Privacy

SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage onder nummer 41149601 en is statutair gevestigd te Zoetermeer. Het kantooradres is:

Houtsingel 19
2719 EA Zoetermeer

SRK Rechtsbijstand hecht veel waarde aan uw privacy. SRK vraagt alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op www.srk.nl.

Ons privacybeleid
SRK Rechtsbijstand behandelt en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden door SRK Rechtsbijstand verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Klik hier voor de tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen.

Doel van de gegevensverwerking
Bij het aanmelden van een verzoek om rechtsbijstand vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek om juridische hulp, het uitvoeren van de rechtsbijstandverzekering en wettelijke regelingen. Ook kan SRK Rechtsbijstand uw gegevens gebruiken ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en rendementsbeheer.
Soms hebben wij vanwege de aard van uw verzoek om rechtsbijstand bijzondere gegevens – zoals medische of strafrechtelijke - van u nodig.
U kunt deze gegevens ook via de post (Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer) of per fax (079-3303377) aan ons toezenden. Als wij dergelijke gegevens moeten opvragen bij derden, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd.

Verder verwerken wij uw gegevens indien u via de site reageert op een vacature, een klacht indient via klachten@srk.nl, een nieuwe zaak aanmeldt via nieuwemelding@srk.nl, dan wel ons een vraag stelt via info@srk.nl.

Gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Ook is het mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Inzage en correctie
Wij houden uw gegevens graag actueel. Als SRK gegevens van u heeft verwerkt, heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien. In het geval het door SRK verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk om correctie of verwijdering verzoeken. Het verzoek tot correctie of verwijdering kunt u richten aan de directie van SRK Rechtsbijstand. Binnen vier weken ontvangt u dan een reactie op uw verzoek .

Aanpassen privacy verklaring
SRK Rechtsbijstand behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u zich wenden tot:
Chang Wong, communicatieadviseur, telefoon 079 – 3448 739 of chang.wong@srk.nl.

Download
Klik hier om deze privacyverklaring te downloaden.

Terug naar boven


Voor alle juridische hulp