 

Bijzondere persoonsgegevens (meestal medische informatie)
Voor bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, geldt dat deze alleen met uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt. In de meeste gevallen gaat het om medische informatie, bijvoorbeeld in zaken over letselschade of arbeidsongeschiktheid. Medische gegevens zijn dan nodig als bewijs in een zaak, bijvoorbeeld om vast te stellen welke klachten en beperkingen zijn ontstaan.

SRK gebruikt hiervoor een medische machtiging. U geeft daarmee toestemming aan uw arts of behandelaar om medische informatie te verstrekken aan (de medisch adviseur van) SRK. 
In veel zaken, bijvoorbeeld letselzaken, verzamelt de medisch adviseur de medische informatie. De medisch adviseur adviseert daarna uw advocaat of rechtshulpverlener. 
In bepaalde zaken krijgt uw advocaat of rechtshulpverlener zelf de beschikking over medische stukken. In alle gevallen wordt medische informatie vertrouwelijk behandeld en voorgelegd aan de medisch adviseur als advies nodig is.

In sommige zaken heeft een werkgever medisch bewijs nodig over een medewerker. Bijvoorbeeld als een werkgever loon heeft doorbetaald en daarvoor schadevergoeding kan vragen bij een aansprakelijke partij. In die gevallen krijgt de werkgever niet zelf de medische informatie. Als SRK een werkgever bijstaat, beoordeelt de medisch adviseur van SRK de medische gegevens. De werkgever krijgt wel informatie over de haalbaarheid van de zaak, maar niet over de medische achtergrond hiervan.  

In alle zaken geldt dat uw advocaat of rechtshulpverlener u altijd op de hoogte houdt van wat er gebeurt met uw medische informatie.

Verwerking van persoonsgegevens van anderen dan klanten
In veel zaken worden ook gegevens van derden verwerkt, zoals getuigen of familieleden, een tegenpartij bij het geschil of een deskundige. Vaak is een derde actief betrokken en weet hij of zij dat SRK persoonsgegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een getuige een verklaring aflegt, of als een familielid helpt bij de zaak. 

Soms ook worden gegevens verwerkt, zonder dat de betrokkene het weet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als namen van getuigen zijn opgenomen in een proces-verbaal, of als namen van collega’s worden vermeld in een arbeidsrechtelijk geschil. Deze gegevens zijn soms niet nodig, of pas later nodig als bijvoorbeeld bewijs moet worden geleverd. Tot die tijd worden zulke gegevens alleen bewaard. 

Persoonsgegevens als deze mogen door SRK worden verwerkt (ook bewaard) als dat in het gerechtvaardigd belang van de klant is. Als het om bijzondere persoonsgegevens gaat (zoals medische gegevens) mag dat, als dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering van onze klanten. 

In de meeste gevallen weet een betrokken derde (klant, expert, tegenpartij, netwerkadvocaat e.d.) dat SRK zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Dan is er contact in het kader van de dossierbehandeling en is ook bekend wat daarvan het doel is.

Als iemand niet weet dat SRK persoonsgegevens van hem of haar verwerkt, is dat omdat het niet in het belang is van de klant om die informatie te delen. In dat geval valt die informatie onder het beroepsgeheim van de advocaten, rechtshulpverleners en overige medewerkers van SRK. 

Misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag
SRK verwerkt ook persoonsgegevens ter voorkoming en bestrijding van misbruik, fraude en ontoelaatbaar gedrag, zoals het dreigen met of uitoefenen van (verbaal) geweld. 

In het bijzonder kunnen gegevens worden verwerkt met als doel gebeurtenissen te analyseren, feiten vast te leggen, schade of nadeel voor SRK, betrokkene zelf en derden te voorkomen. 

In voorkomende gevallen kan SRK persoonsgegevens delen met politie, justitie en uw verzekeraar. Dat hangt af van de aard en ernst van de gebeurtenis.
Als een gebeurtenis leidt tot een verstoorde samenwerking of onvoldoende vertrouwen, kan het zijn dat SRK u niet verder zal helpen. In dat geval laat SRK aan de verzekeraar weten dat SRK de verplichtingen uit de polis niet kan nakomen. 

Bedrijfsvoering
In het kader van de bedrijfsvoering worden persoonsgegevens verwerkt via systemen en software. Uw gegevens worden dan wel gedeeld, maar niet met het doel hier inhoudelijk kennis van te nemen. Het doel in die gevallen is bijvoorbeeld het opslaan, bewaren en toegankelijk maken van alle informatie en documenten in de vorm van een (digitaal) dossier.

Daarnaast worden gegevens door SRK geanalyseerd in het kader van kwaliteitszorg en andere analyses die betrekking hebben op de klantvraag, klachten, dienstverlening, kosten, beveiliging, gebruik en gebruiksvriendelijkheid van de website etc. 

Indien in het kader van de bedrijfsvoering derden worden ingeschakeld, spreekt SRK met hen dezelfde eisen af als de eisen die voor SRK gelden.

Wie hebben inzage in mijn gegevens?
De medewerkers van SRK (voor zover nodig voor het uitoefenen van hun functie) en derden die zij inschakelt als verwerker kunnen inzage hebben in uw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de gedragsregels voor advocaten of de AVG. 

Waar zijn mijn gegevens?
SRK en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij SRK.

Bewaartermijn gegevens
SRK zal uw gegevens bewaren gedurende de dienstverlening, waaronder ook het beoordelen van uw aanspraken op de polis. Nadat uw melding of zaak is afgerond, bewaart SRK uw gegevens zeven jaar. Deze termijn is gebaseerd op wettelijke verplichtingen die er op toezien dat SRK in staat is zich te verantwoorden over de wijze waarop zij uitvoering aan uw polis geeft en de daaraan verbonden kosten verwerkt. In sommige gevallen heeft SRK of de klant een gerechtvaardigd belang bij het langer bewaren van de gegevens. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gegevens later voor de klant of voor SRK van belang kunnen zijn in een juridisch geschil. 

Een beperkte set van gegevens wordt langer bewaard, om te kunnen bepalen of er sprake is van tegengestelde belangen. Ook voor het bewaren gelden de waarborgen uit het SRK Informatiebeveiligings- en privacybeschermingsbeleid (zie hieronder).  

Beveiliging gegevens
Op basis van ons Informatiebeveiligingsbeleid treft SRK zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens. 

De website van SRK hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld, zodat alleen de afzender en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar u uw gegevens invult, zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.

SRK zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. SRK verleent volledige medewerking aan het onderzoek van de

Autoriteit Persoonsgegevens indien dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken plaatsvinden.

Cookies
SRK maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om het gebruik van de website makkelijker en sneller te maken en waarmee SRK het gebruik van de website kan analyseren en verbeteren. 
SRK verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. 
Hieronder benoemen wij de door ons gebruikte cookies, en leggen wij uit waar ze voor dienen.  

_gat (geplaatst door: Google Analytics)
Zorgt ervoor dat er niet teveel data wordt opgeslagen bij websites met veel bezoekers.

_ga (geplaatst door: Google Analytics)
Zorgt ervoor dat het gebruik van de website door bezoekers wordt bijgehouden voor analytische doeleinden. Zoals het bijhouden van hoe lang iemand op de website verblijft en of iemand de website vaker bezoekt.

_gid (geplaatst door: Google Analytics)
Dit cookie houdt bij hoeveel en welke pagina’s bezocht zijn en hoe vaak ze bezocht zijn.

__unam (geplaatst door: ShareThis)
Dit cookie zorgt ervoor dat de nieuwsberichten op onze website gedeeld kunnen worden via social media buttons. Het houdt bij hoe vaak een bericht is gedeeld via sociale media, zoals Twitter of Facebook. 

has_js (geplaatst door: Drupal)
Dit cookie zorgt ervoor dat ons systeem kan zien of iemand Javascript heeft aanstaan. Dat is nodig voor sommige toepassingen.

DoubleClick (geplaatst door: Google Analytics)
Dit cookie gebruikt Google om advertenties aan gebruikers te tonen aan de hand van hun internetgebruik.

Wilt u geen cookies ontvangen?
U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat als u een website bezoekt. Klik hieronder op een van de links van de verschillende browsers om te zien hoe u dat kunt doen.

Als u cookies in uw browser uitzet, kunt u mogelijk niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken. 

Uw privacyrechten
De AVG geeft het recht op: (1) inzage van uw gegevens; (2) rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van uw gegevens; (3) of beperking van de desbetreffende verwerking. 
Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor het doorgeven aan een andere organisatie.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens SRK verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

SRK kan niet aan ieder inzageverzoek voldoen. Advocaten en rechtshulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat SRK geen informatie uit dossiers verstrekt aan derden of tegenpartijen.

Ten aanzien van verzoeken om gegevens te verwijderen, geldt dat SRK dergelijke verzoeken moet afwegen tegenover wettelijke (bewaar)plichten en andere belangen.

Al uw rechten kunt u uitoefenen via een formulier op deze website. De Functionaris Gegevensbescherming neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op om uw verzoek te bespreken. 

Uitschrijven 
U kunt zich altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van SRK.

Vragen, opmerkingen en klachten over omgang met persoonsgegevens 
SRK hecht zeer aan een zorgvuldige en gedegen verwerking van persoonsgegevens. Vragen, opmerkingen en klachten over dit onderwerp vormen een belangrijke bron voor verbetering. 

Al uw vragen, opmerkingen en klachten kunt u richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres: FG@srk.nl

Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens SRK
Hieronder vindt u het bezoek- en postadres van SRK en overige gegevens. U kunt op elke gewenste manier contact met ons opnemen voor uw verzoek of klacht.

Functionaris Gegevensbescherming;
Mr. J.B. ter Horst
079-3303180
FG@srk.nl

Bezoekadres:
SRK Rechtsbijstand
Houtsingel 19
2719 EA Zoetermeer

Postadres:
SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer

Overige gegevens:
KvK: 41149601
E: info@srk.nl 
F: 079-3303181
W: www.srk.nl 

Aanpassingen privacy statement
SRK behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. SRK raadt u daarom aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Versie 1.4, 8 november 2018

Terug naar boven


Voor alle juridische hulp